Odvody poistného od 1. januára 2021

Odvody poistného na povinné a dobrovoľné sociálne poistenie, na zdravotné poistenie, minimálne a maximálne vymeriavacie základy.

Dátum publikácie:11. 3. 2021
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_odovody-2021

Výška odvodov poistného na sociálne a zdravotné poistenie je závislá od statusu poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. Kategórie poistencov, sadzby poistného, spôsob výpočtu vymeriavacieho základu a poistného sa pre rok 2021 nemenia. Minimálny mesačný vymeriavací základ je stanovený len pre platenie poistného na sociálne poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb a na zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov, a to vo výške 546 €. Maximálny vymeriavací základ je stanovený len pre platenie poistného na sociálne poistenie, a to vo výške 7 644 € mesačne a pre výpočet poistného z dividend vo výške 65 520 €. Uvedené vymeriavacie základy sú odvodené od priemernej mesačnej mzdy za rok 2019, ktorá je vo výške 1 092 €. V dôsledku zvýšenia minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov sa zvyšujú aj minimálne a maximálne poistné odvody.

1. Odvody poistného na sociálne poistenie podľa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Obsah:

1.1. Poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca a zamestnávateľa
1.2. Poistné na povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby
1.3. Poistné na dobrovoľné sociálne poistenie
1.4. Poistné pri súbehu príjmov
1.5. Poistné na sociálne poistenie, ktoré platí štát a Sociálna poisťovňa

1.1. Poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca a zamestnávateľa

Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na pravidelný príjem zo závislej činnosti, a zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu.

Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na nepravidelný príjem zo závislej činnosti, a zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu. Sadzby poistného sú stanovené percentuálnym podielom z vymeriavacieho základu nasledovne:

 

Sadzba z vymeriavacieho základu

 

zamestnanec

zamestnávateľ

Nemocenské poistenie

1,4 %

1,4 %

Starobné poistenie

4 %

14 %

Invalidné poistenie

3 %

3 %

Poistenie v nezamestnanosti

1 %

1 %

Garančné poistenie

neplatí

0,25 %

Úrazové poistenie

neplatí

0,8 %

Rezervný fond solidarity

neplatí

4,75 %

Poistné na invalidné poistenie podľa § 128 ods. 4 zákona neplatí:

 • zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, alebo ak je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek,
 • zamestnávateľ za uvedeného zamestnanca.

Poistenie v nezamestnanosti sa podľa § 19 ods. 3 zákona nevzťahuje na:

 • zamestnanca podľa osobitného predpisu (napr. § 102 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, § 146 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľov prokuratúry),
 • obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,
 • fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Záznam z webinára: Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2021

Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Ak je pri posudzovaní vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a pri posudzovaní povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie rozhodujúce dovŕšenie dôchodkového veku alebo priznanie dôchodku, tak podľa § 65a zákona:

 • dňom dovŕšenia dôchodkového veku je deň, ktorý určí Sociálna poisťovňa, najskôr deň jeho určenia,
 • dňom priznania dôchodku je deň vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Garančné poistenie sa podľa § 18 zákona nevzťahuje na zamestnávateľa:

 • ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu,
 • na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Zamestnancom na účely garančného poistenia podľa § 4 ods. 4 ZSP zákona nie je zamestnanec, ktorý je:

 • štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa,
 • členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % na majetku zamestnávateľa.

Podľa § 140 zákona zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti:

 • v období, počas ktorého sa mu poskytuje materské,
 • od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania chorého príbuzného v priamom rade, chorého dieťaťa, ktoré nie je príbuzné v priamom rade, chorého súrodenca, manžela/manželku, rodiča manžela/manželky, ktorých zdravotný stav podľa potvrdenia lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou, alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a to do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo starostlivosti, najdlhšie do 14. dňa potreby tohto ošetrovania alebo starostlivosti (platí od 1. 1. 2021),
 • od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania chorého príbuzného v priamom rade, chorého dieťaťa, ktoré nie je príbuzné v priamom rade, chorého súrodenca, manžela/manželku, rodiča man­žela/manželky, ktorých zdravotný stav podľa potvrdenia lekára vyžaduje ošetrovanie inou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (napr. v domácej starostlivosti), a to do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania (platí od 1. 1. 2021),
 • v období, počas ktorého je uznaný za dočasne práceneschopného, v období, počas ktorého sa vypláca rehabilitačné alebo rekvalifikačné a v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu účasti na štrajku.

S účinnosťou od 1. 1. 2021 je Sociálna poisťovňa povinná v elektronickej podobe sprístupniť zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré spracúva vo svojom informačnom systéme a sú nevyhnutné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu, že zamestnanec bol uznaný za dočasne práceneschopného alebo z dôvodu, že sa mu poskytuje materské alebo ošetrovné, a to bez súhlasu dotknutej osoby.

Zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti (vylúčenie povinnosti platiť poistné sa netýka úrazového poistenia).

Podľa § 26 zákona sa zamestnancovi prerušuje povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti v období, v ktorom:

 • čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy alebo čerpá služobné voľno bez nároku na plat alebo služobný príjem okrem ospravedlnenej neprítomnosti v práci z dôvodu účasti na štrajku,
 • je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru na výkon verejnej funkcie, odborovej funkcie alebo funkcie člena zamestnaneckej rady, ak sa mu neposkytuje mzda,
 • má neospravedlnenú neprítomnosť v práci,
 • je vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
 • čerpá rodičovskú dovolenku,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia,
 • od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania chorého príbuzného v priamom rade, chorého dieťaťa, ktoré nie je príbuzné v priamom rade, chorého súrodenca, manžela/manželku, rodiča manžela/manželky alebo osobnej a celodennej starostlivosti o die­ťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, do skončenia tohto ošetrovania alebo starostlivosti (platí od 1. 1. 2021),
 • od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania chorého príbuzného v priamom rade, chorého dieťaťa, ktoré nie je príbuzné v priamom rade, chorého súrodenca, manžela/manželku, rodiča manžela/manželky v prirodzenom prostredí osoby (napr. v domácej starostlivosti) do skončenia tohto ošetrovania (platí od 1. 1. 2021).

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca:

Zamestnanec

Rozhodujúce obdobie

Zamestnanec s pravidelným príjmom

kalendárny mesiac, za ktorý sa platí poistné

Zamestnanec s nepravidelným príjmom okrem zamestnanca na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku

 

Zamestnanec s nepravidelným príjmom na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

obdobie trvania tohto právneho vzťahu

 • Vymeriavací základ zamestnanca:
 • ktorý vykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na pravidelný príjem zo závislej činnosti, je príjem plynúci z jeho zárobkovej činnosti, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) zákona č. 595/2003 Z. z. a § 5 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, okrem príjmov, ktoré podľa zákona o dani z príjmov nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, vymeriavacím základom zamestnanca je aj podiel na zisku vyplácaný obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní,
 • ktorý vykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na nepravidelný príjem zo závislej činnosti (okrem dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), je pomerná časť príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku okrem obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené na dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu,
 • ktorý je v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s právom na nepravidelný príjem, je priemerný mesačný príjem z tohto právneho vzťahu,
 • ktorý je v právnom vzťahu na základe ním určenej zvýhodnenej dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, je rozdiel medzi mesačným alebo priemerným mesačným príjmom z tohto právneho vzťahu a zákonom určenou zvýhodnenou sumou,
 • ktorému bol vyplatený príjem po zániku povinného poistenia je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku (týka sa to zamestnanca bez ohľadu na to, či počas trvania povinného poistenia išlo o pravidelný alebo nepravidelný príjem),
 • ktorému bol vyplatený príjem po zániku pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru, pri ktorom sa uplatňovala tzv. odvodová výnimka, je súčet pomernej časti príjmu vyplateného po zániku zamestnania pripadajúcej na každý kalendárny mesiac trvania povinného dôchodkového poistenia a príjmu z pracovného alebo štátnozamestnaneckého príjmu za príslušný kalendárny mesiac,
 • ktorému bol vyplatený príjem po zániku ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý zakladal právo na pravidelný mesačný príjem, a vyplatením príjmu po zániku osoba nadobudla postavenie zamestnanca, je rozdiel medzi súčtom príjmu za kalendárny mesiac a pomernej časti príjmu vyplateného po zániku právneho vzťahu pripadajúcej na každý kalendárny mesiac trvania tohto právneho vzťahu a zákonom určenou zvýhodnenou sumou.


Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Odvody poistného od 1. 1. 2021

1. Odvody poistného na sociálne poistenie podľa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

2. Odvody poistného na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace kalkulačky

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.