Odvody SZČO od 1. júla 2018

Vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby sa posudzuje každoročne k 1. júlu kalendárneho roka.

Dátum publikácie:23. 8. 2018
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_muz-na-plazi

Vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby sa posudzuje každoročne k 1. júlu kalendárneho roka. Povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vznikne od 1. 7. 2018 a ak je osoba povinne sociálne poistená, poistenie trvá alebo zanikne 30. 6. 2018 v závislosti od dosiahnutého príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2017. Rozhodujúci je príjem vo výške 5 472 €. Týmito dňami zároveň vzniká povinnosť platenia poistného na povinné sociálne poistenie SZČO z nového vymeriavacieho základu pri rešpektovaní minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu platného pre rok 2018, pri zániku poistenia zaniká aj povinnosť platenia poistného. V oblasti zdravotného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby k zmenám od 1. júla nedochádza.

Rozsah sociálneho poistenia vrátane vzniku a zániku sociálneho poistenia, platenia poistného, stanovenia vymeriavacieho základu pre jednotlivé kategórie poistencov a ich povinností v oblasti sociálneho poistenia upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Samostatne zárobkovo činná osoba je podľa § 5 zákona o sociálnom poistení fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom pre vznik alebo trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby dosahovala príjmy uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona, t. j.:

  • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
  • vrátane príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nepodlieha dani z príjmov preto, že tak ustanovujú predpisy a medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
  • vrátane príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nepodlieha dani z príjmov, ak na fyzickú osobou, ktorá zárobkovú činnosť vykonáva, sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy SR podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia alebo sa uplatňuje medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi SR,

okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

1. Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO od 1. júla 2018 

Podľa § 21 ods. 1 zákona o sociálnom poistení povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe:

  • vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem zo zárobkovej činnosti bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 zákona, t. j. mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné,
  • zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem zo zárobkovej činnosti nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 zákona, t. j. mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Odvody SZČO od 1. júla 2018 

 newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner