Odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2020

Výška odvodov, výpočty a praktické príklady odvodov živnostníka od 1. 1. 2020.

Dátum publikácie:26. 12. 2019
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

odvody obr

Od 1. januára 2020 sa zvýšia odvody živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Odvody sa zvyšujú v závislosti od zvýšenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom. Výška odvodov poistného do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa počíta zo základu dane z príjmov FO. Odvody samostatne zárobkovej činnej osoby upravujú:

Zdravotné poistenie

SZČO, ak získa živnostenské oprávnenie, má povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni vznik platiteľa poistného. Zdravotné poistenie sa platí vo forme preddavkov (§ 16 a § 17 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení) a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného (§ 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení) po skončení príslušného kalendárneho roka, v ktorom vyčísli skutočné poistné a porovná ho so zaplatenými preddavkami.

POZNÁMKA

Výšku preddavkov mu určí zdravotná po­isťovňa, ktorá vychádza z údajov z podaných daňových priznaní. Preddavky na zdravotné poistenie pre SZČO sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Začínajúci živnostník si môže zvoliť výšku preddavkov na zdravotné poistenie, ale preddavok nesmie byť nižší, ako je minimálna výška. Môže si zvoliť aj nulové preddavky, ale pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia bude musieť doplatiť výšku všetkých preddavkov.

Vymeriavací základ SZČO na účely zdravotného a sociálneho poistenia sa vypočíta:

Čiastkový základ dane / koeficient 1,486 / 12 mesiacov prevádzkovania živnosti

Pomernou časťou základu dane z príjmu fyzických osôb sa rozumie čiastkový základ dane živnostníka z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, pripadajúci na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období.

POZNÁMKA

Na kalendárny mesiac, počas ktorého sa začala vykonávať samostatná zárobková činnosť po prvom dni v tom mesiaci, sa neprihliada (§ 16 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení).

Vymeriavací základ na zdravotné poistenie

Preddavky na zdravotné poistenie sa vypočítajú:

Vymeriavací základ = základ dane z príjmov + zaplatené povinné zdravotné a sociálne poistné) / 12 mesiacov / 1,486

Výsledok vymeriavacieho základu sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Mesačná výška zdravotných odvodov SZČO sa vypočíta sadzbou zdravotného poistenia z mesačného vymeriavacieho základu.

Sadzba poistného na zdravotné poistenie je pre SZČO vo výške:

  • 14 % z vymeriavacieho základu,
  • 7 % z vymeriavacieho základu, ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Mesačná výška zdravotných odvodov sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Preddavky do Sociálnej a zdravotnej poisťovne živnostník neplatí, ak:

  • poberá nemocenské, ošetrovné alebo materské,
  • poberá rodičovský príspevok,
  • mu trvá dočasná práceneschopnosť,
  • ošetruje člena rodiny dlhšie ako 10 dní.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2020
   1. Zdravotné poistenie
   2. Sociálne poistenie

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner