Oslobodenie niektorých príjmov zamestnanca od dane

Nové oslobodenia od dane z príjmov zavedené poslednými novelami zákona o dani z príjmov. 

Dátum publikácie:6. 6. 2019
Autor:Ing. Martina Oravcová

tt_fiatka-500

Obsah: 
13. a 14. mzda
Prehľad daňových a odvodových povinností
Príspevok na rekreáciu
Ubytovanie

V rámci niekoľkých novelizácií právneho predpisu upravujúceho zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti boli v poslednom období zavedené nové oslobodenia od dane. Ide o oslobodenie plnení za prácu pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov nazývaných tiež 13. a 14. mzdou, oslobodenie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov a oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancom vo forme zabezpečeného ubytovania. Všetky uvedené oslobodenia od dane sú uvedené v § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Oslobodenie od dane je u zamestnanca podmienené splnením zákonom určených podmienok.

Nadväzne na oslobodenie plnení u zamestnanca sú u zamestnávateľa takéto plnenia uznanými daňovými výdavkami.

13. a 14. mzda

V nadväznosti na zmeny v Zákonníku práce bol s účinnosťou od 1. mája 2018 novelizovaný aj zákon o dani z príjmov, a to zákonom č. 63/2018 Z. z. Súčasťou zmien v Zákonníku práce sú peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. mzda) a za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. 14. mzda). Tieto peňažné plnenia sa v Zákonníku práce považujú za mzdu (§ 118 ods. 4). Ako to vyplýva z § 130 ods. 2 Zákonníka práce, peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek sa vyplácajú v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a peňažné plnenie za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov v mesiaci december príslušného kalendárneho roka. Obdobné plnenia sú upravené aj v § 142 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „z. č. 55/2017 Z. z.“) a v § 20 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „z. č. 553/2003 Z. z.“).

V zákone o dani z príjmov sú tieto plnenia za určitých podmienok oslobodené od dane a súčasne je zvýhodnené aj platenie poistného z týchto plnení.

V § 5 ods. 7 zákona je od dane oslobodená:

 • v zmysle písm. n) suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh poskytnuté pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. mzda vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je:
  • podľa pôvodného znenia najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca,
  • v zmysle zmeny účinnej od 1. marca 2019 najmenej vo výške 500 eur od jedného zamestnávateľa

a súčasne pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov;

Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zr ods. 1 zákona sa toto ustanovenie prvýkrát použije na peňažné plnenie vyplatené v mesiaci jún 2019.

UPOZORNENIE

Národná rada SR schválila 30. januára 2019 zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom sa v článku V s účinnosťou od 1. marca 2019 novelizoval aj zákon o dani z príjmov. Zmenená bola jedna z podmienok daňového oslobodenia tzv. 13. mzdy, v zmysle ktorej sa už nesleduje výška priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov (§ 134 Zákonníka práce, § 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z., § 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.), ale len výška 500 eur od jedného zamestnávateľa.

 • v zmysle písm. o) suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh poskytnutá pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14. mzda vyplatená v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písmena n).
  Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.
  V súlade s § 52zr ods. 2 zákona sa toto ustanovenie prvýkrát použilo na peňažné plnenie vyplatené zamestnancovi v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj tzv. 13. mzda najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca.

Aby tzv. 13. mzda vyplatená v mesiaci jún 2019 bola oslobodená od dane, musia byť súčasne splnené dve podmienky:

 • táto mzda musí byť zamestnávateľom vyplatená najmenej vo výške 500 eur,
 • zamestnanec má k 30. aprílu 2019 u tohto zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 24 mesiacov.

Aby tzv. 14. mzda vyplatená v mesiaci december 2019 bola oslobodená od dane, musia byť splnené tri podmienky:

 • táto mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca,
 • zamestnanec má k 31. októbru 2019 u rovnakého zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 48 mesiacov,
 • zamestnancovi bola vyplatená v júni 2019 tzv. 13. mzda spĺňajúca podmienky pre oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona.

Ak by tzv. 13. mzda alebo tzv. 14. mzda bola vyplácaná jednému zamestnancovi od viacerých zamestnávateľov, od dane je oslobodená suma najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, pričom na sumu presahujúcu v úhrne 500 eur sa už oslobodenie nevzťahuje. Ak by viacerí zamestnávatelia súbežne uplatnili oslobodenie na tzv. 13. mzdu alebo tzv. 14. mzdu vyplatenú jednému zamestnancovi, daň zo sumy presahujúcej 500 eur od všetkých zamestnávateľov nespĺňajúcej podmienky pre oslobodenie sa vyrovná v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo v rámci daňového priznania podaného zamestnancom. Z uvedeného dôvodu je upravené tlačivo potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, v ktorom sa suma vyplatenej tzv. 13. alebo 14. mzdy uvedie na riadkoch 01d a 01e a oslobodená suma na riadkoch 07 a 08.

Videoškolenie zamerané na zmeny vo vyplácaní 13. a 14. platu, ktoré nastali v roku 2019.
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Príklad č. 1:

Ak zamestnávateľ zamestnáva zamestnancov pracujúcich iba na dohody, môže im byť vyplatená tzv. 13., resp. 14. mzda oslobodená od dane do výšky 500 eur? Ako je to u zamestnancov, u ktorých sú kombinované dohody s pracovným pomerom, a to aj z hľadiska dodržania podmienky nepretržitosti pracovnoprávneho vzťahu na účel uplatnenia oslobodenia od dane pri tzv. 13. a 14. mzde?

Ustanovenie § 118 ods. 4 Zákonníka práce sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Ak je pracovnoprávny vzťah u jedného zamestnávateľa zložený z kombinácie pracovného pomeru s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru u tohto zamestnávateľa, podmienka nepretržitosti pracovnoprávneho vzťahu je splnená, ak pracovnoprávny vzťah trvá 24, resp. 48 mesiacov, pretože pod pojem „pracovnoprávny vzťah“ patrí pracovný pomer aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnanec, ktorého pracovnoprávny vzťah bol počas obdobia 24, resp. 48 mesiacov založený po určitú dobu na základe dohody a ak tento zamestnanec k 30. aprílu, resp. 31. októbru pracoval u tohto zamestnávateľa v pracovnom pomere, môže mať vyplatenú 13. a 14. mzdu oslobodenú od dane do výšky 500 eur pri splnení aj ostatných zákonných podmienok, ak nejde o prípad zmeny pracovnoprávneho vzťahu z dohody na pracovný pomer pred vyplatením tzv. 13., resp. 14. mzdy s cieľom obchádzania zdanenia príjmu zo závislej činnosti.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Oslobodenie neiktorých príjmov od dane

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner