Paušálne výdavky od 1. januára 2017

Paušálne výdavky sú výdavky určené percentom z úhrnu zdaniteľných príjmov. Od 1. januára 2017 sa paušálne výdavky zvyšujú zo 40 % na 60 % z úhr­nu príjmov, zároveň sa zvyšuje aj ich maximálna výška z 5 040 € ročne na 20 000 € ročne bez ohľadu na dobu vykonávania činnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to pri nezmenených podmienkach a okruhu fyzických osôb, ktoré paušálne výdavky môžu uplatňovať.

Dátum publikácie:8. 2. 2017
Autor:Ing. Eva Gášpárová

Image27669

Paušálne výdavky sú legálne výdavky, ktoré nie je potrebné preukazovať a uplatňovať ich môžu zákonom vymedzené fyzické osoby pri splnení určených podmienok. Paušálne výdavky sú výdavky určené percentom z úhrnu zdaniteľných príjmov.

Od 1. januára 2017 sa paušálne výdavky zvyšujú zo 40 % na 60 % z úhr­nu príjmov, zároveň sa zvyšuje aj ich maximálna výška z 5 040 € ročne na 20 000 € ročne bez ohľadu na dobu vykonávania činnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to pri nezmenených podmienkach a okruhu fyzických osôb, ktoré paušálne výdavky môžu uplatňovať.

Paušálne výdavky predstavujú jednu z možností, ako uplatňovať daňové výdavky s cieľom optimalizovať základ dane a výšku samotnej dane. Uplatňovanie paušálnych výdavkov je výhodné pre podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú relatívne nízke reálne výdavky, teda osoby s vysokým podielom duševnej práce alebo poskytujúce najmä služby nehmotného charakteru.

Zákon č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pri uplatňovaní výdavkov percentom podľa § 6 ods. 10 zákona, mení s účinnosťou od 1. 1. 2017 nasledovné skutočnosti:

 • zvyšuje percento výdavkov uplatňovaných z príjmov, a to zo 40 % na 60 %,
 • zvyšuje maximálnu ročnú hranicu výdavkov, ktoré je možné uplatniť percentom z príjmov z 5 040 € na 20 000 €,
 • ruší pomerné uplatňovanie z ročnej maximálnej hranice, ak daňovník začal alebo skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, resp. začal alebo prestal poberať príjmy z po­užitia diela a umeleckého výkonu.

Pri uplatňovaní výdavkov percentom podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov naďalej ostávajú nezmenené nasledovné podmienky:

 • paušálne výdavky môže uplatňovať daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom len časť zdaňovacieho obdobia a neuplatní preukázateľné daňové výdavky,
 • daňovník, ktorý dosiahne kombináciu príjmov podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona o dani z príjmov, naďalej môže uplatniť samostatne výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a samostatne výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 4 zákona,
 • výdavky percentom z príjmov naďalej nemôže uplatniť daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov,
 • v sume percentuálnych výdavkov sú naďalej zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem preukázateľne zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť daňovník v súvislosti s dosahovaním príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, je povinný naďalej viesť evidenciu podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) zákona o dani z príjmov.

Paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona o dani z príjmov

Fyzická osoba dosahujúca príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia diela a umeleckého výkonu má možnosť pri určení svojej daňovej povinnosti vybrať si medzi uplatňovaním:

 • preukázateľných výdavkov, o ktorých:
 • výdavkov určených percentom z príjmov, tzv. paušálnych výdavkov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, ktoré je však možné uplatniť len v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok a v zákonom stanovenej výške.

V súlade s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov paušálne výdavky môže uplatniť daňovník, ktorý dosahuje príjmy:

 • z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov, t. j.:
  • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva vykonávaných podľa zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,
  • príjmy zo živností prevádzkovaných podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
  • príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, ktorými sú napr. zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve, zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch,
  • príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti,
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov, t. j.:
  • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon),
  • príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napr. príjmy podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, podľa § 20 (osobná asistencia) zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných prís­pevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
  • príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosti podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch,
  • príjmy z činnosti sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktorými sú napr. zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia,
  • príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 440/2015 Z. z. o športe,
 • z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, t. j. príjmy podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Daňovník, ktorý dosahuje príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, paušálne výdavky z týchto príjmov uplatňovať nemôže.

Podmienkou pre uplatnenie paušálnych výdavkov je, že daňovník:

 • neuplatní preukázateľné výdavky,
 • nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo
 • je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia.
 NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.