Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov v roku 2019

Úprava súm vyplateného peňažného plnenia – 13. a 14. platu – z pohľadu zdaňovania v r. 2019.

Dátum publikácie:14. 5. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_13-14-plat-v-2019

S účinnosťou od 1. marca 2019 sa novelizáciou zákona o dani z príjmov zmenili podmienky pre uplatňovanie oslobodenia od dane z príjmov pri poskytovaní plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. platu. Dovtedy platná podmienka výšky tohto plnenia, ktorá musela byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, sa zmenila tak, že výška takéhoto plnenia musí byť najmenej 500 €, a to pri nezmenenej podmienke trvania pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca u zamestnávateľa k 30. 4. nepretržite aspoň 24 mesiacov. Rovnaké podmienky platia aj pre oslobodenie peňažného plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek od odvodov na zdravotné poistenie. Podmienky pre uplatňovanie oslobodenia od dane z príjmov pri poskytovaní plnenia za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14. platu, sa predmetnou novelizáciou zákona nezmenili a naďalej platí, že na účely oslobodenia od dane z príjmov musí byť toto peňažné plnenie najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a zároveň pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa k 31. 10. trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a zamestnancovi bolo v príslušnom roku v júni vyplatené plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, na ktoré sa vzťahovalo oslobodenie. Rovnaké podmienky platia aj pre oslobodenie peňažného plnenia za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov od odvodov na zdravotné poistenie a prvýkrát v roku 2019 aj od odvodov na sociálne poistenie.

1. Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek v roku 2019

S účinnosťou od 1. mája 2018 Zákonník práce v § 118 ods. 4 písm. a) ako mzdu posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. trinásty plat, resp. letná odmena. Podľa § 130 ods. 2 Zákonníka práce sa takého plnenie vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, t. j. musí byť zahrnuté do vyúčtovania mzdy za mesiac máj.

S účinnosťou od 1. mája 2018 (do 28. februára 2019) podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od dane z príjmov bola oslobodená suma peňažného plnenia podľa § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce (13. plat) vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, a to najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahovalo oslobodenie, bolo najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku a pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. 4. príslušného kalendárneho roka trval nepretržite aspoň 24 mesiacov. Podľa prechodného ustanovenia § 52zp zákona o dani z príjmov sa toto ustanovenie prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia vyplatenú v mesiaci jún 2019.

Zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa v čl. 5 s účinnosťou od 1. marca 2019 novelizuje ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov tak, že od dane z príjmov je oslobodená suma peňažného plnenia podľa § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce (13. plat) vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie, je najmenej vo výške 500 € od jedného zamestnávateľa a pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. 4. príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov. Do základu dane sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

Znamená to, že peňažné plnenie za prácu pri príležitosti letných dovoleniek vyplatené v júni 2019 vo výške 500 € je oslobodené od dane. Do základu dane sa zahrnie len časť nad 500 €. Podmienkou tohto oslobodenia od dane je, že:

  • peňažné plnenie musí byť vyplatené najmenej vo výške 500 € a súčasne
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30. 4. 2019 nepretržite aspoň 24 mesiacov, t. j. aspoň od 1. 5. 2017.

Podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018 § 38em ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa vymeriavací základ zamestnanca na účely platenia poistného na zdravotné poistenie v kalendárnom roku 2018 znižoval o sumu vyplateného peňažného plnenia za prácu pri príležitosti letných dovoleniek, najviac o 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného trinásteho platu bola najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu trval nepretržite aspoň 24 mesiacov.

V roku 2019 sa na daňové účely v zmysle novelizovaného § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov uplatní oslobodenie peňažného plnenia za prácu pri príležitosti letných dovoleniek najmenej vo výške 500 €, preto sa s ohľadom na § 10b ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení suma oslobodená od dane vo výške 500 € nezahrnie do vymeriavacieho základu zamestnanca.

Znamená to, že peňažné plnenie za prácu pri príležitosti letných dovoleniek vyplatené v júni 2019 je vo výške 500 € oslobodené od poistného na zdravotné poistenie. Do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie sa zahrnie len časť plnenia presahujúca 500 €. Podmienkou pre oslobodenie od poistného na zdravotné poistenie vo výške 500 € je, že:

  • peňažné plnenie musí byť vyplatené najmenej vo výške 500 € a súčasne
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30. 4. 2019 nepretržite aspoň 24 mesiacov, t. j. aspoň od 1. 5. 2017.

Podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018 § 293ec ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca na účely platenia poistného na sociálne poistenie je aj príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov (13. plat), ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2019 a 2020. Znamená to, že peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek vo výške 500 € je od poistného na sociálne poistenie oslobodené len od roku 2021.

 

Rok

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti letných dovoleniek

Daň z príjmu

Zdravotné poistenie

Sociálne poistenie

2019

A

A

N

2020

A

A

N

2021 a ďalšie

A

A

A

A – je oslobodenie vo výške 500 €

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov v roku 2019

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner