Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickými osobami v roku 2019 v otázkach a odpovediach

Preddavky platí fyzická osoba, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur.

Dátum publikácie:25. 4. 2019
Autor:Ing. Martina Oravcová

preddavky_2019

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickými osobami je legislatívne upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Obsah:

Platenie preddavkov v priebehu roka
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti
Ukončenie platenia preddavkov
Započítanie preddavkov na úhradu dane
Platenie preddavkov z príjmov zo závislej činnosti daňovníkom

Platenie preddavkov v priebehu roka

Fyzická osoba platí preddavky na daň v preddavkovom období. Preddavkovým obdobím je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

V roku 2019 začne plynúť nové preddavkové obdobie od 2. apríla 2019 (lehota na podanie daňového priznania za rok 2018 je 1. 4. 2019) do 31. marca 2020 (posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019). Ak je predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2018, preddavkové obdobie začína plynúť po uplynutí predĺženej lehoty. Obdobne sa predĺži preddavkové obdobie, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2019.

Príklad:

Živnostník má na základe oznámenia podaného daňovému úradu do 1. 4. 2019 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 1. 7. 2019. Za rok 2019 podá daňovník daňové priznanie do 31. 3. 2020. Odkedy dokedy bude trvať preddavkové obdobie? Môže byť preddavkové obdobie kratšie ako 12 mesiacov?

Predchádzajúce preddavkové obdobie, ktoré začalo v roku 2018, sa skončí 1. 7. 2019. Nové preddavkové obdobie začne plynúť od 2. 7. 2019 a skončí 31. 3. 2020, t. j. bude kratšie ako 12 mesiacov.

Do začatia nového preddavkového obdobia v roku 2019 daňovník pokračuje v platení preddavkov v nezmenenej výške. V novom preddavkovom období platí daňovník preddavky z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z daňového priznania za rok 2018.

Preddavky platí fyzická osoba, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur. Ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, platí daňovník štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti. Ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 eur, daňovník platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. Preddavky na daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Štvrťročný preddavok je splatný do konca každého kalendárneho štvrťroka, mesačný preddavok je splatný do konca každého kalendárneho mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 zákona a podľa § 6 zákona o dani z príjmov, v zmysle § 34 ods. 10 zákona neplatí preddavky na daň, ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 zákona. Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 zákona, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

Z údajov daňového priznania typ B za rok 2018 sa percentuálny podiel podľa čiastkových základov dane (ďalej aj „ČZD“) vypočíta nasledovne:

[ČZD podľa § 5 (r. 40)]: [ČZD podľa § 5 (r. 40) + ČZD podľa § 6 ods. 1 a 2 (r. 47) +
ČZD podľa § 6 ods. 3 a 4 (r. 65)] x 100.

Príklad:

Daňovník v daňovom priznaní za rok 2018 podanom v termíne do 1. 4. 2019 vykázal čiastkové základy dane nasledovne:

  • podľa § 5 19 955,80 €
  • podľa § 6 14 077,00 €
  • podľa § 8 5 920,00 €

Bude povinný platiť preddavky v preddavkovom období, ktoré začne 2. apríla 2019?

Pri výpočte podielu čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti zo súčtu čiastkových základov dane sa čiastkový základ dane z ostatných príjmov (§ 8) pri výpočte percentuálneho podielu nezohľadňuje.

Výpočet percentuálneho podielu:

19 955,80 : (19 955,80 + 14 077,00) = 19 955,80 : 34 032,80 = 58,64 %

Pretože podiel čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5 tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 zákona, daňovník v preddavkovom období, ktoré začne 2. 4. 2019, v súlade s § 34 ods. 10 zákona o dani z príjmov nemá povinnosť platiť preddavky na daň.

Od začiatku nového preddavkového obdobia v priebehu roka dochádza k zmene poslednej známej daňovej povinnosti. Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z podaného priznania v bežnom zdaňovacom období sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia. Ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti. Pri vrátení preddavkov postupuje správca dane ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 z. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). V opačnom prípade, t. j. ak z daňového priznania podaného v bežnom zdaňovacom období vyjdú vyššie preddavky, rozdiel do výšky preddavkov uhradených do zmeny preddavkového obdobia sa nedopláca.

Príklad:

Z daňového priznania za rok 2017 vyšla daňovníkovi posledná známa daňová povinnosť 2 689,97 eura. Daňové priznanie za rok 2018 podal v predĺženej lehote do 1. 7. 2019 na základe oznámenia podaného správcovi dane. Z tohto daňového priznania mu vyšla posledná známa daňová povinnosť 2 416,61 eura. Ako bude platiť preddavky v roku 2019 a ako vyrovná rozdiely v priebehu roka?

Do začiatku nového preddavkového obdobia v roku 2019 vznikla povinnosť z daňového priznania za rok 2017 platiť štvrťročné preddavky 672,49 eura (2 689,97 : 4= 672,4925, zaokr. na eurocenty nadol 672,49). V preddavkovom období od 2. 7. 2019 mu nevznikne povinnosť platiť preddavky v súlade s § 34 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Daňovník má povinnosť zaplatiť v roku 2019 dva štvrťročné preddavky, každý vo výške 672,49 eura v lehote do 1. 4. 2019 a do 1. 7. 2019. Preddavky na daň zaplatené do zmeny poslednej známej daňovej povinnosti k začiatku preddavkového obdobia vo výške 1 344,98 eura vráti daňovníkovi daňový úrad na základe žiadosti.

Príklad:

Daňovník začal podnikať od 1. 3. 2018. Prvé daňové priznanie podal v lehote do 1. 4. 2019. Z tohto priznania vyšla posledná známa daňová povinnosť 2 726,40 €. Ako bude platiť preddavky v roku 2019?

Daňovník za obdobie do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 preddavky na daň neplatí. Z výšky poslednej známej daňovej povinnosti vzniká povinnosť platenia štvrťročných preddavkov vo výške 681,60 € (2 726,40 € : 4). Daňovník v roku 2019 preddavky v uvedenej výške zaplatí do 1. 7. 2019, 30. 9. 2019, 31. 12. 2019. Rozdiel na preddavkoch (nezaplatený preddavok do začiatku preddavkového obdobia) nedopláca.

Príklad:

Daňovník bol z daňovej povinnosti za rok 2017 povinný platiť prvé tri mesiace roka 2019 mesačný preddavok vo výške 7 822,31 eura. Z daňového priznania za rok 2018 mu vyšla povinnosť platenia mesačných preddavkov, ale len vo výške 3 516,90 eura. Preto daňovník splatný preddavok 1. 4. 2019 už neuhradil. Ako sa vyrovnajú rozdiely v platení preddavkov za prvé tri mesiace roka 2019?

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia podľa odseku 1 sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia, pričom ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkov vrátia. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa použije § 79 daňového poriadku.

Predmetom „vyrovnania“ je rozdiel medzi preddavkami zaplatenými do zmeny, t. j. za prvé tri mesiace roku 2019 (2 x 7 822,31 eura, keďže marcový preddavok nebol uhradený, t. j. 15 644,62 eura), a preddavkami vypočítanými z poslednej známej daňovej povinnosti z daňového priznania za rok 2018 (3 x 3 516,90 = 10 550,70 eura); rozdiel je suma 5 093,92 eura. Počnúc preddavkom za apríl 2019 bude daňovník povinný platiť mesačné preddavky vo výške po 3 516,90 eura.

Týmto spôsobom bude mať daňovník predpísaný aj marcový preddavok 7 822,31 eura splatný 1. 4. 2019 a nezaplatenú výšku preddavku bude mať zohľadnenú aj vo „vyrovnaní“. V číselnom vyjadrení zostane na vrátenie, resp. použitie na budúce preddavky suma 5 093,92 eura. Nedoplatok z titulu neuhradeného preddavku splatného 1. 4. 2019 možno uhradiť preúčtovaním z preplatku z daňového priznania za rok 2018. V daňovom priznaní za rok 2019 daňovník započíta preddavky skutočne uhradené na daňovú povinnosť tohto roku, t. j. sumu 50 025,11 eura (12 x 3516,90 = 42 202,80 + 7 822,31, ktorý mu bol stiahnutý z preplatku), ak budú všetky predpísané preddavky uhradené v termíne, resp. najneskôr do termínu podania tohto daňového priznania.

Ak daňovník podá v preddavkovom období začínajúcom najskôr 2. 4. 2019 dodatočné daňové priznanie za rok 2018, a tým zmení svoju poslednú známu daňovú povinnosť, nebude poslednú známu daňovú povinnosť prepočítavať. Obdobne sa postupuje, ak sa zmení posledná známa daňová povinnosť daňovníka v dôsledku zmeny daňovej povinnosti na základe vykonanej daňovej kontroly a vydaného dodatočného platobného výmeru daňovým úradom. Ak suma preddavkov na základe týchto zmien daňovej povinnosti nezodpovedá predpokladanej výške dane zdaňovacieho obdobia, na ktoré sú preddavky platené, môže daňovník požiadať správcu dane o určenie platenia preddavkov na daň inak podľa § 34 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

 

Článok je skrátený. Prečítajte si celý text:

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickými osobami v roku 2019 v otázkach a odpovediach

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner