Poistenie v nezamestnanosti a dávka v nezamestnanosti v roku 2020

Kedy vzniká/zaniká povinné a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, kto, kedy a za akých podmienok má nárok na dávku v nezamestnanosti.

Dátum publikácie:30. 7. 2020
Autor:Ing. Eva Gášpárová

poistenie v nezamestnanosti

Obsahom tohto článku nie je len základné vymedzenie pojmov, ale aj rozbor jednotlivých súvisiacich inštitútov. 

Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti. Je jedným z viacerých druhov sociálneho poistenia vymedzených v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zákon o sociálnom poistení zároveň vymedzuje aj rozsah poistenia v nezamestnanosti, vznik a zánik povinného poistenia v nezamestnanosti, vznik a zánik dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, podmienky nároku na dávku a výšku dávky v nezamestnanosti.

Dávka v nezamestnanosti je dávka poskytovaná z fondu poistenia v nezamestnanosti po splnení zákonných podmienok slúžiaca na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.

Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie, ktorý splní podmienky nároku na túto dávku vymedzené v § 104 až § 108 zákona o sociálnom poistení. Fyzická osoba si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu na základe žiadosti o dávku v nezamestnanosti, ku ktorému prikladá oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa mesačne pozadu v určenej lehote.

Povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti spolu s povinným nemocenským poistením týchto fyzických osôb zaniká priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, dovŕšením dôchodkového veku poberateľa výsluhového dôchodku.

Podľa § 19 ods. 3 zákona o sociálnom poistení poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na:

 • zamestnanca podľa osobitných predpisov, napr. podľa zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, na obvinených vo väzbe podľa zákona č. 221/2206 Z. z. o výkone väzby a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody podľa zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody,
 • fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, t. j. fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, okrem:

 • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek alebo invalidný výsluhový dôchodok,
 • žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie, a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax,
 • fyzickej osoby v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ak pred vznikom tohto pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru bola dlhodobo nezamestnaným občanom alebo bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese a spĺňa ostatné podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení,
 • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh.

NEPREHLIADNITE

Povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca spolu s povinným nemocenským poistením a povinným dôchodkovým poistením zamestnanca:

 • vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a právo na príjem zo zárobkovej činnosti, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov, pretože tak ustanovujú osobitné predpisy,
 • zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu.

Povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti spolu s povinným nemocenským poistením týchto fyzických osôb zaniká:

 • priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,
 • dovŕšením dôchodkového veku poberateľa výsluhového dôchodku.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Poistenie v nezamestnanosti a dávka v nezamestnanosti 2020

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner