Policajti a vojaci – dávky sociálneho zabezpečenia

Nemocenské a úrazové zabezpečenie, dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov.

Dátum publikácie:1. 7. 2021
Autor:Ing. Valéria Jarinkovičová

tt policajti vojaci

Obsah:

Dávky, podpory a služby z nemocenského a úrazového zabezpečenia policajtov a vojakov
Dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov

Dávky, podpory a služby z nemocenského a úrazového zabezpečenia policajtov a vojakov

Základom je zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov“).

Podľa § 1 ods. 2 pod pojmom policajt sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojený príslušník finančnej správy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa v zmysle § 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. rozumie príslušník finančnej správy, ktorý je ustanovený do funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom, ak § 327 neustanovuje inak. Pojemozbrojený príslušník finančnej správynahradil slovo „colník“ s účinnosťou od 1. júla 2019. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ako aj Horskej záchrannej služby sa za policajtov považujú po prijatí zákona č. 519/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2008.

V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov profesionálny vojak (profesionálna vojačka) je fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom pomere k Slovenskej republike. Pod pojmom profesionálny vojak sa na účely tohto zákona rozumie aj vojak mimoriadnej služby. Tento pojem je definovaný v § 2 ods. 1 písm. e) prvom až piatom bode zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. V zmysle tohto ustanovenia je to o. i. vojak v zálohe povolaný na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, ktorému bol v období krízovej situácie nariadený výkon mimoriadnej služby.

NEPREHLIADNITE

Podľa § 1 ods. 1 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov tento zákon upravuje sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov, ktoré tvorí:

 • nemocenské zabezpečenie,
 • úrazové zabezpečenie,
 • výsluhové zabezpečenie,
 • služby sociálneho zabezpečenia.

Z nemocenského zabezpečenia sa podľa § 5 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov poskytujú tieto dávky:

 1. náhrada služobného platu policajta a služobného platu profesionálneho vojaka počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby,
 2. nemocenské,
 3. vyrovnávacia dávka,
 4. materské.

POZNÁMKA

Dávka „ošetrovné“, pôvodne uvedená v § 5 písm. e), bola zo zákona vypustená novelou č. 732/2004 Z. z. Možno dodať, že dôležité osobné prekážky v štátnej služ­be (o. i. ošetrovanie člena rodiny), pri ktorých sa poskytuje služobné voľno s nárokom na služobný plat v určenom rozsahu a za ustanovených podmienok, sú upravené napr. v § 81 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení n. p.

V zákone č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. je poskytnutie služobného voľna pre dôležité osobné prekážky upravené v § 116 ods. 2.

V súlade s § 116 ods. 2 veliteľ poskytne služobné voľno profesionálnemu vojakovi v rozsahu najviac 15 služobných dní v kalendárnom roku (a osamelému profesionálnemu vojakovi, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň jedno dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky, v rozsahu najviac 21 takýchto dní) počas:

 1. ošetrovania chorého dieťaťa mladšieho ako 11 rokov,
 2. starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z určených dôvodov (o. i. kvôli nariadeným karanténnym opatreniam),
 3. ošetrovania iného chorého člena rodiny, ktorý žije s profesionálnym vojakom v domácnosti, a to za určených podmienok.

Finančné zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov počas doby dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby (ďalej aj „dočasnej neschopnosti“) upravuje § 6 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

POZNÁMKA

V prípadoch dočasnej neschopnosti v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania majú nárok [v súlade so znením § 6 ods. 1 (policajti) a § 6 ods. 3 (profesionálni vojaci)] na služobný plat v princípe počas prvých tridsiatich dní; po uplynutí tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti sa im poskytuje náhrada služobného platu, a to v určenej výške (a už po znížení o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti), najdlhšie do uplynutia podpornej doby jedného roka od začiatku dočasnej neschopnosti. Táto náhrada služobného platu ako dávka nemocenského zabezpečenia je od dane oslobodená (pri jej výpočte, ako bolo uvedené, sa prihliadlo aj na sumu zodpovedajúcu preddavku na daň z príjmu).

Policajti a profesionálni vojaci, ktorí sa stanú dočasne neschopnými z iných dôvodov, majú v súlade so znením § 6 ods. 2 a 4 tohto zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v princípe nárok na:

 1. služobný plat počas prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti,
 2. náhradu služobného platu po uplynutí desiateho dňa dočasnej neschopnosti do tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby,
 3. nemocenské po uplynutí tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.

V zmysle § 8 výška nemocenského je u policajta a profesionálneho vojaka 70 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12 tohto zákona. Aj nemocenské patrí k príjmom od dane oslobodeným.

V zmysle § 9 ods. 1 policajtka a profesionálna vojačka má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak je počas tehotenstva prevedená na výkon inej služby, preradená na výkon inej funkcie alebo ustanovená do inej vhodnej funkcie preto, že činnosť, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná tehotným ženám, alebo preto, že podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo a že pri výkone služby, na ktorú je prevedená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší služobný plat ako pred prevedením. Podľa § 9 ods. 7 vyrovnávacia dávka sa poskytuje vo výške rozdielu medzi čistým služobným platom policajtky alebo profesionálnej vojačky, ktorý jej patril naposledy pred prevedením na výkon inej služby, a čistým služobným platom policajtky alebo profesionálnej vojačky, ktorý jej patril po prevedení na výkon inej služby. Vyrovnávacia dávka je príjmom od dane oslobodeným.

Materské

Podľa § 10 ods. 1 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov policajtka a profesionálna vojačka má nárok na materské, ak:

 1. v dôsledku tehotenstva alebo osobnej starostlivosti o narodené dieťa nevykonáva štátnu službu, z ktorej je nemocensky zabezpečená, a
 2. v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky zabezpečená podľa tohto zákona alebo nemocensky poistená podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení najmenej 270 kalendárnych dní, alebo v tejto dobe sa policajtke alebo profesionálnej vojačke poskytla rodičovská dovolenka.

 

Prečítajte si celé znenie:

Policajti a vojaci – sociálne zabezpečenie

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.