Porovnanie – pracovný pomer/dohodár/živnosť

Čo je pre človeka z pohľadu daní a odvodov výhodnejšie, či pracovať na pracovný pomer, prostredníctvom dohody alebo si radšej založiť živnosť. V čom sú základné rozdiely a ktorá právna forma je v čom výhodnejšia, si priblížime a konkrétne porovnáme.

Dátum publikácie:22. 2. 2017
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

Image3680

Základným rozdielom je rozdielna charakteristika vzťahov a zákonná právna ochrana

Pri pracovných pomeroch a dohodách ide o pracovnoprávne vzťahy. Všetky podmienky, pravidlá, nároky a ochranu zamestnanca zabezpečuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Zamestnanec v pracovnom pomere má tak zabezpečenú minimálnu mzdu, príplatky za prácu nadčas, v noci alebo cez sviatok, zabezpečené stravovanie (stravné lístky) od zamestnávateľa, nárok na prestávku, na platenú dovolenku, na náhradu pri pracovnej neschopnosti, na odstupné, odchodné, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, je chránený výpovednou lehotou atď. (§ 41 až § 222 Zákonníka práce).

Dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru prináleží menej nárokov a právnej ochrany ako pri pracovnom pomere (je to však stále viac ako pri živnosti). Rozlišujeme tri druhy dohôd v závislosti od toho, či ide o pracovnú úlohu alebo pracovnú činnosť, a od veku fyzickej osoby, ktorá uzatvára so zamestnávateľom dohodu.

a) Dohoda o vykonaní práce (§ 226 Zákonníka práce) – (DoVP)

Uzatvára sa s fyzickou osobou na rozsah práce (pracovnej úlohy), ktorý nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. V dohode musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce, ak sa účastníci nedohodnú inak.

b) Dohoda o brigádnickej práci študentov (§ 227, § 228 Zákonníka práce) – (DoBPŠ)

Uzatvára sa s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku (najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku). Prácu možno vykonávať v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere (priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená). V dohode musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

c) Dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a Zákonníka práce) – (DoPČ)

Uzatvára sa s fyzickou osobou, ak rozsah pracovnej činnosti nepresiahne 10 hodín týždenne. Obdobne ako v dohode o brigádnickej práci študentov, aj v dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára, splatnosť a výplata odmeny je najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Všetky typy dohôd musia byť uzavreté len písomne, najviac na 12 mesiacov a nemôžu byť uzavreté na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Dohody na rozdiel od pracovného pomeru možno jednostranne vypovedať bez udania dôvodu a s 15-dňovou výpovednou lehotou. Zamestnanec, ktorý má uzavretú dohodu, zamestnávateľovi zodpovedá za škodu z nedbanlivosti v oveľa menšej miere ako zamestnanec v pracovnom pomere. Dohodár zodpovedá do jednej tretiny skutočnej škody a tá nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce a zamestnanec zodpovedá až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinností, ktorým spôsobil škodu.

Kým pri pracovnoprávnych vzťahoch je medzi účastníkmi jasný vzťah nadriadenosti a podriadenosti, pri podnikaní, živnosti ide medzi účastníkmi o obchodnoprávne vzťahy. Ide o činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnutia zisku. Živnostníci ručia celým svojím majetkom a záväzky nezanikajú ani smrťou – sú predmetom dedičského konania. Výška ich príjmu je závislá čisto len od vzájomnej dohody účastníkov zmluvných strán, nemajú vymedzený pracovný čas, nárok na platenú dovolenku, sami znášajú výdavky s výkonom živnosti a administratívne zaťaženie spojené aj s častými novelizáciami zákonov. Vymožiteľnosť neuhradenej pohľadávky (neuhradenej faktúry) je komplikovaný, zdĺhavý, často súdny proces niekedy aj s negatívnym výsledkom. Živnostníci tak musia pravidelne znášať aj takéto riziko v podnikaní.

Ale výhodou podnikania je práve voľnosť – flexibilita, možnosť stáleho vzdelávania, kreativita, sloboda myslenia, posúvania svojich hraníc. Človek si pri podnikaní vyberie oblasť práce, ktorá ho baví, zaujíma, napĺňa, sám si stanovuje svoje pracovné méty, je sám strojcom svojho úspechu a nemusí „bezducho, bez záujmu“ chodiť do práce len preto, že musí plniť príkazy nadriadeného.

V súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní poznáme tri druhy živností:

Pri remeselných a viazaných živnostiach musí žiadateľ o živnosť splniť a preukázať aj odbornú spôsobilosť na konkrétne odvetvie činnosti, ktoré je uvedené v prílohách zákona. Pri voľných živnostiach postačuje splnenie len všeobecných podmienok, čo je vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.

 

Príspevok je skrátený, celý článok nájdete tu:

Porovnanie – pracovný pomer/dohodár/živnosť

Pracovný pomer/dohodár/živnosť – rozdiely z pohľadu daní

Pracovný pomer/dohodár/živnosť – rozdiely z pohľadu odvodov

 NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace kalkulačky

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.