Posledný termín na podanie daňového priznania

Novela zákona o o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 264/2020 Z. z.

Dátum publikácie:23. 9. 2020
Autor:kolektív autorov

dan priz TT

Novelou č. 264/2020 Z. z., ktorá mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa na účely lex korona opatrení v oblasti daní (§ 3 a § 4, § 6, § 812, § 16 až 18a, § 20 až 24a, § 24c až 24h, § 24j, § 24n a 24o, § 33, § 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2) ustanovil koniec obdobia pandémie 30. septembra 2020 a na účely opatrení podľa § 7, § 24i a § 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je platiteľ dane, daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu daň z príjmov aj zaplatiť (§ 21 zákona č. 67/2020 Z. z.). 

Vzhľadom k spomínanej prijatej novele č. 264/2020 Z. z. termín na podanie daňového priznania je 31. 10. 2020. Keďže dátum pripadá na sobotu, posúva sa tak na najbližší pracovný deň, teda na 2. 11. 2020.

Koronavírus – opatrenia v oblasti daňového priznania k dani z príjmov

V súlade s § 49 ods. 2 ZDP sa daňové priznanie k dani z príjmov podáva do 3 kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, ak daňovník nevyužije možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania. V lehote na podanie daňového priznania je daň aj splatná.

Daňovník – právnická osoba (okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii) a fyzická osoba – podnikateľ (okrem daňovníka v konkurze) si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania oznámením:

  • najviac o tri celé kalendárne mesiace podľa § 49 ods. 3 písm. a) ZDP, v tejto novej lehote je daň aj splatná;
  • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, v tejto novej lehote je daň aj splatná.

Podľa § 21 ods. 1 Lex korona I. sa daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak odseky 2 až 5 ustanovenia § 21 neustanovujú inak. V tejto lehote je daňovník daň aj povinný zaplatiť. (ďalej pozri článok 2.1.1 Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa).

Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane

Lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane závisí od skutočnosti, či si daňovník daňovú povinnosť vyrovnáva sám prostredníctvom podania daňového priznania k dani z príjmov alebo mu zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane a daňovník následne podá správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

V súlade s § 50 ods. 1 ZDP fyzická a právnická osoba, ktoré si vyrovnajú daňovú povinnosť prostredníctvom podaného daňového priznania, sú oprávnené vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov, komu má byť stanovená výška podielu zaplatenej dane poukázaná.

Daňovník – fyzická osoba – zamestnanec má možnosť vyhlásiť poukázanie podielu zaplatenej dane prostredníctvom tlačiva (ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR) podaného do 30. apríla príslušného kalendárneho roka správcovi dane. Táto lehota nadväzuje na povinnosť zamestnávateľa, ktorý je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť podľa § 39 ods. 7 ZDP potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 ZDP najneskôr do 15. apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie. a to na tlačive, ktorého vzor určilo a na svojom webovom sídle uverejnilo Finančné riaditeľstvo SR.

Vzhľadom na posun lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 až 3 Lex korona I. sa u daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie, posúva lehota na vyhlásenie poukázania podielu zaplatenej dane (pozri v uvedenom článok 2.2 Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane).

Oznámenie o zrazení a odvedení dane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Ak poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti poskytol alebo vyplatil držiteľ v roku 2019 peňažné alebo nepeňažné plnenie podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP platného a účinného do 31. 12. 2019, podlieha toto plnenie zdaneniu podľa ZDP platného a účinného do 31. 12. 2019. Platiteľom dane z týchto nepeňažných plnení je príjemca nepeňažného plnenia, t. j. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Takýto platiteľ dane mal povinnosť na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka 2019, t. j. do 31. 3. 2020, a v rovnakej lehote mal povinnosť daň vyberanú zrážkou odviesť správcovi dane.

V súlade s § 23 Lex korona I. sa lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP za rok 2019 považuje za dodržanú, ... (pozri v uvedenom článok 2.3 2.3. Oznámenie o zrazení a odvedení dane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Lex korona I.)

 

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

V súlade s § 49 ods. 2 ZDP je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný predkladať správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie“), a to v lehote do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Vzhľadom na skutočnosť, že táto lehota uplynie v období pandémie, zákonom Lex korona I. došlo k predĺženiu lehoty na podanie hlásenia. V súlade s § 24 ods. 1 Lex korona I. sa predlžuje lehota na podanie hlásenia na koniec druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.

Ak daňovník zomrie a tento daňovník bol zároveň zamestnávateľom...(pozri ďalej časť: Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti)

 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Podľa § 38 ods. 6 ZDP vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ročné zúčtovanie a výpočet dane, a to najneskôr do 31. 3. roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V súlade s § 39 ods. 6 ZDP je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie. ZDP zároveň podľa § 38 ods. 6 vymedzuje povinnosť zamestnávateľa vrátiť rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca a vyplatiť zamestnaneckú prémiu podľa § 32a ZDP, daňový bonus alebo jeho časť podľa § 33 ZDP a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť podľa § 33a do výšky ustanovenej ZDP zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za mesiac apríl. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky vyššie uvedené lehoty uplynuli počas obdobia pandémie, vykonanie ročného zúčtovania a na to nadväzujúce povinnosti upravuje Lex korona I. v § 24 ods. 2 a 3. (pozri ďalej časť: 2.4.2 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti)

 

Prečítajte si tiež:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

PDF verzia knihy Daňové priznania na zakúpenie za zvýhodnenú cenu:

danove-priznania-2019-800x800-pdf-4

 

 

 

 

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
  • 48/2020 Z. z. Nariadenie o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov
  • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
  • 104/2020 Z. z. Nariadenie o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou
  • 120/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
  • 264/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.