Použitie fotografií a videí na marketingové účely

Použitie fotografií a videí z verejných podujatí, náležitosti súhlasu spracovania podobizne, fotenie zákazníkov, konkludentný súhlas, sankcie.

Dátum publikácie:25. 7. 2019
Autor:JUDr. Filip Petrinec, PhD.

tt_marketing-video

Obsah:
Fotografovanie na zamestnaneckých a verejných podujatiach
Nielen ochrana osobných údajov, ale aj ochrana osobnosti
Náležitosti súhlasu – pamätajte na účel použitia
Sankcie
Fotografie a videá – osobitosti súhlasu
Fotenie zamestnancov
Fotenie zákazníkov
Tzv. konkludentný súhlas a jeho slabé miesta
Teambuilding
Nedostatky súhlasu
Riešenie – možnosti vytvárania fotografií alebo videí na marketingové účely bez súhlasu

V tomto článku rozoberieme osobitný účel spracúvania osobných údajov, ktorým je súhlas s ich použitím na marketingové účely.

Zameriame sa najmä na právny titul získavania osobných údajov a ich následného použitia, dĺžku doby, počas ktorej je optimálne nastaviť ich spracúvanie, možné riziká, ktoré pre vás v prípade marketingových kampaní plynú a zameriame sa aj na fotenie zamestnancov alebo účastníkov vami organizovaných podujatí, ktorých fotografie alebo audiovizuálne záznamy budete chcieť použiť na propagáciu vašej firmy. Položte si teda úvodnú otázku: Je vhodné, aby som riešil spracúvanie osobných údajov na účely môjho marketingu prostredníctvom súhlasu dotknutej osoby?

Akákoľvek informácia súvisiaca s konkrétnou osobou môže byť osobným údajom, a to najmä za predpokladu, že túto informáciu viete „spárovať“ s fyzickou osobou, ktorá je presne identifikovaná alebo identifikovateľná prostredníctvom iných údajov, ktoré o nej máte. Teda v prípade osobných údajov nehovoríme len o notoricky známych údajoch z občianskeho preukazu, ale hovoríme o informáciách, ktoré daná osoba vytvorila (napr. záznamy o správaní, resp. tzv. behaviorálne informácie) alebo s ňou priamo či nepriamo súvisia. Túto tézu bude potrebné použiť aj v prípade marketingových aktivít, ktoré vaša firma vykonáva alebo ich vykonáva prostredníctvom na to splnomocnených osôb, resp. subjektov, akými sú napríklad distribučné internetové služby na zasielanie newsletteru, fotografií, firmy na organizáciu eventov alebo „filmári“.

Skôr, ako prejdeme k otázkam spracúvania osobných údajov na marketingové účely, je potrebné poznamenať, že subjektom spracúvania osobných údajov je každý subjekt, ktorý tieto spracovateľské operácie vykonáva. Teda je ním tak „fotograf“, ako aj firma, ktorá si ho najala. Až v závislosti od ich zmluvného postavenia bude potrebné posudzovať, akú „spracovateľskú rolu“ daný subjekt hrá. Teda „fotograf“ v prípade, že je najatý, môže byť v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov. Môže byť však aj v pozícii prevádzkovateľa, v prípade, že je fotografom napríklad interný zamestnanec firmy, ktorý bol poverený fotením firemnej akcie. Ak však fotograf sám stanoví účel spracúvania osobných údajov, teda sa napríklad rozhodne, že bude robiť fotky aj s cieľom odprezentovania svojich profesionálnych schopností, a to s tým, že tieto fotky následne uverejní napríklad na svojej webovej stránke ako názorné príklady svojej práce, tak v tomto prípade môže byť popri pozícii sprostredkovateľa osobných údajov voči firme, ktorá si ho najala (prevádzkovateľ osobných údajov), aj v samostatnej pozícii prevádzkovateľa osobných údajov, pretože si spracoval a uverejnil tieto fotografie s cieľom svojej vlastnej propagácie. A to platí najmä v prípade, ak koná sám a vo vlastnom mene, napríklad ako živnostník alebo iný podnikateľ.

Uvedeným vzťahom sa však v tomto článku nebudeme venovať, keďže ide o kategorické prípady vzťahu prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a príjemca osobných údajov a pod. Zameriame sa však na otázky spracúvania osobných údajov z hľadiska účelu spracovania a právnych následkov, ktoré s tým súvisia.

Fotografovanie na zamestnaneckých a verejných podujatiach

Ako prvej otázke sa budeme venovať fotografovaniu na zamestnaneckých a verejných podujatiach. Vytváranie fotografií a audiovizuálnych záznamov predstavuje tak ako získavanie a spracúvanie informácií o fyzických osobách v textovej podobe tiež spracúvanie osobných údajov. Teda na spracovanie osobných údajov v podobe fotografií bude potrebné mať tiež právny základ. Ako najvhodnejšie riešenie sa v tomto prípade núka zabezpečenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na daný účel. Skôr, ako prejdeme k realizácii tohto inštitútu, je potrebné upozorniť ešte na jeden inštitút, ktorý s vyhotovovaním fotografií súvisí.

Nielen ochrana osobných údajov, ale aj ochrana osobnosti

Samotná podobizeň človeka a jej zaznamenanie nesúvisí len so samotnou reguláciou ochrany osobných údajov, ale aj s ochranou osobnosti, ktorá je upravená v ustanoveniach § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zaznamenaním fyzickej osoby totiž zasahujete aj do jej osobnosti, najmä života, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, jej mena alebo dobrej povesti a prejavov osobnej povahy, teda znakov, ktoré fyzickú osobu definujú a vyjadrujú jej postavenie v spoločnosti. Súčasne Občiansky zákonník ustanovuje, že písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Jedinou výnimkou je tzv. úradná a spravodajská licencia. Teda skôr, ako prejdeme k sa­motnému spôsobu spracúvania osobných údajov v prípade fotografií, je potrebné pamätať aj na skutočnosť, že v tomto prípade k regulácii ochrany osobných údajov vedenej pod GDPR pristupuje aj občianskoprávna podstata upravená v ustanoveniach o ochrane osobnosti. Samotná podstata osobnosti je nadradenou množinou vo vzťahu k osobným údajom. Osobné údaje sú spravidla len identifikátorom danej fyzickej osoby. Možnú výnimku z tejto tézy predstavujú len behaviorálne informácie a profilovanie, ktoré s nimi úzko súvisí, ale aj tieto informácie sa prioritne radia pod špeciálnu kategóriu osobných údajov a predstavujú v zásade len spôsob spracúvania osobných údajov.

Preto, ak sa rozhodneme vyhotovovať obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové záznamy, bude po­trebné od danej fyzickej osoby vyžadovať aj tzv. privolenie so zaznamenaním prejavov jej osobnosti, ktoré sa udelí v zmysle § 11 a nasl. Občians­keho zákonníka. Uvede­né je odôvodnené naj­mä skutočnosťou, že pri týchto typoch záznamov často dochádza nielen k zaznamenaniu fyzickej osoby, ale aj osobitných typologických čŕt súvisia­cich s jej správaním, vystupovaním a vonkajšími prejavmi. Čiže nemusí ísť len o „čisto reprezentatívne pózy“ osôb zachytených na danom zázname, ale aj o prejavy „skutočnej povahy“, najmä v prípade uvoľnenej atmosféry na firemnom večierku a pod.

Videošolenie: Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Upozornenie:

Ak nebudete mať správne vyriešené právne otázky získavania záznamov, môže dôjsť k situácii, že spracovanie osobných údajov bude z formálnej stránky v poriadku, avšak fyzická osoba bude namietať nesplnenie právneho základu vyhotovovania záznamov v zmysle § 12 Občianskeho zákonníka. Napríklad ženatý zamestnanec, ktorý bude zaznamenaný na videu „in flagranti“ v náručí svojej kolegyne, vám môže spôsobiť právne problémy, a to práve z dôvodu, že ste zachytili a distribuovali takúto časť záznamu bez jeho privolenia, a to s tým, že záznam následne spôsobil ujmu v osobnom, rodinnom a ekonomickom živote.

Naopak, ak pôjde o zaznamenanie krádeže alebo iného trestného činu, alebo priestupku, v tomto prípade by daná osoba nemala byť chránená ustanoveniami o ochrane osobnosti, keďže v tomto prípade by nemalo ísť o zaznamenanie konania alebo správania, ktoré by malo mať povahu prejavov osobnej povahy. Dané konanie a následky síce vyvolala konkrétna osoba svojimi vlastnými duševnými pochodmi (úmysel alebo vedomosť), avšak ich povaha nadobúda skôr spoločenský rozmer a spoločenskú nebezpečnosť. V tomto prípade by teda daná osoba nemala byť chránená ustanoveniami o ochrane osobnosti.

K otázke ochrany osobnosti však môže­me konštatovať, že pred začatím vyhotovovania záznamov bude v záujme vašej právnej istoty vhodné vyžiadať nielen súhlas so spracovaním osobných údajov, ale aj zmienené privolenie v zmysle Občianskeho zákonníka.

Text je skrátený. Prečítajte si celý članok:

Použitie fotografií a videí na marketingové účely

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Akciová cena (zľava 10%): 261,90 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.