Používanie automobilu zahrnutého do obchodného majetku v podnikaní

Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka.

Dátum publikácie:16. 9. 2021
Autor:Ing. Marta Boráková

auto odchodny majetok

Pre väčšinu podnikateľov je automobil neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Pri používaní vozidla má podnikateľ aj povinnosti (napr. zaplatiť daň z motorových vozidiel, odkladať bločky o nákupe PHL, pri používaní aj na súkromné účely krátiť daňové výdavky a iné). Používaním vozidla pri podnikaní a samostatnej zárobkovej činnosti u fyzických osôb, ale aj u právnických osôb je potrebné správne sa zorientovať v spleti zákonov a neustále sa meniacej legislatívy, a to aj v čase pandémie.

V ZDP je v základných pojmoch vymedzený pojem obchodný majetok, ktorý sa vzťahuje na majetok fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 ZDP, t. j. na daňovníka s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, s príjmami z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP a s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 ZDP.

NEPREHLIADNITE

Podstatné je, či podnikateľ o automobile účtuje alebo vedie o ňom evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP:

  1. ak o vozidle účtuje alebo eviduje, v súvislosti s týmto obchodným majetkom je možné uplatňovať daňové výdavky spôsobom ustanoveným v ZDP, a to napr. daňové výdavky na jeho obstaranie, na jeho technické zhodnotenie, opravy a udržiavanie,
  2. ak o vozidle neúčtuje ani neeviduje ako o obchodnom majetku, nemôže uplatniť do daňových výdavkov výdavky na vozidlo podnikateľ, ktorý používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa § 6 ZDP majetok v osobnom užívaní.
Je vecou podnikateľa, ktorý používa majetok v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ZDP, kedy sa rozhodne, že tento majetok zaradí do obchodného majetku, od tohto dňa sa zmení rozsah uplatňovaných daňových výdavkov súvisiacich s takýmto majetkom daňovníka.

Je vecou podnikateľa, ktorý používa majetok v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ZDP, kedy sa rozhodne, že tento majetok zaradí do obchodného majetku, od tohto dňa sa zmení rozsah uplatňovaných daňových výdavkov súvisiacich s takýmto majetkom daňovníka, avšak bude to mať vplyv aj na zdanenie, resp. oslobodenie príjmov z predaja takéhoto majetku.

Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP je v súlade so znením § 6 ods. 5 písm. a) ZDP aj príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka. Ide napr. o príjmy z prenájmu obchodného majetku alebo príjmy z jeho predaja, ktoré sú súčasťou príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Takýto postup platí len v prípade nakladania s majetkom zaradeným do obchodného majetku v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Daňovník s príjmami z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP alebo s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 ZDP, ktorý používal svoj majetok na dosiahnutie týchto príjmov, zaradí príjmy z nakladania s ním medzi ostatné príjmy podľa 8 ZDP, a to aj v prípade, ak mal tento majetok zaradený v obchodnom majetku.

DÔLEŽITÉ

Z dôvodu preradenia majetku z obchodného majetku do osobného užívania fyzickej osoby nevzniká daňovníkovi daňová povinnosť podľa ZDP. V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že fyzická osoba (podnikateľ) nemôže predať majetok sebe (občanovi), keďže fyzická osoba nemôže právne účinne uzavrieť obchodnú zmluvu sama so sebou.

Príklad č. 1:

P. Jasný je živnostník. V obchodnom majetku má zaradený automobil, ktorý používa v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP. Automobil prenajme inému podnikateľovi. Kam zaradí takýto príjem z prenájmu vozidla?

Ide o príjem z nakladania s obchodným majetkom daňovníka s príjmami z podnikania, preto v súlade so znením § 6 ods. 5 písm. a) ZDP príjem z prenájmu automobilu bude súčasťou príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP.

Ide o príjmy z predaja automobilu zahrnutého v obchodnom majetku, ak bol len sčasti využívaný na podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo na prenájom.

V súlade so znením § 4 ods. 5 ZDP príjem z predaja nehnuteľností a hnuteľných vecí, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku a ktoré daňovník využíval len sčasti na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo ich daňovník prenajímal len sčasti, ktorý nie je oslobodený od dane podľa § 9 ods. 1 písm. a) až c) ZDP, sa zahrnie do základu dane len v tom pomere, v akom daňovník tento majetok využíval na uvedené činnosti.

Príklad č. 2:

P. Smiešny zaradil v roku 2019 automobil do obchodného majetku, lebo ho používal na účely výkonu svojej podnikateľskej činnosti. Toto auto používal aj na súkromné účely, pričom si uplatňoval daňové výdavky súvisiace s týmto autom vo výške 80 % [§ 19 ods. 2 písm. t) prvý bod ZDP]. V roku 2021 si kúpil nové auto, pričom to predchádzajúce predal. Ako zdaní príjem z predaja auta?

Vo väzbe na znenie § 4 ods. 5 ZDP je umožnené zdaniť príjem z predaja takejto hnuteľnej veci, ktorý nie je oslobodený od dane podľa § 9 ods. 1 písm. c) ZDP (neuplynulo päť rokov od vyradenia hnuteľnej veci z obchodného majetku) len v tej časti, v akej ho používal na účely výkonu podnikateľskej činnosti. Preto súčasťou zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP bude iba 80 % príjmu z predaja takejto hnuteľnej veci.

Ak by sa počas výkonu podnikateľskej činnosti menil pomer využívania tohto obchodného majetku na výkon podnikateľskej činnosti, časť príjmu z predaja auta by sa určila priemerom vypočítaným za obdobie používania auta na výkon uvedenej činnosti. Napr. ak by daňovník po­užíval auto na výkon podnikateľskej činnosti v roku 2021 na 80 %, v roku 2020 na 100 % a v roku 2019 na 80 %, zdaniteľným príjmom z predaja auta by bola 86,67 % časť z celkového príjmu z predaja [(80 + 100 + 80) : 3].

Uplatňovania výdavkov pri automobile v obchodnom majetku

Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky percentom z príjmov za podmienok ustanovených v § 6 ods. 10 ZDP. Táto možnosť sa týka len príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 ZDP. Daňovník s príjmami z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP si nemôže uplatniť výdavky percentom z príjmov.

Daňovník počas uplatňovania výdavkov percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) ZDP, čiže evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov a evidenciu o zásobách a pohľadávkach.

V zdaňovacom období, v ktorom daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, neúčtuje obchodný majetok ani ho neuvádza v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP. Z tohto dôvodu v zdaňovacom období, v ktorom si daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, nie je možné zaradiť majetok do obchodného majetku a nie je možné ani preradiť majetok z osobného užívania do obchodného majetku.

Neprehliadnite

Skončením účtovania o hmotnom a nehmotnom majetku, resp. skončením uvádzania majetku v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP, dochádza k vyradeniu majetku z obchodného majetku v súlade so znením § 9 ods. 5 ZDP.

V súlade so znením § 22 ods. 9 ZDP daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, nemôže prerušiť odpisovanie hmotného a nehmotného majetku. V takom prípade vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť. Počas uplatňovania výdavkov percentom z príjmov daňovník teda nemá majetok, ktorý síce používa na dosiahnutie príjmov podľa § 6 ZDP, v obchodnom majetku, nemôže ho odpisovať, ale je povinný sledovať a evidovať si dobu odpisovania daného majetku, aby v prípade zmeny spôsobu uplatnenia výdavkov a opätovného zaradenia tohto majetku (osobného) do obchodného majetku dodržal postup upravený v § 25 ods. 4 ZDP, t. j. aby odpisoval takýto majetok ako v ďalších rokoch odpisovania.


Prečítajte si celé znenie:

Používanie automobilu zahrnutého do obchodného majetku v podnikaní

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Marta Boráková


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu

  (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Mzdová TV - videoškolenia, videopríklady

Moje MC - vlastné záložky, poznámky, história...

Mzdová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Mzdové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.