Používanie fotografie v pracovnoprávnom vzťahu po 25. 5. 2018 podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

Na rozdiel od teraz platného zákona č. 122/2013 Z. z. bude fotografia podľa predpisov o ochrane osobných údajov účinných od 25. 5. 2018 považovaná za osobitnú kategóriu osobných údajov iba vo výnimočných prípadoch.

Dátum publikácie:23. 3. 2018
Autor:JUDr. Marcela Macová, PhD.

pouziv_fotogr

Fotografia fyzickej osoby je považovaná za osobný údaj, ktorého používanie je možné iba pri splnení určitých pravidiel. Nie je možné ju používať, resp. spracúvať bez toho, že by to nebolo ošetrené. V tomto článku si povieme, čo je potrebné splniť, aby bolo používanie fotografie zákonné aj po 25. 5. 2018. Prečo tento dátum?

Pretože teraz platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) sa zrušuje a od 25. 5. 2018 bude účinný nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENIE EURÓPSKE­HO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“).

Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (2018) – Úplné znenie

Spracúvanie fotografie podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

Podľa bodu 51 recitálu nariadenia GDPR osobné údaje, ktoré sú svojou povahou obzvlášť citlivé v súvislosti so základnými právami a slobodami, si zasluhujú osobitnú ochranu, keďže z kontextu ich spracúvania by mohli pre základné práva a slobody vyplývať významné riziká. Uvedené osobné údaje by mali zahŕňať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, pričom použitie výrazu „rasový pôvod“ v nariadení GDPR neznamená, že Európska únia akceptuje teórie, ktoré sa usilujú stanoviť existenciu oddelených ľudských rás. Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu biometrické údaje sa na ne bude vzťahovať len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby. 

Pozrite si videozáznam z webinára a dozvite sa viac o náležitostiach súhlasu a o informovaní dotknutých osôb podľa nového zákona o ochrane osobných údajov
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videu v cene predplatného.

Takéto osobné údaje by sa nemali spracúvať, pokiaľ spracúvanie nie je povolené v osobitných prípadoch stanovených v tomto nariadení, pričom sa zohľadní, že právo členských štátov môže stanoviť osobitné ustanovenia o ochrane údajov, ktorými prispôsobia uplatňovanie pravidiel tohto nariadenia na účely splnenia zákonnej povinnosti alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme, či pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Používanie fotografie v pracovnoprávnom vzťahu po 25. 5. 2018 podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner