Povinnosti poistenca a platiteľov poistného voči zdravotnej poisťovni

Aké povinnosti má poistenec, zamestnávateľ, SZČO a platiteľ dividend voči zdravotnej poisťovni, aký je vymeriavací základ a sadzba poistného v r. 2022.

Dátum publikácie:22. 12. 2021
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_fonendoskop-karta

Zdravotné poistenie je poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti. Verejné zdravotné poistenie vykonávajú zdravotné poisťovne. Zdravotné poistenie a právne vzťahy na základe zdravotného poistenia upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Poistenec je fyzická osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená. Verejné zdravotné poistenie fyzickej osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vzniká narodením, ako aj dňom po dni skončenia zamestnania v cudzine, skončenia samostatnej zárobkovej činnosti v cudzine, po skončení dlhodobého pobytu v cudzine a zániku zdravotného poistenia na území iného štátu.

V zákonom vymedzených prípadoch je verejne zdravotne poistená aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Poistné na zdravotné poistenie je povinný platiť, resp. platiteľom poistného je:

 • zamestnanec, ktorým je fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na príjem zo závislej činnosti,
 • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorou je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo má príjem z tejto činnosti,
 • zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancom plnenie za vykonávanie závislej činnosti,
 • štát, ktorý je platiteľom poistného za poistencov štátu vymedzených v § 11 ods. 7 zákona,
 • platiteľ dividend, ktorým je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy,
 • fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou ani osobou, za ktorú poistné platí štát, tzv. samoplatiteľ.

1. Práva a povinnosti poistenca

Poistenec má v zdravotnom poistení určité práva a povinnosti bez ohľadu na platenie poistného a jeho výšku.

Tieto práva a povinnosti realizuje spravidla sám. Práva a povinnosti za:

 • poistenca, ktorý bol zbavený spôsobilosti na právne úkony, vykonáva zákonný zástupca,
 • fyzickú osobu vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody vykonáva ústav na výkon väzby alebo na výkon odňatia slobody,
 • fyzickú osobu vo výkone detencie vykonáva detenčný ústav,
 • maloletého poistenca vykonáva zákonný zástupca alebo iná osoba, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, alebo zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu.

Podľa § 22 ods. 1 zákona poistenec má právo:

 1. na výber zdravotnej poisťovne, t. j. poistenec má právo na výber zdravotnej poisťovne, ktorá bude vykonávať jeho zdravotné poistenie, pričom zmenu zdravotnej poisťovne môže uskutočniť podaním prihlášky v inej zdravotnej poisťovni do 30. septembra kalendárneho roka a zmena sa uskutoční k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka;
  V prípade zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia v priebehu toho istého kalendárneho roka musí poistenec podať prihlášku v tej istej zdravotnej poisťovni.

Príklad č. 1:

Občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vykonával v období od 1. 2. 2021 do 30. 9. 2021 činnosť zamestnanca na území Českej republiky u zamestnávateľa so sídlom v Českej republike a bol zdravotne poistený podľa právnych predpisov Českej republiky. Po skončení pracovného pomeru v Českej republike mu opätovne od 1. 10. 2021 vzniklo zdravotné poistenie v Slovenskej republike, a to v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej bol zdravotne poistený k 1. 1. 2021. V tejto zdravotnej poisťovni bude zdravotne poistený aj počas celého roka 2022, zdravotnú poisťovňu môže zmeniť až k 1. 1. 2023.

 1. na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia;
  Poistenec, ktorý je dlžníkom (voči ktorému zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistné po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, a to v celkovej sume vyššej ako 100 €), má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti okrem dlžníka, ak ide o dlžníka:
  • ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdra­votnou poisťovňou v dohode o splátkach,
  • od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť oznámi zdravotnej poisťovni,
  • na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa osobitného predpisu,
  • ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné alebo na vymáhanie poistného, pre ktoré bol vedený v zozname dlžníkov,
  • ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba,
  • ktorý je zamestnancom, za ktorého neplatil preddavok na poistné zamestnávateľ,
  • ktorému bol určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
  • ktorý bol zaradený do programu Ministerstva vnútra SR na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to len do času jeho vyradenia z tohto programu.
Neodkladná zdravotná starostlivosť je vymedzená v § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti ako zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohro­zuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná zdravotná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť pri pôrode.
Súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti je aj neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.
Poistenec, ktorý nepodal prihlášku, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov (v súčasnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa).
Vzniknuté náklady pri prvom poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti zdravotnej poisťovni uhradí Ministerstvo zdravotníctva SR, pri ďalšom porušení povinnosti podať prihlášku je náklady povinná uhradiť osoba, ktorá porušila povinnosť podať prihlášku.
Poistenec môže požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti poskytovanej v cudzine, nákladov zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie. Súčasťou žiadosti o zaplatení musí byť originál dokladu o zaplatení, záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov.
 1. na informáciu, s ktorým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
 2. na poskytnutie neodkladnej starostlivosti poskytnutím zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa s ním nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
 3. vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného;
 4. podieľať sa na kontrole poskytovanej zdravotnej starostlivosti;
 5. domáhať sa ochrany práv a právom chráneného záujmu vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou;
 6. od 1. 1. 2022 na úhradu doplatkov zdravotnou poisťovňou za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia.

Podľa § 22 ods. 2 zákona poistenec je povinný:

 1. uhradiť náklady na zdravotnú starostlivosť:
  • ak sa mu poskytla zdravotná starostlivosť preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu,
  • ak sa mu poskytla zdravotná starostlivosť preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu alebo inej návykovej látky,
  • ak jeho zavineným protiprávnym konaním došlo k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia iného poistenca,
  • za poskytnutú zdravotnú starostlivosť po zániku verejného zdravotného poistenia, ak si nesplnil oznamovaciu povinnosť;
 2. plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania podľa § 19 zákona, najmä odviesť príslušnej zdravotnej poisťovni nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov, ak nie je zamestnancom, ktorému nedoplatok zrazí zo mzdy zamestnávateľ;
 3. plniť povinnosti súvisiace s podaním prihlášky na verejné zdravotné poistenie do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia;

Príklad č. 2:

Poistenci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí pracovali alebo podnikali v cudzine alebo sa v cudzine dlhodobo zdržiavali a boli v cudzine zdravotne poistení, sú po návrate povinní podať prihlášku do zdravotnej poisťovne na Slovensku a preukázať zánik zdravotného poistenia v cudzine.

 1. doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia;
 2. plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 1, 3, 4, 6, 11, 12 a 15 až 16 zákona (pozri kapitolu 1.1.);
 3. poskytovať súčinnosť zdravotnej poisťovni na základe jej vyžiadania pri preukazovaní skutočností, na základe ktorých je platiteľom poistného štát;
 4. dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia zverejnené na internetovej stránke alebo zverejnené iným vhodným spôsobom;
 5. chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej poisťovni, ktorá ho vydala;
 6. preukazovať sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazom poistenca alebo potvrdením o verejnom zdravotnom poistení a vložiť preukaz poistenca alebo občiansky preukaz s elektronickým čipom a príslušným certifikátom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti počas vytvorenia príslušného elektronického zdravotného záznamu v elektronickej knižke (nevzťahuje sa na poskytnutie neodkladnej starostlivosti);
 7. poskytovať súčinnosť pri kontrole poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

1.1. Oznamovacie povinnosti poistenca

Podľa § 23 ods. 1 zákona je poistenec povinný oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 8 dní:

 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu, táto povinnosť nevzniká, ak je poistenec štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 • zmenu alebo vznik platiteľa poistného (v prípade samoplatiteľa najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa stal samoplatiteľom) – táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca, za ktorého tieto skutočnosti oznamuje zamestnávateľ,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť zaňho poistné – táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca, za ktorého tieto skutočnosti oznamuje zamestnávateľ,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Podľa § 23 ods. 3 zákona je poistenec povinný oznámiť zdravotnej poisťovni vznik skutočností uvedených v § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) a r) zákona do 8 dní od vzniku skutočnosti. Ak ide o skutočnosť podľa:

 • § 11 ods. 7 písm. g) zákona, t. j. fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadeniach sociálnych služieb celoročne, poistenec je povinný uviesť identifikačné údaje zariadenia, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu alebo zariadenia sociálnych služieb v rozsahu názov, sídlo a identifikačné číslo a priložiť kópiu rozhodnutia súdu alebo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
 • § 11 ods. 7 písm. j) zákona, t. j. fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov, poistenec je povinný uviesť meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa, priložiť kópiu rodného listu dieťaťa (povinnosť priložiť kópiu rodného listu dieťaťa sa od 1. 1. 2022 vypúšťa),
 • § 11 ods. 7 písm. k) zákona, t. j. fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení, poistenec je povinný uviesť meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej osoby alebo blízkej osoby a priložiť kópiu rozhodnutia príslušného orgánu alebo posudku vydaného príslušným úradom alebo kópiu rodného listu osoby staršej ako 80 rokov (povinnosť priložiť kópiu rodného listu osoby staršej ako 80 rokov sa od 1. 1. 2022 vypúšťa),
 • § 11 ods. 7 písm. l) zákona, t. j. manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme, poistenec je povinný uviesť meno, priezvisko a rodné číslo manžela alebo manželky, ktorá vykonáva štátnu službu v cudzine alebo ktorá podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, priložiť kópiu sobášneho listu a potvrdenie zamestnávateľa, že dotknutý zamestnanec vykonáva štátnu službu v cudzine alebo práce vo verejnom záujme v zahraničí (povinnosť priložiť kópiu sobášneho listu sa od 1. 1. 2022 vypúšťa),
 • § 11 ods. 7 písm. r) zákona, t. j. fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo, poistenec je povinný uviesť identifikačné údaje cirkevného, rehoľného a charitatívneho spoločenstva, pre ktoré vykonáva pracovnú činnosť, v rozsahu názov, sídlo a identifikačné číslo a priložiť kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody so spoločenstvom a potvrdenie o vykonávaní cirkevnej, rehoľnej alebo charitatívnej činnosti. ktorá musí obsahovať:


Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Povinnosti poistenca a platiteľov poistného voči zdravotnej poisťovni

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu

  (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Mzdová TV - videoškolenia, videopríklady

Moje MC - vlastné záložky, poznámky, história...

Mzdová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Mzdové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.