Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov

Tentoraz o povinnostiach zamestnávateľa voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a zamestnancom.

Dátum publikácie:21. 6. 2019
Autor:Ľudmila Lipovská Lišková

tt_povinnosti-zamestnavatela (1)

V tejto časti sa budeme zaoberať najdôležitejšími povinnosťami zamestnávateľa, ktoré má voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, príslušným zdravotným poisťovniam a svojim zamestnancom počas trvania pracovného pomeru.

Obsah:

Povinné úvodné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Povinnosť dodržiavať zákon o minimálnej mzde
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov
Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom v súvislosti s "ročným zúčtovaním"
Povinnosti zamestnávateľa voči daňovému úradu
Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni
Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam
Povinnosť zamestnávateľa vytvárať podmienky na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov
Povinnosti zamestnávateľa chrániť osobné údaje zamestnancov

Povinné úvodné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia a o ochrane pred požiarmi

Pri uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu so zamestnancom má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť pre novoprijatého zamestnanca školenie o ochrane pred požiarmi a oboznámiť ho s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“), ako aj s vnútornými prevádzkovými predpismi zamestnávateľa, ktoré túto oblasť upravujú, tzn. že vstupné školenia patria k prvým povinnostiam zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca do práce.

Aby došlo k účinnému zamedzeniu vzniku nebezpečenstiev, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, malo by sa školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vykonať ešte predtým, ako zamestnanec začne prácu vykonávať.

Upozornenie:

Školenie BOZP musia absolvovať nielen všetci novoprijatí zamestnanci na trvalý pracovný pomer, ale tiež brigádnici.

Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ, tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca, pričom uvedené vzdelávanie má povinnosť uskutočňovať v pracovnom čase.

Vedomosti zamestnancov nadobudnuté po­čas školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný overiť napr. formou testov. Rovnako je dôle­žité, aby zamestnávateľ o splnení si tejto povinnosti mal vyhotovený preukázateľný záznam, pričom zamestnanec svojím podpisom potvrdí, že sa predmetného školenia zúčastnil a že ho absolvoval.

Zamestnávateľ môže zabezpečiť školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vlastnými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom.

Požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov má na­vyše zamestnávateľ povinnosť upraviť vnútorným predpisom.

Ak sa školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci realizuje prostredníctvom externej spoločnosti, tak fyzická/právnická osoba, ktorá bude toto školenie zabezpečovať, musí mať oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce.

Obsah aj spôsob týchto školení závisí od konkrétnych podmienok na pracovisku a od charakteru práce, ktorú zamestnanec vykonáva, resp. bude vykonávať.

Upozornenie:

Zákon o BOZP sa rovnako vzťahuje na živnostníkov, ako aj na jeho príbuzných, ak sa podieľajú na plnení podnikateľských úloh.

Povinnosť dodržiavať zákon o minimálnej mzde

Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom vyplácať mzdu, ktorá nesmie byť nižšia ako ustanovená zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde spolu s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z.

Na rok 2019 je suma minimálnej mzdy stanovená nasledovne:

  1. 520 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  2. 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov

Podľa ust. § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) má zamestnávateľ povinnosť zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, pričom na plnenie tejto povinnosti môže využívať niektorú z týchto možností:

 

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov (II. časť)

Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov (I. časť)

Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov (III. časť)

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner