Práceneschopnosť a nemocenské dávky

Dočasná práceneschopnosť zamestnanca, SZČO, dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, kto ju posudzuje, aká je náhrada príjmu a nemocenské dávky.

Dátum publikácie:28. 11. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

poistenie

Dočasnú pracovnú neschopnosť uznáva ošetrujúci lekár z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia. Počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu poskytuje zamestnávateľ z vlastných prostriedkov počas prvých 10 kalendárnych dní práceneschopnosti, a na nemocenské dávky, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia po uplynutí 10 kalendárnych dní od začiatku práceneschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má nárok na nemocenské povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. Základné veličiny, z ktorých výpočet náhrady príjmu a nemocenského vychádza, sú rozhodujúce pre obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu a denný vymeriavací základ poistenca. Spôsob výpočtu týchto veličín na účely náhrady príjmu aj nemocenského je v princípe rovnaký.

1. Uznávanie dočasnej pracovnej neschopnosti a poskytovanie nemocenského

Podmienky uznávania a potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti ustanovuje § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Dočasnú pracovnú neschopnosť fyzickej osoby posudzuje a zároveň o nej rozhoduje príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je:

  • všeobecný lekár, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti,
  • lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti,
  • lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Ošetrujúci lekár uzná dočasnú pracovnú neschopnosť po posúdení spôsobilosti na konkrétnu prácu vykonávanú ošetrovanou osobou vrátane vplyvu práce a pracovného prostredia na zdravotný stav. Na základe zdravotného stavu stanovuje aj dĺžku trvania pracovnej neschopnosti.

Ak ošetrujúci lekár rozhodne o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive a určí liečebný režim. Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu, ktorá vyžaduje pracovnú neschopnosť. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytne zamestnancovi až po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, dočasná pracovná neschopnosť začína nasledujúci kalendárny deň. Vo výnimočnom prípade môže príslušný ošetrujúci lekár uznať osobu za dočasne práceneschopnú aj spätne, najviac tri kalendárne dni, a to na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby.

Ošetrujúci lekár môže spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení dočasne prácene­s­chopnej osobe povoliť vychádzky v prípade, ak to povaha choroby umožňuje a zároveň počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti môže čas vychádzky zmeniť alebo vychádzky zrušiť. Ošetrujúci lekár môže na základe požiadania zo závažných dôvodov povoliť zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak lekár povolí vychádzky, prípadne zmenu miesta pobytu, je povinný čas vychádzok a zmenu miesta pobytu zaznamenať na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak dočasná pracovná neschopnosť trvá z jedného kalendárneho mesiaca do druhého, ošetrujúci lekár vydá na predpísanom tlačive potvrdenie o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca, ku ktorému pracovná neschopnosť trvá. Pri niekoľkomesačnej pracovnej neschopnosti predmetné potvrdenie vystaví každý mesiac vždy k poslednému dňu mesiaca, a to až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak sa po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav osoby zhoršil, príslušný ošetrujúci lekár môže vystaviť nové potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, na ktorom vyznačí, že ide o pokračovanie dočasnej pracovnej neschopnosti. Nové potvrdenie môže vystaviť odo dňa uvedeného ako deň pracovnej schopnosti na predchádzajúcom potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti a najneskôr v deň, ktorý je uvedený ako deň pracovnej schopnosti.

Zákon o zdravotnej starostlivosti ustanovuje aj zásady uznávania dočasnej pracovnej neschopnosti vo vzťahu k cudzine a vo vzťahu k členským štátom Európskej únie. Po schválení žiadosti o udelenie súhlasu na plánovanú ústavnú starostlivosť, ktorá sa má poskytnúť v cudzine, potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavu­je všeobecný ošetrujú­ci lekár alebo lekár v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodníctvo, ktorý osobe poskytuje zdravotnú starostlivosť. Lekár vystaví potvrdenie predo dňom nástupu do zdravotníckeho zariadenia v cudzine za predpokladu, ak sa deň nástupu do zdravotníckeho zariadenia v cudzine preukáže.

Za rovnakých podmienok príslušný ošetrujúci lekár potvrdí dočasnú pracovnú ne­schopnosť osoby, ktorej sa má ústavná starostlivosť poskytnúť v inom členskom štáte EÚ. Dočasná pracovná neschopnosť osoby, ktorej sa má poskytnúť ústavná starostlivosť v cudzine alebo v inom členskom štáte EÚ, sa začína dňom nástupu do zdravotníckeho zariadenia, ktorý určil poskytovateľ ústavnej starostlivosti. Po skončení hospitalizácie sa dočasne práceneschopná osoba musí dostaviť k ošetrujúcemu lekárovi, ktorý poskytuje ambulantnú starostlivosť, a to do troch dní od skončenia hospitalizácie.

Ak bolo potrebné poskytnúť osobe neodkladnú starostlivosť spojenú s hospitalizáciou v cudzine, dočasnú pracovnú neschopnosť potvrdzuje ošetrujúci lekár, ak mu osoba predloží prepúšťaciu správu do troch dní odo dňa ukončenia hospitalizácie v cudzine. Lekár potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaví spätne, pričom dátum začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa prepúšťacej správy. Ak zdravotný stav osoby nevyžaduje ďalšiu práceneschopnosť, potvrdí aj dátum ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti podľa prepúšťacej správy. Ak je potrebné, aby na poskytnutú neodkladnú starostlivosť spojenú s hospitalizáciou v cudzine nadväzovala ústavná starostlivosť na Slovensku, dočasnú pracovnú neschopnosť potvrdzuje ošetrujúci lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, ktorý vystaví potvrdenie spätne, pričom dátum začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa prepúšťacej správy.

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavuje ošetrujúci lekár pri uznaní osoby za dočasne práceneschopnú na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Následne na ňom zaznamenáva zmeny liečebného režimu počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Práceneschopnosť a nemocenské dávky

1. Uznávanie dočasnej práceneschopnosti a poskytovanie nemocenského
2. Dočasná práceneschopnopsť zamestnanca
3. Dočasná pracovná neschopnosť samostatne zárobkovo činnej osoby
4. Dočasná pracovná neschopnosť dobrovoľne nemocensky poistenej osoby

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner