Pracovnoprávne povinnosti v čase núdzového stavu

Práca z domu, nariadenie dovolenky, prekážky na strane zamestnávateľa, karanténa zamestnanca, čerpanie OČR, znížený nárok na mzdu, pokles potreby práce zamestnávateľa. 

Dátum publikácie:23. 3. 2020
Autor:Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová

tt_nohy-sipky

Obsah:
Práca z domu – home office
Nariadenie dovolenky
Prekážky na strane zamestnávateľa
Neplatené voľno
Karanténa zamestnanca
Znížený nárok na 60 % mzdy zamestnanca
Pokles potreby práce pre zamestnávateľa
Čerpanie OČR

Núdzový stav vyhlásený vládou platí od 16. 3. 2020. Bol vyhlásený aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie súvisiacej so šírením nákazy COVID-19 (koronavírus). Vláda zatiaľ uložila pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu ústavnej zdravotnej starostlivosti a zakázala uplatňovanie práva na štrajk zdravotníckym zamestnancom.

Vláda taktiež prijala uznesenie, ktorým zaviazala hlavného hygienika, aby boli na 14 dní uzatvorené všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby.

Toto je opatrenie, ktoré sa priamo dotýka zamestnávateľov, keďže niektoré práce zamestnancov nie sú aktuálne potrebné (napr. predaj tovaru zákazníkovi v predajni). Zamestnávateľov a zamestnancov ovplyvňujú aj povinnosti zabezpečiť ochranu zdravia a karanténne opatrenia. Nepochybne, do pracovnoprávnych vzťahov zasiahli aj obmedzenia prevádzky školských zariadení, keďže množstvo zamestnancov sa stará o školopovinné deti.

Núdzový stav alebo iné mimoriadne opatrenia môžu obmedziť aj iné základné práva a slobody a uložiť povinnosti. Situáciu je potrebné podrobne sledovať, k zmenám dochádza často.

Potrebné informácie nájde najmä na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky (v časti rokovania) https://www.vlada.gov.sk//vlada-slovenskej-republiky/ alebo na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk, alebo na webe www.korona.gov.sk .

V zásade však platí, že núdzový stav aktuálne nemení práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov, ktoré sa štandardne spravujú Zákonníkom práce.

Ponúkame niektoré základné pracovnoprávne informácie pre zamestnávateľov. Je potrebné upozorniť, že sa priebežne prijímajú opatrenia na zamedzenie nepriaznivých dôsledkov a aktuálny stav treba priebežne sledovať.

Pracovnoprávne informácie pre zamestnávateľov

Práca z domu – home office

Prácu z domu nemôže zamestnávateľ jednostranne nariadiť zamestnancovi. Prácu z domu môže zamestnanec vykonávať iba príležitostne alebo za mimoriadnych okolností podľa § 52 ods. 2 Zákonníka práce, ak:

- jej predchádzala dohoda zamestnávateľa a zamestnanca o práci z domu, resp. súhlas zamestnanca,

- druh práce musí byť vhodný na výkon formou práce z domu.

To platí, ak zamestnanci majú štandardne dohodnutý výkon práce. Ak zamestnanci majú dohodnutý výkon práce z bydliska zamestnanca alebo z iného miesta, vykonávajú tzv. domácku prácu naďalej z domu a neprichádzajú na osobné stretnutia k zamestnávateľovi.

Výnimku z požiadavky na dohodu o práci z domu tvoria prípady odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo zmiernenie jej následkov, napr. karanténa zamestnanca. Zamestnávateľ môže v tomto prípade preradiť zamestnanca na prácu z domu aj jednostranne, pričom musí so zamestnancom vopred prerokovať dôvod a dobu preradenia. Súhlas zamestnanca sa v tomto prípade nevyžaduje.

Nariadenie dovolenky

Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpať dovolenku, avšak musí prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca a musí sa tak uskutočniť 14 dní vopred. Zamestnávateľ teda nemôže nariadiť dovolenku s okamžitou účinnosťou, ibaže by s tým zamestnanec súhlasil.

Zamestnávateľ môže z prevádzkových dôvodov nariadiť čerpanie hromadnej dovolenky, len ak sú splnené zákonné podmienky, napr. ak sa tak dohodol so zástupcami zamestnancov, čerpanie neprekročí dva týždne atď. Splnenie podmienok je potrebné posúdiť vždy konkrétne. Nariadená dovolenka v trvaní 14 dní je v aktuálnych podmienkach však maximum.

Prekážky na strane zamestnávateľa

Ak zamestnanec odmietne pracovať z domu alebo nečerpá dovolenku, mal by vykonávať prácu na pracovisku. Zamestnávateľ má však zákonnú povinnosť ochraňovať zdravie a bezpečnosť zamestnancov na pracovisku. Ak ochranu zdravia a bezpečnosti možno zabezpečiť napr. vylúčením vstupu zamestnanca na pracovisko, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Zamestnancovi patrí náhrada mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku.


Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Pracovnoprávne povinnosti v čase núdzového stavu

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner