Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby na rok 2017

V roku 2017 začne plynúť nové preddavkové obdobie od 1. 4. 2017 (lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je 31. 3. 2017) do 3. 4. 2018 (posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017). Ak je predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2016, preddavkové obdobie začína plynúť po uplynutí predĺženej lehoty. Obdobne sa predĺži preddavkové obdobie, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2017.

Dátum publikácie:28. 3. 2017
Autor:Ing. Martina Oravcová

Image32759

Tento príspevok je zameraný na problematiku platenia preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2017.

Daňovníci dane z príjmov sú povinní v zákonom stanovených prípadoch platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia preddavky na daň. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa zaplatené preddavky započítajú na vypočítanú daň a rozdiel sa vyrovná. Povinnosť platiť preddavky, ich výška a splatnosť sa odvíja od výšky daňovej povinnosti priznanej za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Do podania daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa pri určovaní povinnosti platenia preddavkov a ich výšky vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom nedošlo k žiadnym zásadným zmenám v platení preddavkov. Pretože neplatenie preddavkov v správnej výške a v zákonných lehotách podlieha sankciám, je potrebné, aby daňovníci s povinnosťou platenia preddavkov venovali tejto problematike pozornosť. Pokiaľ vypočítaná výška preddavkov nebude zodpovedať predpokladanej daňovej povinnosti na rok 2017, mali by daňovníci využiť možnosť podania žiadosti správcovi dane o ich určenie inak, a to zásadne pred splatnosťou preddavkov.

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickými osobami je legislatívne upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Podľa § 2 písm. u) zákona o dani z príjmov preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Podľa § 51c ods. 1 zákona o dani z príjmov preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Fyzická osoba platí preddavky na daň v preddavkovom období.

1. Preddavkové obdobie

Preddavkovým obdobím je v súlade s § 34 ods. 1 zákona o dani z príjmov obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. V roku 2017 začne plynúť nové preddavkové obdobie od 1. 4. 2017 (lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je 31. 3. 2017) do 3. 4. 2018 (posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017). Ak je predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2016, preddavkové obdobie začína plynúť po uplynutí predĺženej lehoty. Obdobne sa predĺži preddavkové obdobie, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2017.

POZNÁMKA

Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

V súlade s § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia s výnimkou prípadov, ak bola lehota na podanie daňového priznania predĺžená. V zmysle § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov sa predlžuje lehota na podanie priznania na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2, a to najviac o tri celé kalendárne mesiace. Ak súčasťou príjmov fyzickej osoby sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, daňovník môže mať predĺženú lehotu najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, t. j. za rok 2016 najdlhšie do 2. októbra 2017 (30. september 2017 je sobota).

Príklad č. 1:

Daňovník má na základe oznámenia podaného daňovému úradu do 31. 3. 2017 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 do 30. 6. 2017. Predchádzajúce preddavkové ob­dobie, ktoré začalo v roku 2016, sa skončí 30. 6. 2017. Nové preddavkové obdobie začne plynúť od 1. 7. 2017. Daňovník si predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 do 30. 4. 2018. Preddavkové obdobie, ktoré začalo v roku 2017, sa skončí v posledný deň predĺženej lehoty, t. j. 30. apríla 2018.

2. Výška preddavkov a lehoty splatnosti

Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 €.

Preddavky do začatia nového preddavkového obdobia v roku 2017

Do začatia nového preddavkového obdobia v roku 2017 daňovník pokračuje v platení preddavkov v nezmenenej výške. Platí preddavky vypočítané z poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2015, ak táto presiahla 2 500 €.

Ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 € a nepresiahla 16 600 €, platí daňovník štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti (§ 34 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

Ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 €, daňovník platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti (§ 34 ods. 3 zákona o dani z príjmov).

Preddavky v novom preddavkovom období začínajúcom v roku 2017

V novom preddavkovom období platí daňovník preddavky z poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2016, ak táto presiahla 2 500 €.

Ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 € a nepresiahla 16 600 €, platí daňovník štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti.

Ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 €, daňovník platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

Povinnosť platenia preddavkov závisí od výšky poslednej známej daňovej povinnosti, pričom ak:

Posledná známa daňová povinnosť < 2 500 €

daňovník neplatí preddavky

Posledná známa daňová povinnosť > 2 500 € < 16 600 €

daňovník platí štvrťročné preddavky

Posledná známa daňová povinnosť > 16 600 €

daňovník platí mesačné preddavky

Preddavky na daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol, t. j. na dve desatinné miesta nadol (§ 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov).

Štvrťročný preddavok je splatný do konca každého kalendárneho štvrťroka, mesačný preddavok je splatný do konca každého kalendárneho mesiaca. Aj v tomto prípade sa aplikuje § 27 ods. 4 daňového poriadku; ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom na zaplatenie je najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete tu:

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby na rok 2017

 NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Martina Oravcová

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.