Prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní od 1. 1. 2021

Zmeny v zdaňovaní sa prejavili v úprave definície daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, zrušilo sa oslobodenie od dane 13. a 14. platu, znížila sa hranica príjmu pre 15 % sadzbu dane a iné. 

Dátum publikácie:23. 4. 2021
Autor:Ing. Miroslava Brnová

TT zmeny v zdanov ok

Obsah:

1. Spresnenie definície mikrodaňovníka

2. Úprava v definícii daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou („daňovník s ODP“) fyzickej osoby

3. Úprava v definícii daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou („daňovník s NDP“) právnickej osoby

4. Zrušenie oslobodenia od dane 13. a 14. platu

5. Oslobodenie príspevkov poskytnutých v rámci aktívnej politiky trhu práce – prvá pomoc poskytnutá v čase pandémie

6. Oslobodenie dotácií poskytnutých Ministerstvom kultúry SR

7. Vypustenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpele

8. Zníženie príjmovej hranice pre 15 % sadzbu dane

9. Daňový bonus

10. Zmeny v povinnostiach zamestnávateľa

11. Zavedenie reverzných hybridných subjektov – účinnosť od 1. 1. 2022

12. Zavedenie CFC pravidiel pre fyzické osoby – účinnosť od 1. 1. 2022

V roku 2020 bolo schválených viacero noviel týkajúcich sa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení o neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), pričom najvýznamnejšie zmeny boli schválené vládnou novelou ZDP, a to zákonom č. 416/2020 Z. z. Najvýznamnejšími zmenami v zákone č. 416/2020 Z. z. sú predovšetkým:

 • pravidlá, ktoré predchádzajú vzniku hybridných nesúladov,
 • pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti u fyzických osôb,
 • oslobodenie plnení poskytovaných v rám­ci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzo­vého stavu alebo výnimočného stavu a oslobodenie plnení poskytovaných Ministerstvom kultúry SR na účel odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovania negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry,
 • spresnenie a úprava podmienok pre uplatnenie sadzby dane vo výške 15 %,
 • upustenie od vyrovnania preddavkov na daň z príjmov právnických osôb zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania,
 • povinnosť správcu dane oznamovať daňovníkovi na základe podaného daňového priznania výšku a splatnosť preddavku na daň z príjmov,
 • nové pravidlá pre uplatňovanie daňového bonusu,
 • posunutie spôsobu registrácie z úradnej moci, a to od 1. 1. 2021,
 • vypustenie oslobodenia tzv. 13. a 14. platu.

1. Spresnenie definície mikrodaňovníka

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa zavádza nový pojem „mikrodaňovník“, ktorým je daňovník:

 • fyzická osoba dosahujúca príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom za zdaňovacie obdobie výška týchto príjmov (ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11) alebo výnosov (ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctve) je maximálne vo výške sumy stanovenej na účely registrácie na daň z pridanej hodnoty, t. j. v súčasnosti 49 790 eur,
 • právnická osoba dosahujúca príjmy (výnosy) v maximálnej výške 49 790 eur za príslušné zdaňovacie obdobie.

Upozornenie!

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa spresňuje definícia mikrodaňovníka vo vzťahu k počítaniu sumy príjmov (výnosov), od ktorých sa odvíja posúdenie, či je daňovník mikrodaňovníkom alebo nie je, a to doplnením, že ide len o zdaniteľné príjmy (výnosy). V prípade výšky zdaniteľných príjmov sa tieto uvedú vo výške, v akej daňovník o nich účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo o nich vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 zákona. Uvedené znamená, že do úhrnu týchto zdaniteľných príjmov pôjdu všetky zdaniteľné príjmy, a to bez ohľadu na skutočnosť, či boli vyrovnané daňou vyberanou zrážkou, resp. zákon určuje ich postupné zahrnovanie do základu dane, ako napr. pri dotáciách alebo daroch súvisiacich s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona.

V prípade daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva ide o sumy, o ktorých daňovník účtuje vo výnosoch, t. j. na účtoch účtovnej skupiny 6 – výnosy.

Za mikrodaňovníka nie je možné považovať daňovníka – fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá síce spĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov (výnosov) do 49 790 eur, ale je:

Poznámka:

Kontrolovanou transakciou sa pre účely ZDP rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa písm. n) a r), pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Z kontrolovanej transakcie je vylúčený prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely. Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu.

 • na neho vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
 • jeho zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Ak daňovník bude spĺňať podmienky určené pre to, aby mohol byť posudzovaný ako mikrodaňovník, bude mať možnosť:

 • výhodnejšieho odpisovanie hnuteľného majetku,
 • odpočítania straty podľa § 30 v plnej výške od základu dane,
 • jednoduchšej tvorby opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam, a to v súlade s účtovníctvom.

2. Úprava v definícii daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou („daňovník s ODP“) fyzickej osoby

Daňovníkom s ODP v prípade fyzických osôb je podľa § 2 písm. e) ZDP fyzická osoba, ktorá nemá na území SR trvalý pobyt, bydlisko a ani sa na území SR nezdržuje, a fyzická osoba, ktorá sa na území SR obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do SR prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území SR (tzv. „cezhraniční pracovníci“).

Z legislatívy:

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa v § 2 písm. e) dopĺňa definícia daňovníka s ODP, ktorá znie

„e) daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou je

 1. fyzická osoba neuvedená v písmene d) prvom bode alebo fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa v dôsledku uplatnenia medzinárodnej zmluvy považuje za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v inom zmluvnom štáte,
 2. fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia.“

Uvedené doplnenie vyplýva z aplikácie zmlúv o ZDZ.

Príklad č. 1:

V prípade, ak fyzická osoba je daňovníkom s NDP (daňovým rezidentom) na území SR podľa zákona a súčasne daňovým rezidentom iného zmluvného štátu na základe právnych predpisov tohto druhého štátu, konflikt dvojitej rezidencie sa vyrieši v súlade s ustanoveniami príslušnej zmluvy o ZDZ, obvykle podľa článku 4 ods. 2 alebo ods. 3. V dôsledku aplikácie uvedených ustanovení môže SR stratiť právo zdaňovať celosvetové príjmy fyzickej osoby. V danom prípade takáto fyzická osoba prestáva byť daňovníkom s NDP (daňovým rezidentom) na území SR a podľa zákona sa stáva daňovníkom s ODP (daňovým nerezidentom).

Príklad č. 2:

Úpravou bodu 2 v § 2 písm. e) sa vypúšťa výnimka pre fyzické osoby, ktoré denne prekračujú hranice SR s cieľom výkonu závislej činnosti v SR a ktoré by za iných okolností boli daňovníkmi s NDP (daňovými rezidentmi) SR podľa ZDP. V prípade konfliktu daňovej rezidencie fyzickej osoby sa v záujme zamedzenia dvojitého zdanenia aplikujú rozhraničovacie kritériá definované v príslušnej zmluve o ZDZ.

Cieľom legislatívnej úpravy je zabezpečiť, aby sa daňová rezidencia fyzických osôb, ktoré denne prekračujú hranice do SR s cieľom výkonu závislej činnosti, určovala podľa rozhraničovacích kritérií v príslušnej zmluve o ZDZ.

3. Úprava v definícii daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou („daňovník s NDP“) právnickej osoby

Podľa § 2 písm. d) druhý bod ZDP je daňovníkom s NDP právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri.

Z legislatívy:

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa dopĺňa definícia právnickej osoby pre účely určenia rozsahu daňovej povinnosti, podľa ktorej je daňovníkom s NDP:

„2. právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo1b) alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa vytvárajú alebo prijímajú zásadné riadiace rozhodnutia a obchodné rozhodnutia pre právnickú osobu ako celok, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie: „1b) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka“.

Podľa § 2 ods. 3 ObchZ je sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom, alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.

To neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania vyplýva z katastra nehnuteľností.

Okrem doplnenia odvolávky na ObchZ pri pojme „sídlo“ sa spresňuje jedno z kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby v SR – miesto skutočného vedenia. Za miesto skutočného vedenia sa považuje také miesto, kde sa vytvára alebo prijíma väčšina obchodných a riadiacich rozhodnutí za právnickú osobu ako celok. To platí bez ohľadu na to, či sú tieto rozhodnutia prijímané orgánmi právnickej osoby alebo inými osobami (napr. spoločníkmi, akcionármi, zamestnancami). Rozhodnutia za menšie organizačné celky právnickej osoby alebo rozhodnutia administratívneho charakteru sa nepova­žu­jú za zásadné pre právnickú osobu ako celok.

Miesto skutočného vedenia má vo väčšine prípadov zabezpečené primerané materiálne a personálne podmienky na prijímanie takýchto rozhodnutí.

Vzhľadom na rôznorodosť súčasných obchodných modelov a tiež na úroveň digitalizácie hospodárstva je však nutné posudzovať primeranosť podmienok individuálne a s ohľadom na charakter činností právnickej osoby.

4. Zrušenie oslobodenia od dane 13. a 14. platu

V § 5 ods. 7 písm. n) a o) ZDP je oslobodená časť mzdy, a to taká, ktorá je vyplácaná pri príležitosti letných a vianočných dovoleniek, čo je tzv. 13. a 14. plat zadefinovaný v Zákonníku práce. Tieto inštitúty poskytnú zamestnávateľovi možnosť, nie povinnosť, odmeňovať zamestnanca v mesiaci jún (platí pre tzv. 13. mzdu) a v mesiaci december (platí pre tzv. 14. mzdu) okrem mzdy aj týmto peňažným plnením, pričom ich dobrovoľné poskytovanie zamestnávateľmi je ale daňovo a odvodovo zvýhodnené, a to do zákonom určenej výšky.

Konkrétne 13. plat je oslobodený v § 5 ods. 7 písm. n) ZDP ako suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, a to maximálne vo výške 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, a to po splnení podmienok, že je:

 • najmenej vo výške 500 eur a
 • pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestná­vate­ľa k 30. aprílu príslušného kalendárne­ho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

14. plat je oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) ako suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh pri príležitosti vianočných sviatkov podľa osobitných predpisov vyplatená v termíne december (vianočné sviatky) podľa osobitných predpisov najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

Uvedené plnenie sa však oslobodzuje len pri splnení podmienok, že je:

 • najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca (§ 134 ZP, § 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. a § 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.),
 • pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a
 • za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie pri príležitosti letných dovoleniek, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písmena n).

Prečítajte si celé znenie:

Prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní od 1. 1. 2021

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Miroslava Brnová

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace kalkulačky

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.