Príjmy fyzických osôb – v otázkach a príkladoch

Aké sú špecifiká pri deklarovaní príjmov, hraničná hodnota k povinnosti podať daňové priznanie, suma nezdaniteľnej časti základu dane, registračná povinnosť, vyplatenie dividend fyzickej osobe a množstvo príkladov. 

Dátum publikácie:8. 10. 2020
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_otazka-odpoved-puzzle

Obsah:
1. Špecifiká pri deklarovaní príjmov v daňovom priznaní

  Základné údaje na rok 2019 a 2020 pri podávaní daňového priznania

  Znížená sadzba dane ( od r. 2020 – nie pre závislú činnosť)

  Registračná povinnosť

Zmena od roku 2020

2. Vyplatenie dividend fyzickej osobe

  Pohľad spoločnosti – ak ide o dividendy za výsledok hospodárenia od r. 2017

Fyzickými osobami z daňového pohľadu sú podnikatelia – živnostníci, SZČO, autori, lekári, právnici, daňoví poradcovia a pod. Do tohto termínu spadajú samozrejme i občania, keďže aj oni môžu vykazovať príjmy v daňovom priznaní (napríklad príjem zo zamestnania, alebo z predaja svojho súkromného majetku, prípadne z prenájmu bytu). Ak sa bavíme o príjmoch zo závislej činnosti v intenciách zákona č. 595/2003 Z. z. je nutné podotknúť, že sem spadajú nielen zamestnanci podľa Zákonníka práce ale aj likvidátori, prokuristi, členovia družstiev, spoločníci, konatelia spoločností s ručením obmedzeným a podobne (bližšie § 5 zákona).

Predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s jeho majetkom. Nie každý príjem je však zdaniteľný. Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy. Fyzická osoba by mala preto poznať zákon v takej miere, aby vedela správne vyčísliť svoj zdaniteľný príjem po uplatnení prípadných súm oslobodenia a správne kvantifikovať výdavky, ktoré sa k príjmom viažu. Zákon totiž určuje limity – či už v kontexte podmienky zaplatenia, hraničnej hodnoty alebo limitácie podľa osobitných predpisov.

1. Špecifiká pri deklarovaní príjmov v daňovom priznaní

Otázka č. 1: Do akého termínu je povinnosť podať daňové priznanie pre daň z príjmov v tomto období pandémie?

V priebehu obdobia pandémia išlo o často diskutovanú tému. Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. („Lex Korona“) sa stanovil termín do konca mesiaca po skončení pandémie – či už ide o daňové priznanie typu A alebo typu B. Mimoriadna situácia bola vyhlásená od 12. 3. 2020. Aj keď mala fyzická osoba odklad do 30. 6. a daňové priznanie sa nepodalo do tohto termínu, nemalo to na ňu sankčný postih, pretože pandémia Covid – 19 oddialila termín na podanie daňového priznania. Všeobecne zo zákona platí, že daň je do skončenia lehoty na podanie daňového priznania aj splatná.

NEPREHLIADNITE

Koniec mimoriadnej situácie pre účely podania daňových priznaní sa stanovil na 30. 9. 2020 (zákon č. 264/2020 Z. z.). Daňové priznania sa budú musieť podať k 2. novembru 2020 (keďže 31. 10. pripadá na sobotu). Do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť. 

Otázka č. 2: Fyzické osoby podávajú daňové priznanie typu A alebo typu B. Aká je hraničná hodnota príjmov určujúca zákonnú povinnosť podať daňové priznanie?

Predpokladom pre povinnosť podať daňové priznanie je, že sa dosiahla požadovaná hranica príjmov, ktorá vyplýva z § 32 ods. 1 zákona. Fyzická osoba musí

  1. Ak daňovník za rok 2019 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (50 % z 3 937,35 €), čiže ide o sumu 1 968,68 €.
    Výpočet za r. 2019: 19,2 x 205,07 (platné životné minimum) / 2 = 1 968,68 EUR
  2. Ak daňovník za rok 2020 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane (50 % zo 4 414,20 €)], pričom v roku 2020 je to suma 2 207,10 €
    Výpočet za r. 2020: 21 x 210,20 (platné životné minimum)/2 = 2 207,10 EUR

Je však nutné upozorniť, že daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorému podľa zákona nevznikla povinnosť zaslať tieto vyplnené formuláre (tlačivá) daňových priznaní typu A a B a to za predpokladu, že ho správca dane vyzve na podanie daňového priznania (čo vyplýva priamo z § 15 daňového poriadku).

Príklad č. 1:

Neprekročená hranica na podanie daňového priznania

Klientka, ktorá je SZČO, si založila tetovacie štúdio, podala odklad na daňové priznanie. Avšak následne sa zistilo, že za príslušné zdaňovacie obdobie nemala žiadne príjmy, bola celý rok na dlhodobej PN, nedosiahla ani hranicu príjmu pre podanie daňového priznania. Stačí poslať len oznámenie, že nevznikla povinnosť podať daňové za rok 2019?

Je vhodné podať takéto oznámenie, aby správca dane živnostníčku nevyzval k jeho podaniu. Daňové priznanie k dani z príjmov je totiž povinný podať každý, komu táto povinnosť vznikne, ale aj ten daňovník, ktorého na to správca dane vyzve. Za predpokladu, že správca dane vyzve fyzickú osobu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie, daňovník má povinnosť daňové priznanie podať v lehote uvedenej vo výzve, a to bez ohľadu na skutočnosť, či vznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov alebo nie.

Príklad č. 2:

Príjem dôchodcu v sume 1 800 eur

Fyzická osoba, dôchodca, mal uzavretú príkaznú zmluvu s firmou na sumu 1 800 eur za rok. Dôchodca iné príjmy nemal. Vykonával rôzne administratívne (doplnkové) práce na počítači a tvoril tabuľky v excely. Aký to má dopad pre fyzickú osobu a taktiež i spoločnosť?

Príkazná zmluva je pojem, ktorý môže evokovať aj závislú činnosť, záleží od obsahu zmluvy. Môže ísť teda o zamestnanecký pomer (§ 5), ak je tam dostatočná závislosť na pracovné podmienky zamestnanca, ale môže ísť aj o príjem príležitostný (§ 8). Podľa § 32 zákona o dani z príjmov je povinnosť podať daňové priznanie ak daňovník za rok 2019 dosiahol zdaniteľné (nie oslobodené) príjmy presahujúce 1 968,68 eur, pričom v roku 2020 je to suma 2 207,10 eur. Dôchodok je od dane oslobodený.

Dôchodca nemusí podávať daňové priznanie, keďže jeho príjem (1 800 eur) je pod vyššie stanovené hraničné hodnoty – či už ide o rok 2019 alebo o rok 2020.

Z pohľadu s. r. o. platí, že za predpokladu, že nejde o znaky závislej činnosti, firma nemala povinnosť preddavkovo odvádzať daň z príjmu fyzických osôb - čiže môže na uvedené nahliadať ako na externý vzťah, podľa obchodného (občianskeho) práva, pričom zmluvu zaúčtuje na účet služieb zápisom 518.AE/325. Pôjde o daňovo uznaný náklad.


Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Príjmy fyzických osôb v otázkach a príkladoch

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.