Primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov zameraný na predchádzanie vzniku chorôb z povolania

Zákon č. 289/2017 Z. z. priniesol od 1.decembra 2017 do zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia niekoľko zmien týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby.

Dátum publikácie:9. 2. 2018
Autor:MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

tt_panacik-zdravotnik

1. decembra 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „novela zákona č. 355/2007 Z. z.“). Ministerstvo zdravotníctva SR touto novelou zákona č. 355/2007 Z. z. reaguje na požiadavku zamestnávateľov na úpravu súčasného systému pracovnej zdravotnej služby.

Novela zákona č. 355/2007 Z. z. rešpektuje články 7 a 14 európskej rámcovej smernice Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci, podľa ktorej majú zamestnávatelia povinnosť chrániť zdravie všetkých zamestnancov. Táto európska smernica je prevzatá do zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zakladá povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochran­né služby, ktorými sú v Slovenskej republike bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba.

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľom svoje odborné a poradenské služby v oblasti bezpečnosti pri práci, ktoré sú zamerané najmä na technickú prevenciu pracovných úrazov; túto činnosť vykonávajú bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici.

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov zameraný najmä na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou; poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Zdravotný dohľad vykonávajú zdravotnícki pracovníci, najmä lekári s určenou špecializáciou, a verejní zdravotníci.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov pracovnou zdravotnou službou.

Táto povinnosť zamestnávateľa je upravená v § 52 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“); vzťahuje sa na všetkých zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva. Zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov primeraný zdravotný dohľad s ohľadom na mieru ich zdravotného rizika pri práci, a to spoluprácou s pracovnou zdravotnou službou pri plnení konkrétnych povinností vyplývajúcich zamestnávateľovi zo zákona č. 355/2007 Z. z.

Zamestnávateľ môže zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu vlastnými zamestnancami (ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu) alebo dodávateľským spôsobom.

Pracovnú zdravotnú službu vykonávajú:

Článok je skrátený. Jeho celú verziu si môžete prečítať tu: 

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • 289/2017 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Funkcie

Partner