Príspevok na opatrovanie a príspevok na osobnú asistenciu – odvody a dane opatrovateľa a osobného asistenta

Komu vzniká nárok na príspevky, kto je pri poberaní príspevkov platiteľom poistného, kedy je príjem z výkonu osobnej asistencie zdaniteľný.

Dátum publikácie:4. 11. 2021
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_prispevok-opatrovanie

Fyzická osoba, ktorá má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, sa považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností a duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú aj finančnými príspevkami podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, okrem iných, aj príspevkom na opatrovanie a príspevkom na osobnú asistenciu.

Za fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie, a za fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu, je platiteľom poistného na zdravotné poistenie štát. Za fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, a za fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu najmenej 140 hodín mesačne, je platiteľom poistného na dôchodkové poistenie štát. Príspevok na opatrovanie je z pohľadu opatrovateľa príjmom oslobodeným od dane. Príjem z výkonu osobnej asistenciu je z pohľadu osobného asistenta zdaniteľným príjmom.

Obsah:

1. Príspevok na opatrovanie – odvody a dane 

2. Príspevok na osobnú asistenciu – odvody a dane

1. Príspevok na opatrovanie – odvody a dane opatrovateľa a osobného asistenta

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá dovŕšila šesť rokov veku, je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, osobe, ktorá ju opatruje, môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Nárok na peňažný príspevok vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Peňažný príspevok sa poskytuje osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (opatrovateľovi) a je manžel, man­želka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoba, ktorá býva s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Príspevok na opatrovanie sa poskytuje len jednej oprávnenej osobe:

  • ak nepracuje,
  • ak vykonáva zamestnanie, ktorým je výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu, výkon práce v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere, výkon verejnej funkcie, výkon funkcie sudcu a výkon funkcie prokurátora, činnosti, z ktorých plynú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom toto zamestnanie nie je v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania, a mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima, t. j. ak od 1. 7. 2021 nie je vyšší ako 436,12 € mesačne (príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane po odpočítaní poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, preddavku na daň alebo dane z príjmov a výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb, t. j. čistý príjem),
  • ak si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie inou osobou.

Výšku peňažného príspevku na opatrovanie ustanovuje vláda Slovenskej republiky vždy k 1. júlu. Výšku príspevku od 1. 7. 2021 ustanovila nariadením vlády SR č. 255/2021 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška príspevku na opatrovanie.

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, je v produktívnom veku, od 1. 7. 2021 je základná výška peňažného príspevku mesačne:

  • 508,44 € pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • 676,22 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak:

  • je opatrovanou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.


Prečítajte si celé znenie:

Príspevok na opatrovanie a príspevok na osobnú asistenciu – odvody a dane opatrovateľa a osobného asistenta

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu

  (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Mzdová TV - videoškolenia, videopríklady

Moje MC - vlastné záložky, poznámky, história...

Mzdová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Mzdové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
  • 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.