Príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj z daňového aspektu

Nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa, podmienky poskytnutia, aspekt daní z príjmu a porovnanie s rekreačným poukazom. 

Dátum publikácie:24. 10. 2019
Autor:Ing. Valéria Jarinkovičová

tt_deti-v-bazene

Obsah:
1. Úvod
2. Príspevok za zásluhy
3. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa Zákonníka práce
4. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa z aspektu ZDP
5. Koho sa tento príspevok okrem zamestnancov v pracovnom pomere týka
6. Poistné pri výkone športového odborníka

1. Úvod

Asi nikto z nás nepochybuje o tom, že šport má svoje nezastupiteľné miesto v živote človeka i spoločnosti. Jeho hlavným poslaním je upevňovanie zdravia a osvojovanie si zásad zdravého spôsobu života. Podporuje snahu vymaniť sa zo všedného priemeru, vyburcovať sa k dosiahnutiu čím lepšieho výkonu v čestnom súťažení za dodržiavania pravidiel fair play. Možno skonštatovať, že je to celospoločenský fenomén, ktorý prispieva k rozvoju hospodárstva, cestovného ruchu a výchove mladej generácie. Aj keď to znie nadnesene, ale jednoznačne pomáha upevňovať národnú hrdosť, snahu prezentovať všestrannú vyspelosť občanov (aj našej) krajiny a zároveň šíriť priateľské vzťahy medzi národmi. Ak chceme, aby naši športovci stabilne dosahovali vynikajúce výkony v medzinárodnom súťažení, musíme venovať veľkú pozornosť už športovým aktivitám detí a mládeže, včas podchytiť talentovaných mladých ľudí a vytvoriť im dobré podmienky na rozvíjanie ich talentu – zo širokej základne aktívnych športovcov skôr môže vzísť dostatočne široký okruh športových reprezentantov (Slovenskej republiky) svetového formátu, ktorí dokážu uspieť na významných súťažiach.

Poznámka:

V tejto súvislosti je potrebné si pripomenúť, že 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ide o komplexnú právnu úpravu športu. V zmysle § 2 verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. Týmto zákonom (ďalej aj „zákon o športe“) bol novelizovaný aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“), a to v čl. XI.

Netreba tiež zabudnúť, že s cieľom podporiť rozvoj športu a motivovať športovcov k vynikajúcim výkonom bolo v posledných rokoch prijatých viacero ďalších právnych noriem, resp. zmien a doplnení v novelách právnych noriem, konkrétne:

  • zákonom č. 112/2015 Z. z. o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 1. 1. 2016 zavedený príspevok športovému reprezentantovi – ide o štátnu sociálnu dávku, ktorá je poskytovaná zo Sociálnej poisťovne za určených podmienok „medailistovi“ z významnej súťaže, ktorý si už uplatnil nárok na dôchodkovú dávku (takže poberá sa „popri dôchodku“); zároveň je to príjem od dane oslobodený – ako aj ostatné štátne sociálne dávky – v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) ZDP;
  • novelou ZDP obsiahnutou v zákone č. 368/2018 Z. z. zo 4. decembra 2018 s účinnosťou (okrem vymenovaných bodov) od 1. januára 2019 bol rozšírený okruh príjmov od dane oslobodených (o. i.): v § 9 ods. 2 písm. ac) bola na konci textu „peňažné plnenie a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania štátnych cien a štátnych vyznamenaní“ bodka nahradená čiarkou a pripojené tieto slová: „čestných štátnych titulov a odmien športových reprezentantov za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži – s odkazmi na § 56 ods. 1 písm. b) a § 57, § 29 ods. 2 a § 3 písm. h) prvý bod zákona o športe, takže od dane sú oslobodené peňažné a nepeňažné plnenia prijaté z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži (olympiáde alebo paralympiáde); v súlade s § 52zu sa ustanovenie § 9 ods. 2 písm. ac) v znení účinnom od 1. januára 2019 prvýkrát použilo za zdaňovacie obdobie roka 2018. V tejto súvislosti si pripomeňme, že podľa § 29 ods. 1 a 2 zákona o športe športovou reprezentáciou sa rozumie účasť športového reprezentanta na významnej súťaži vrátane prípravy na túto súťaž podľa plánu schváleného národným športovým zväzom a športovým reprezentantom je občan SR, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí. Významnou súťažou podľa § 3 písm. h) prvého bodu zákona o športe je medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru.

Videoškolenie: Poskytovanie rekreačných príspevkov a poukazov v praxi
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

2. Príspevok za zásluhy

Zákonom č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zavádza príspevok za zásluhy v oblasti športu ako finančné ocenenie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí ako športoví reprezentanti Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 získali na vybranej medzinárodnej súťaži medailové ocenenie; pritom jednorazový príspevok vo výške 10 000 € za určených podmienok sa poskytne za získanie medaily na Hrách priateľstva (Družba 84); novelou ZDP (v čl. II) bol o tieto príspevky rozšírený okruh príjmov od dane oslobodených – v § 9 ZDP bol odsek 2 doplnený písmenami ad) a ae).

3. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa Zákonníka práce

Dňa 18. septembra 2019 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom sa zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa; zároveň sa určuje okruh subjektov, ktorých sa tento nový inštitút týka, ako aj sa upravuje jeho daňový aspekt. Zákon pozostáva z ôsmich článkov a nadobúda účinnosť 1. januára 2020. Do Zákonníka práce bol vložený § 152b, ktorý upravuje príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Podľa neho zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa sa zníži v príslušnom pomere. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor...

 

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj z daňového aspektu 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner