Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2016

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať za rok 2016 daňové priznanie, môže do 15. 2. 2017 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie do 31. 3. 2017.

Dátum publikácie:26. 1. 2017

Image29834

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať za rok 2016 daňové priznanie, môže do 15. 2. 2017 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive, vzor ktorého určilo Finančné riaditeľstvo SR. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie na tlačive, vzor ktorého určilo Ministerstvo financií SR, do 31. 3. 2017.

Zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň vykoná výpočet dane zo zdaniteľnej mzdy, pričom zohľadní nezdaniteľné časti základu dane, vypočítanú daň porovná so zaplatenými preddavkami na daň a zohľadní zamestnaneckú prémiu a daňový bonus,  vykáže preplatok alebo nedoplatok na dani z príjmov zo závislej činnosti.

Zamestnanec môže 2 % alebo 3 % zaplatenej dane, minimálne 3 €, venovať niektorej z právnických osôb vedených v zozname prijímateľov podielu zaplatenej dane prostredníctvom vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, prílohou ktorého je aj potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnávateľ je do 2. 5. 2017 povinný predložiť správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2016 na tlačive, vzor ktorého určilo Ministerstvo financií SR.

Povinnosť a postup zamestnávateľa pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň upravuje § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP). Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie zamestnancovi, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, a ak zamestnanec predloží písomnú žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 15. 2. 2017.

Daňové priznanie za rok 2016 je podľa § 32 ods. 1 až 3 ZDP povinný podať:

 • daňovník, ktorý dosiahol za rok 2016 zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, t. j. príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €,
 • daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2016 nepresiahli sumu 1 901,67 €, ale vykazuje daňovú stratu,
 • daňovník, ktorý má zdaniteľné príjmy presahujúce 1 901,67 € len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ak:
  • plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane,
  • plynú zo zdrojov v zahraničí,
  • z týchto príjmov nebolo možné zraziť preddavok na daň – ak zdaniteľná mzda spočívala len v nepeňažnom plnení alebo nepeňažné plnenie tvorilo väčšiu časť zdaniteľnej mzdy,
  • daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo požiadal a nepredložil v ustanovenom termíne do 15. 2. 2017 potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 ZDP,
 • daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ak v tomto zdaňovacom období daňovník poberal:
  • príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,
  • iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až § 8 ZDP vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, pri ktorých daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 ZDP.

Daňové priznanie je povinný v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní podať aj daňovník, ktorého na podanie daňového priznania vyzve správca dane.

Daňové priznanie za rok 2016 podľa § 32 ods. 4 ZDP nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy:

 • do výšky 1 901,67 €,
 • zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové priznanie podľa vyššie uvedených skutočností,
 • z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP a neuplatní sa postup podľa § 43 ods. 7 ZDP,
 • ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva,
 • zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie,
 • ktoré sú od dane oslobodené.

Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému povinnosť podania zo zákona nevyplýva. Daňové priznanie za rok 2016 je výhodné dobrovoľne podať v prípade daňovníka, ktorý nemá právo na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a v roku 2016 mal príjem zo závislej činnosti v úhrne do 1 901,67 €, z ktorého mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň.

Príklad č. 1:

Zamestnanec, ktorý je poberateľom starobného dôchodku od roku 2014, počas roka 2016 pracoval na základe dohody o pracovnej činnosti u jedného zamestnávateľa a dosiahol príjem 1 500 €. Zamestnávateľ z príjmu zrazil poistné na starobné dôchodkové poistenie 60 € a preddavky na daň z príjmu 273,60 € (1 500 – 60 x 19 %). Pretože zdaniteľný príjem (1 500 €) nepresiahol sumu 1 901,67 €, zamestnanec podá daňové priznanie, ktorého prílohou bude zamestnávateľom vystavené Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. V daňovom priznaní vykáže zdaniteľné príjmy, zrazené poistné a zrazené preddavky na daň. Výsledkom bude nulová daňová povinnosť a daňový preplatok vo výške 273,60 €. Daňový preplatok mu správca dane vráti. Ak by zamestnanec daňové priznanie nepodal, nárok na vrátenie daňového preplatku mu nevznikne. Zamestnávateľ by mohol vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň, nie je však oprávnený na vrátenie preddavkov na daň. Preto si zamestnanec nárok na vrátenie môže uplatniť len podaním daňového priznania.

Daňovník, ktorý má príjmy zo závislej činnosti presahujúce sumu 1 901,67 € a je povinný podať daňové priznanie, môže zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a tým sa zbaví povinnosti podať daňové priznanie sám.

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň na základe údajov o zdaniteľnej mzde, ktoré je povinný viesť, dokladov preukazujúcich nárok na zníženie základu dane a na daňový bonus a na základe potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za príslušný kalendárny rok od všetkých zamestnávateľov. Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca a len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, najneskoršie do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31. 3. 2017.

Zamestnancom, ktorým zamestnávateľ nebude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov na daň, je zamestnávateľ povinný vydať Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2016:

 • do 10. 2. 2017 – zamestnancom, ktorí požiadali o vystavenie potvrdenia najneskôr do 6. 2. 2017,
 • do 10. 3. 2017 – zamestnancom, ktorí nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.

 

Článok je skrátený, celý článok nájdete tu:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2016

 1. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 2. Veličiny, ktoré zamestnávateľ zohľadní pri vykonaní ročného zúčtovania
 3. Vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyrovnanie vzniknutého preplatku alebo nedoplatku
 4. Poukázanie 2 % alebo 3 % zaplatenej dane
 5. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016
 NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.