Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018

Pripomíname dôležité termíny, ktoré ešte zamestnávateľa a zamestnanca čakajú...

Dátum publikácie:28. 3. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_rocne-zuctovanie

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s roč­ným zúčtovaním preddavkov na daň:

 • ročné zúčtovanie vykonať len na základe písomnej žiadosti zamestnanca predloženej do 15. 2. 2019,
 • ročné zúčtovanie vykonať najneskôr do 1. 4. 2019,
 • pri vykonaní ročného zúčtovania zohľadniť:
  • na daňovníka,
  • na man­želku (man­žela),
  • na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
  • na zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a ňou spojenými službami,
  • poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
  • nezdaniteľné časti základu dane:
  • daňový bonus na vyživované dieťa,
  • daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie,
  • zamestnaneckú prémiu,
  • sadzbu dane,
 • preplatok z ročného zúčtovania vrátiť zamestnancovi do 30. 4. 2019,
 • nedoplatok z ročného zúčtovania:
  • ak je vyšší ako 5 €, zraziť zamestnancovi zo mzdy do 31. 12. 2019,
  • ak dopláca daňový bonus, daňový bonus na zaplatené úroky alebo ak zamestnanec poukáže podiel zaplatenej dane, zraziť zamestnancovi do 30. 4. 2019,
 • doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní do 30. 4. 2019,
 • na žiadosť zamestnanca vystaviť doklad o vyrovnaní nedoplatku, preplatku, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie do 10 dní od doručenia žiadosti od zamestnanca,
 • na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane do 15. 4. 2019,
 • podať správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018 do 30. 4. 2019.

Povinnosť a postup zamestnávateľa pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň upravuje § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP). Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie pred­davkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a ak zamestnanec predloží písomnú žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 15. 2. 2019.

Daňové priznanie za rok 2018 je podľa § 32 ods. 1 až 3 ZDP povinný podať:

 • daňovník, ktorý dosiahol za rok 2018 zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, t. j. príjmy presahujúce sumu 1 915,01 €,
 • daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2018 nepresiahli sumu 1 915,01 €, ale vykazuje daňovú stratu,
 • daňovník, ktorý má zdaniteľné príjmy presahujúce 1 915,01 € len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ak:
  • plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane,
  • plynú zo zdrojov v zahraničí,
  • z týchto príjmov nebolo možné zraziť preddavok na daň – ak zdaniteľná mzda spočívala len v nepeňažnom plnení alebo nepeňažné plnenie tvorilo väčšiu časť zdaniteľnej mzdy,
  • daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo požiadal a nepredložil v ustanovenom termíne do 15. 2. 2019 potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 ZDP,
 • daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ak v tomto zdaňovacom období daňovník poberal:
  • príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,
  • iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až § 8 ZDP vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, pri ktorých daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 ZDP.

Daňové priznanie je povinný v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní podať aj daňovník, ktorého na podanie daňového priznania vyzve správca dane. Daňové priznanie za rok 2018 podľa § 32 ods. 4 ZDP nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy:

 • do výšky 1 915,01 €,
 • zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové priznanie podľa vyššie uvedených skutočností,
 • z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP a neuplatní sa postup podľa § 43 ods. 7 ZDP,
 • ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva,
 • zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie,
 • ktoré sú od dane oslobodené.

Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému povinnosť podania zo zákona nevyplýva. Daňové priznanie za rok 2018 je výhodné dobrovoľne podať v prípade daňovníka, ktorý nemá právo na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a v roku 2018 mal príjem zo závislej činnosti v úhrne do 1 915,01 €, z ktorého mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň.

Povinnosti, resp. možnosti zamestnanca v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň:

 • podať zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. 2. 2019, ak nie je povinný podať daňové priznanie,
 • podať najneskôr do 30. 4. 2019 správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ak chce venovať 2 % alebo 3 % zaplatenej dane.

Prečítajte si celý text:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov z ozávislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner