Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 po skončení pandémie

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby, tlačivá, postup, nové termíny.

Dátum publikácie:16. 10. 2020
Autor:Ing. Eva Gášpárová

rocne zuctov 2020

Vzhľadom na mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a ukončenie vyhlásenej pandémie na účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení sa novelou zákona č. 264/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, upravujú termíny súvisiace s daňovými povinnosťami nasledovne:

Prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní – dôležité termíny

 

Zrazené preddavky na daň z príjmu zo závislej činnosti je možné vyrovnať po skončení roka 2019 prostredníctvom zamestnávateľom vykonaného ročného zúčtovania alebo podaním daňového priznania. Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 17. 2. 2020 (15. 2. 2020 pripadne na sobotu) požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive, vzor ktorého určilo Finančné riaditeľstvo SR. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie na tlačive, vzor ktorého určilo Ministerstvo financií SR, a to najneskôr do 31. 3. 2020 (po novom do 2. 11. 2020). Zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň vykoná výpočet dane zo zdaniteľnej mzdy, pričom zohľadní nezdaniteľné časti základu dane, vypočítanú daň porovná so zaplatenými preddavkami na daň a zohľadní zamestnaneckú prémiu, daňový bonus na vyživované deti a daňový bonus na zaplatené úroky, vykáže preplatok alebo nedoplatok na dani z príjmov zo závislej činnosti a sumu, ktorú od zamestnanca vyberie alebo ktorú mu vyplatí. Zamestnanec môže 2 % alebo 3 % zaplatenej dane, minimálne 3 €, venovať niektorej z právnických osôb vedených v zozname prijímateľov podielu zaplatenej dane, a to prostredníctvom vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, prílohou ktorého je aj potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnávateľ je do 30. 4. 2020 povinný predložiť správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 na tlačive, vzor ktorého určilo Ministerstvo financií SR (po novom do 30. 11. 2020)

Novinky platné pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019:

 • možnosť doručovania dokladov v elektronickej forme po vzájomnej dohode zamestnávateľa a zamestnanca, kedy:
  • zamestnanec môže zamestnávateľovi podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania podľa § 38 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami, ak sa na tom dohodnú,
  • zamestnávateľ môže zamestnancovi vystaviť a doručiť:
v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami, pričom doklad doručený elektronickými prostriedkami musí obsahovať predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa, doklad nie je možné dodatočne meniť ani upravovať; pri elektronickej komunikácii zamestnávateľa so zamestnancom sa podľa § 39 ods. 16 ZDP vyžaduje potvrdenie doručenia elektronickej správy, ktoré obsahuje informáciu o dátume a čase elektronického doruče­nia vrátane označenia elektronickej poštovej schránky dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
 • od 1. 1. 2020 sa podľa § 47 ZDP zavádza jednotný postup zaokrúhľovania všetkých daňových veličín na eurocenty matematicky, ale podľa prechodného ustanovenia § 52zza ods. 23 ZDP na daňové povinnosti za rok 2019 a predchádzajúce roky, na zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zúčtovaných do 31. 12. 2019 a vyplatených do 31. 1. 2020 a na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019 sa použije postup zaokrúhľovania podľa § 47 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2019,
 • zmena niektorých tlačív.

Povinnosti, resp. možnosti zamestnanca v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň:

 • podať zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 17. 2. 2020, ak nie je povinný podať daňové priznanie,
 • podať najneskôr do 30. 4. 2020 (po novom do 30. 11.) správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ak chce venovať 2 % alebo 3 % zaplatenej dane.

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň:

 • ročné zúčtovanie vykonať len na základe písomnej žiadosti zamestnanca predlo­ženej do 17. 2. 2020,
 • ročné zúčtovanie vykonať najneskôr do 31. 3. 2020 (po novom do 2. 11. 2020),
 • pri vykonaní ročného zúčtovania zohľadniť:
  • na daňovníka,
  • na manželku (manžela),
  • na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
  • na zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a ňou spojenými službami,
  • poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
  • nezdaniteľné časti základu dane:
  • daňový bonus na vyživované dieťa,
  • daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie,
  • zamestnaneckú prémiu,
  • sadzbu dane,
 • preplatok z ročného zúčtovania vrátiť zamestnancovi do 30. 4. 2020 (po  novom vo výplate za 11/2020),
 • nedoplatok z ročného zúčtovania:
  • ak je vyšší ako 5 €, zraziť zamestnancovi zo mzdy do 31. 12. 2020,
  • ak dopláca daňový bonus, daňový bonus na zaplatené úroky alebo ak zamestnanec poukáže podiel zaplatenej dane, zraziť zamestnancovi do 30. 4. 2020 (30. 11. 2020),
 • doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní do 30. 4. 2020 (do 30. 11. 2020)
 • na žiadosť zamestnanca vystaviť doklad o vyrovnaní nedoplatku, preplatku, daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky a zamestnaneckej prémie do 10 dní od doručenia žiadosti od zamestnanca,
 • na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane do 15. 4. 2020 (16. 11. 2020),
 • podať správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 do 30. 4. 2020 (30. 11. 2020).

Povinnosť a postup zamestnávateľa pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň upravuje § 38 ZDP. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a ak zamestnanec predloží písomnú žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 17. 2. 2020 (15. 2. 2020 je sobota).

Daňové priznanie za rok 2019 je podľa § 32 ods. 1 až 3 ZDP povinný podať:

 • daňovník, ktorý dosiahol za rok 2019 zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, t. j. príjmy presahujúce sumu 1 968,68 €,
 • daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2019 nepresiahli sumu 1 968,68 €, ale vykazuje daňovú stratu,
 • daňovník, ktorý má zdaniteľné príjmy presahujúce 1 968,68 € len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ak:
  • plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane,
  • plynú zo zdrojov v zahraničí,
  • z týchto príjmov nebolo možné zraziť preddavok na daň – ak zdaniteľná mzda spočívala len v nepeňažnom plnení alebo nepeňažné plnenie tvorilo väčšiu časť zdaniteľnej mzdy,
  • daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo požiadal a nepredložil v ustanovenom termíne do 17. 2. 2020 potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2019,
 • daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ak v tomto zdaňovacom období daňovník poberal:
  • príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,
  • iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až § 8 ZDP vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, pri ktorých daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2019.

Daňové priznanie je povinný v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní podať aj daňovník, ktorého na podanie daňového priznania vyzve správca dane.

Daňové priznanie za rok 2019 podľa § 32 ods. 4 ZDP nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy:

 • do výšky 1 968,68 €,
 • zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové priznanie podľa vyššie uvedených skutočností,
 • z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP a neuplatní sa postup podľa § 43 ods. 7 ZDP,
 • ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva,
 • zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie,
 • ktoré sú od dane oslobodené.

Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému povinnosť podania zo zákona nevyplýva. Daňové priznanie za rok 2019 je výhodné dobrovoľne podať v prípade daňovníka, ktorý nemá právo na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a v roku 2019 mal príjem zo závislej činnosti v úhrne do 1 968,68 €, z ktorého mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.