Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020

Povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa súvisiace s ročným zúčtovním, tlačivá a dôležité termíny a praktické príklady. 

Dátum publikácie:4. 2. 2021
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_rocne-zuctovanie-02-2021

Zrazené preddavky na daň z príjmu zo závislej činnosti je možné vyrovnať po skončení roka 2020 prostredníctvom zamestnávateľom vykonaného ročného zúčtovania alebo podaním daňového priznania. Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 15. 2. 2021 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, a to na tlačive, vzor ktorého určilo Finančné riaditeľstvo SR. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie na tlačive, vzor ktorého určilo Ministerstvo financií SR, a to najneskôr do 31. 3. 2021. Zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň vykoná výpočet dane zo zdaniteľnej mzdy, pričom zohľadní nezdaniteľné časti základu dane, vypočítanú daň porovná so zaplatenými preddavkami na daň a zohľadní zamestnaneckú prémiu, daňový bonus na vyživované deti a daňový bonus na zaplatené úroky, vykáže preplatok alebo nedoplatok na dani z príjmov zo závislej činnosti a sumu, ktorú od zamestnanca vyberie alebo ktorú mu vyplatí. Zamestnanec môže 2 % alebo 3 % zaplatenej dane, minimálne 3 €, venovať niektorej z právnických osôb vedených v zozname prijímateľov podielu zaplatenej dane prostredníctvom vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, prílohou ktorého je aj potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnávateľ je do 30. 4. 2021 povinný predložiť správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020 na tlačive, vzor ktorého určilo Ministerstvo financií SR.

Povinnosti, resp. možnosti zamestnanca v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň:

 • podať zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. 2. 2021, ak nie je povinný podať daňové priznanie,
 • podať najneskôr do 30. 4. 2021 správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ak chce venovať 2 % alebo 3 % zaplatenej dane.

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň:

 • ročné zúčtovanie vykonať len na základe písomnej žiadosti zamestnanca predloženej do 15. 2. 2021,
 • ročné zúčtovanie vykonať najneskôr do 31. 3. 2021,
 • pri vykonaní ročného zúčtovania zohľadniť:
  • na daňovníka,
  • na manželku (manžela),
  • na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
  • na zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami,
  • poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
  • nezdaniteľné časti základu dane:
  • daňový bonus na vyživované dieťa,
  • daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie,
  • zamestnaneckú prémiu,
  • sadzbu dane,
 • preplatok z ročného zúčtovania vrátiť zamestnancovi do 30. 4. 2021,
 • nedoplatok z ročného zúčtovania:
  • ak je vyšší ako 5 €, zraziť zamestnancovi zo mzdy do 31. 12. 2021,
  • ak dopláca daňový bonus, daňový bonus na zaplatené úroky alebo ak zamestnanec poukáže podiel zaplatenej dane, zraziť zamestnancovi do 30. 4. 2021,
 • doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní do 30. 4. 2021,
 • na žiadosť zamestnanca vystaviť doklad o vyrovnaní nedoplatku, preplatku, daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky a zamestnaneckej prémie do 10 dní od doručenia žiadosti od zamestnanca,
 • na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane do 15. 4. 2021,
 • podať správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020 do 30. 4. 2021.

Videoškolenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Povinnosť a postup zamestnávateľa pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň upravuje § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP). Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a ak zamestnanec predloží písomnú žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 15. 2. 2021.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2020, ak:

 • poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP,
 • mal okrem príjmov zo závislej činnosti len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, ale neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP (neuplatní si nárok na vrátenie zrazenej dane),
 • nemal zdaniteľné príjmy v zahraničí.

O vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň môže zamestnanec požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, od ktorého mal v priebehu roka poskytnutý príjem zo závislej činnosti.

Príklad:

Zamestnanec mal okrem príjmu zo závislej činnosti v úhrne za rok 2020 7 000 € aj príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 3 000 €. Zamestnanec má zdaniteľný príjem presahujúci 2 207,10 €. Pretože mal príjmy aj z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania požiadať nemôže, ale je povinný podať daňové priznanie.

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.