Rodičovský príspevok a rodinné prídavky v roku 2021

Od 1. 1. 2021 sa menia výšky štátnych sociálnych dávok. Kto má na konkrétnu dávku nárok, v akej sume, kedy nárok zaniká? 

Dátum publikácie:19. 2. 2021
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

tt_dieta-prasiatko

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime ustanovilo výšku životného minima s účinnosťou od 1. júla 2020 na:

 • 214,83 € pri plnoletej osobe,
 • 149,87 € pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osobe,
 • 98,08 € pri zaopatrenom neplnoletom dieťati alebo pri nezaopatrenom dieťati.

1. Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rodičovským príspevkom prispieva štát oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, resp. do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podmienky nároku na rodičovský príspevok, vznik nároku na rodičovský príspevok, ako aj zánik nároku na rodičovský príspevok upravuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DÔLEŽITÉ

Podľa § 2 zákona o rodičovskom príspevku za oprávnenú osobu sa považuje:

 • rodič dieťaťa (matka, otec),
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
 • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak (§ 3 zákona o rodičovskom príspevku):

 • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa (osobne alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou) a
 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR alebo je osobou podľa osobitného predpisu,

pričom nárok na rodičovský príspevok si môže uplatniť len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú (napr. ak rodičovský príspevok poberá matka dieťaťa, otec si už nárok na rodičovský príspevok uplatniť nemôže). Uvedené platí aj v prípade, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov.

Ak je v rodine viac detí do troch rokov veku, resp. do šesť rokov veku (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe.

Videoškolenie: Tehotenské a ošetrovné od 1. 4. 2021

Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného.

Príklad č. 1:

Rodina má dve deti. Jedno má jeden a pol roka a druhé dva a pol roka. Rodina môže poberať len jeden rodičovský príspevok, ktorý poberá buď matka, alebo otec, resp. iná oprávnená osoba.

V roku 2021 platí, že nárok na rodičovský príspevok nevzniká:

 • ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike,
 • ak aspoň jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
 • ak štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Podľa § 3 ods. 9 zákona o rodičovskom príspevku nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa (§ 3 ods. 10 zákona o rodičovskom príspevku):

 • ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka a
 • na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

Žiadosť o rodičovský príspevok

Žiadosť o rodičovský príspevok v roku 2021 je možné podať písomne (na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby alebo prechodného pobytu – platí pre cudzincov) alebo elektronicky. V prípade, ak chce oprávnená osoba podať žiadosť o rodičovský príspevok elektronicky, vyžaduje sa jej podpis kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Rodičovský príspevok a rodinné prídavky v roku 2021:

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.