Rozhodnutia súdov v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Vybrané prípady, kedy sa súd zaoberal neplatnosťou dohody, výnimočnosťou uzatvorenia dohôd či zákazom zvýhodnenia dohodárov. 

Dátum publikácie:20. 8. 2020
Autor:JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

rozhod sudov

Obsah:

II. Výnimočnosť uzatvorenia dohôd, možnosť uzatvorenia dohody na podstatnú činnosť zamestnávateľa
III. Zákaz zvýhodnenia zamestnanca na dohodu 
IV. Ostatné – zvýhodnenie študentov pracujúcich na dohodu

Právny rámec úpravy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ustanovuje Zákonník práce osobitne v § 223 až § 228a. V týchto ustanoveniach sa upravujú podmienky, za ktorých možno dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvoriť (či už všeobecne – § 223 ods. 1 ZP, alebo konkrétne pri každej z dohôd), rozdiely medzi dohodami (dohoda o pracovnej činnosti/dohoda o brigádnickej práci študentov – ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce, dohoda o vykonaní práce – práca, ktorá je vymedzená výsledkom), ich podstatné náležitosti, spôsob odmeňovania za vykonanie práce atď.

Základným pravidlom využitia dohôd je skutočnosť, že majú byť dojednávané len výnimočne a ich uzatváranie nemá byť motivované obídením pravidiel o pracovnom pomere (napr. zamestnanec na dohodu zo zákona nemá nárok na dovolenku, zabezpečenie stravovania a prispievania naň, platenú prekážku v práci na vyšetrenie a ošetrenie a pod.). V princípe teda uzatváranie dohôd nemá nahrádzať pracovný pomer.

Tento článok je zameraný na vybrané prípady, kedy sa súd zaoberal otázkami spojenými s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

  1. V prvom okruhu (KS Nitra: 5 Co 16/2012, KS Nitra: 9 Co 218/2012) ide o situácie, kedy dojednaná dohoda bola v rozpore so Zákonníkom práce a nebola spôsobilá založiť pracovnoprávny vzťah na dohodu, resp. zastierala pracovný pomer. Súdy sa tu zaoberali otázkou neplatnosti dohody, a teda aj nezaloženia pracovnoprávneho vzťahu na dohodu s tým, či je možné takúto dohodu prekvalifikovať na inú dohodu, napr. z dojednanej dohody o vykonaní práce je zjavné, že nejde o prácu, kde sa dojednal výsledok, ale ide o druhovo určenú činnosť (a teda by mohlo ísť o dohodu o pracovnej činnosti), či by prípadne takáto dohoda spĺňala znaky dohody o pracovnej činnosti, a ak nie, či môže ísť aspoň o pracovnú zmluvu zakladajúcu pracovný pomer. Takýto postup sa volá konverzia právneho úkonu (§ 41a ods. 1 OZ): „Ak neplatný právny úkon má náležitosti iného právneho úkonu, ktorý je platný, možno sa naň odvolať, ak je z okolností zrejmé, že vyjadruje vôľu konajúcej osoby.“, resp. keďže zmluvy sa posudzujú podľa obsahu a nie podľa formálneho vyjadrenia (názvu), či v skutočnosti nebol založený pracovný pomer – § 41a ods. 2 OZ: „Ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Neplatnosti takého právneho úkonu sa nemožno dovolávať voči účastníkovi, ktorý ho považoval za nezastretý.“. Ak súd dospel k názoru, že uvedené pravidlá nemožno použiť, konštatoval neplatnosť právneho úkonu a existenciu tzv. faktického pracovnoprávneho vzťahu. Ide o situáciu, kedy zamestnanec prácu vykonal a patrí mu teda odmena za vykonanú prácu, ale samotná dohoda (zmluva, právny úkon) je neplatná, a teda v tomto prípade má nárok na vydanie tzv. bezdôvodného obohatenia (§ 222 ZP).
    Pretože vrátenie plnenia z neplatnej dohody už nie je možné, keďže plnenie spočívalo vo vykonanej práci, má sa poskytnúť peňažná náhrada – § 222 ods. 3 ZP: „Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na čí úkor bol získaný. Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je možné najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.“.
  2. V druhom okruhu (NS SR: 5Asan/ 4/2016, KS Žilina: 20S 70/2014, KS Žilina: 21S 149/2014) ide o nedodržanie pravidla o možnosti uzatvárania dohôd len výnimočne, ako aj o to, či je možné dohodu uzatvoriť aj na činnosť, ktorá je podstatnou činnosťou zamestnávateľa. V týchto prípadoch išlo o žaloby, ktoré zamestnávatelia podávali na súd, kde sa domáhali zrušenia rozhodnutia inšpektorátu práce, ktorým im bola uložená pokuta pre porušenie pravidla o výnimočnosti uzatvárania dohôd (§ 223 ods. 1 ZP). Tu sa súdy v kontexte vykonaného dokazovania stavali na stranu inšpekcie práce, pokiaľ ide o konštatovanie nedodržania pravidiel o výnimočnosti uzatvárania dohôd. Zároveň však súdy pripustili, že zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu aj na činnosť, ktorá tvorí hlavný predmet činnosti zamestnávateľa, ale musí byť dodržaná zásada výnimočnosti.
  3. V prípade pred KS BB: 24S 60/2011 išlo o porušenie zásady vymedzenej v § 224 ods. 2 písm. c) ZP, ktorú konštatoval inšpektorát práce.

Podľa § 224 ods. 2 písm. c) ZP: „Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 je zamestnávateľ povinný najmä:

c) poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru,“.

V tomto prípade zamestnávateľ poskytoval zamestnancovi na dohodu vyššiu odmenu ako zamestnancovi v pracovnom pomere. Súd sa tu zaoberal otázkou, aké pracovné činnosti (druhy prác) porovnávať, či rovnaké alebo aj obdobné. Súd bol názoru, že Zákonník práce nemá na mysli absolútne zhodnú pracovnú činnosť.

V rámci rozhodovania sa súd zaoberal aj:

  • otázkou možného protiústavného zvý­hodnenia študentov pri dohodách (ÚS SR v prípade PL. ÚS 10/2002 rozhodol, že k nemu nedochádza). Zaujímavé v tomto prípade je aj vtedajšie stanovisko NR SR, že ak je študent aj v pracovnom pomere, nemôže uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov (prednosť má jeho štatút podľa pracovnej zmluvy),
  • otázkou uplatnenia výdavkov na vzdelávanie (KS Žilina: 20S 14/2012),
  • otázkou práce nadčas a bezdôvodného obohatenia (KS Bratislava: 10Co/450/ 2015).

Poznámka:

Pre účely článku boli z rozhodnutí súdov vypustené všetky časti, ktoré nemajú súvis s predmetom článku a niektoré relevantné časti rozhodnutí boli pre účelu článku krátené.

I. Neplatnosť dohody, faktický pracovnoprávny vzťah, zastretie pracovného pomeru pracovnoprávnym vzťahom na dohodu, bezdôvodné obohatenie

KS Nitra: 5 Co 16/2012

Zhrnutie: zaplatenie odmeny a vydanie bezdôvodného obohatenia, nesplnenie podmienok pre dohodu o vykonaní práce ani pracovnej zmluvy – faktický pracovnoprávny vzťah

Konanie pred OS:

Navrhovateľka sa domáhala zaplatenia sumy 8 375 Sk (278 eur) s príslušenstvom ako mzdy, resp. odmeny za mesiac júl 2007. Návrh odôvodnila tým, že na základe dohody o vykonaní práce zo dňa 22. 1. 2007 odpracovala pre odporcu 225 hodín, za ktoré mala dostať odmenu 10 125 Sk (336,09 eura). Odporca jej uhradil len sumu 1 750 Sk (58,09 eura) a zvyšnej sumy 8 375 Sk (278 eur) sa domáha týmto podaným návrhom (pozn. prvé rozhodnutie OS bolo zrušené).

OS uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľke 275,01 eura spolu s úrokom...

Rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 233 ods. 1, § 224 ods. 2 písm. c), § 226 ods. 2, 4, § 222 ods. 1, 2, 3, § 42 ods. 1, § 43 ods. 1, § 17 ods. 3 ZP§ 517 ods. 1 veta prváods. 2 OZ a na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že návrh navrhovateľky je dôvodný vo výške 275,01 eura, a preto návrhu v tomto rozsahu vyhovel a vo zvyšku návrh zamietol. Súd mal za preukázané, že medzi navrhovateľkou a odporcom vzniklo bezdôvodné obohatenie z neplatného právneho úkonu.

Na základe predloženej dohody navrhovateľka prácu u odporcu vykonávala bez problémov až do júla 2007. Sporným v predmetnom konaní sa stal mesiac júl 2007, za ktorý navrhovateľka žiada od odporcu výplatu svojej odmeny za vykonanú prácu za odpracované hodiny.

OS zistil, že navrhovateľ, ako aj odporkyňa podpísali dohodu o vykonaní práce s tým, že ide o vykonanie práce na určitý čas. O pracovnom pomere pri podpisovaní dohody nebola zmienka. Zo zoznamu pracovných pomerov, ktoré predložil odporca, vyplýva, že prevažná väčšina zamestnancov odporcu je zamestnaná na základe dohody o vykonaní práce.

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Rozhodnutia súdov v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.