Sankcie pre zamestnávateľa pri neplnení si povinností v súlade so mzdami

Zamestnávateľ je povinný v oblasti mzdového účtovníctva plniť i zákonom stanovené odvodové, prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči rôznym inštitúciám. Inak mu hrozia sankcie.

Dátum publikácie:15. 6. 2018
Autor:Ing. Martina Švaňová

sankcie

Práca mzdového účtovníka vyžaduje rozsiahle vedomosti z oblasti rôznych zákonov (napr. zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení, zákona o dani z príjmov a iných súvisiacich zákonov) a najmä pochopenie ich súvislostí tak, aby bolo všetko podľa „litery zákona“. Ako sa hovorí: „neznalosť zákona neospravedlňuje“, preto každé, hoci len malé pochybenie môže zamestnávateľa vyjsť draho.

Zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva okrem výpočtu a vyplatenia mzdy musí plniť rôzne zákonmi ustanovené odvodové, prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči inštitúciám. V opačnom prípade mu hrozia pokuty, sankcie či iné postihy.

Pozrite si i zmeny v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia: Novela zákona o zdravotnom poistení a zmeny v sociálnom poistení účinné od 1.1.2018

Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

1. Neplnenie povinností zamestnávateľa v oblasti sociálneho poistenia a sankcie

V § 141 ods. 1 zákona o sociálnom poistení („ZoSP“) je ustanovená základná povinnosť zamestnávateľa, a to platiť a odvádzať poistné na sociálne poistenie. Zamestnávateľ vykoná zrážku poistného na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec. Poistné za zamestnanca aj zamestnávateľa platí a odvádza zamestnávateľ na účet Sociálnej poisťovne vedený v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu. Ak zamestnávateľ neodvedie poistné vôbec alebo ho odvedie v nesprávnej výške, Sociálna poisťovňa mu predpíše poistné, ak suma dlžného poistného je viac ako 5 €. Ak zamestnávateľ na výzvu Sociálnej poisťovne nepredloží potrebné doklady na zistenie správnej sumy poistného, Sociálna poisťovňa môže predpísať poistné na základe podkladov iného zamestnávateľa s činnosťou obdobného charakteru.

Premlčanie poistného

Právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti. Právo vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa poistné predpísalo (§ 147 ZoSP).

Príklad č. 1:

Poistné do príslušných fondov sociálneho poistenia je za mesiac marec 2018 splatné 25. apríla 2018. Desať rokov odo dňa splatnosti tohto poistného uplynie 25. marca 2028. Desaťročná premlčacia lehota na predpísanie poistného za mesiac marec 2018 uplynie 25. marca 2028.

Príklad č. 2:

Rozhodnutie, ktorým sa predpísali dlžné sumy poistného za obdobie od januára 2017 do decembra 2017, nadobudlo právoplatnosť dňa 15. marca 2018. Právo podať návrh na výkon rozhodnutia sa premlčí uplynutím šesťročnej lehoty na vymáhanie odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, teda dňa 15. marca 2024.

Penále v sociálnom poistení

Ak zamestnávateľ poistné a príspevky na starobné dôchodkové poistenie za príslušný kalendárny mesiac neodvedie včas, vôbec alebo v nižšej sume, Sociálna poisťovňa v zmysle § 240 ZoSP predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do dňa, kedy bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti, zaplatená exekútorovi alebo do dňa začatia kontroly. Predpísané penále nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kontrolované obdobie. Ak penále za kontrolované obdobie nepresiahne sumu 5 €, Sociálna poisťovňa penále nepredpíše. Predpísané penále Sociálna poisťovňa znížiť alebo odpustiť nemôže. Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke vedie verejný elektronický zoznam dlžníkov. V zozname sa nachádzajú právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni od 3,32 €. Zoznam sa aktualizuje štyrikrát mesačne a má informatívny charakter.

Článok je skrátený. Celý text si prečítate tu:

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner