Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva

Aké sankcie zamestnávateľovi hrozia, ak si nesplní odvodové, prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči SP, ZP a daňovému úradu. 

Dátum publikácie:19. 12. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

kalkulacka-cloviecik

Zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva okrem výpočtu a vyplatenia mzdy zamestnancom plní zákonmi ustanovené odvodové, prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu.

Neplnenie týchto povinností vôbec alebo oneskorené a nesprávne plnenie má za následok uloženie sankcií.

Uvedené inštitúcie sú oprávnené sankcionovať zamestnávateľa a viesť ho v zozname dlžníkov.

Sankcie majú peňažnú povahu a sú stanovené v rozsahu od minimálnej po maximálnu výšku (pokuty), pričom pri ich ukladaní sa prihliada na závažnosť, trvanie, následky, opakovanie porušenia povinností alebo spôsob výpočtu (penále, úroky z omeškania) v závislosti od ustanovenej sadzby, dlžnej sumy a počtu dní omeškania.

Zamestnávateľ ako platiteľ poistného je povinný voči Sociálnej poisťovni plniť registračné, oznamovacie a vykazovacie povinnosti ustanovené v § 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Za porušenie týchto povinností môže Sociálna poisťovňa podľa § 239 zákona uložiť pokutu až do 16 596,96 €. Pri ukladaní pokuty zohľadní závažnosť porušenia povinnosti. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne určí pokutu v závislosti od rozpätia sadzby a zohľadnenia závažnosti porušenia povinnosti zamestnávateľa podľa nasledovného Sadzobníka pokút Sociálnej poisťovne pre zamestnávateľa schváleného generálnym riaditeľom, platného od 1. 8. 2018.

1. register zamestnávateľov [§ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon“)]

a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 16,60 eura*)
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neprihlásenie do registra/neodhlásenie z registra vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 33,20 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

POZNÁMKA

*) v prípade preukázania zneužitia sociálneho poistenia sa horná hranica sadzby zvýši najviac o 200 %

2. register poistencov a sporiteľov [§ 231 ods. 1 písm. b) zákona v znení neskorších predpisov]

a) prihlásenie zamestnanca do registra/odhlásenie zamestnanca z registra po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eura*)
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neprihlásenie zamestnanca do registra/neodhlásenie zamestnanca z registra vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

c) neoznámenie zmeny miesta trvalého pobytu zamestnanca vôbec

3,32 – 1 659,70 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

d) nesprávne prihlásenie zamestnanca do registra

3,32 – 1 659,70 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

3. oznámenie prerušenia poistenia [§ 231 ods. 1 písm. c) zákona]

a) oznámenie prerušenia poistenia zamestnanca po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neoznámenie prerušenia poistenia zamestnanca vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

4. oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky
[§ 231 ods. 1 písm. d) zákona]

a) oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnanca po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neoznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnanca vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

5. výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a opravný výkaz (ďalej len „výkaz“)
[§ 231 ods. 1 písm. f) zákona v znení neskorších predpisov]

a) predloženie výkazu po lehote

1,60 – 663,80 eura/1 výkaz
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) nepredloženie výkazu vôbec

3,30 – 1 659,70 eura/1 výkaz
(najviac spolu 16 596,96 eura)

c) predloženie výkazu, ktorý nie je v členení na jednotlivých zamestnancov a na nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity; neuvedenie dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca

3,30 – 663,80 eura/1 výkaz
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

6. neumožnenie vstupu do objektov zamestnávateľa, vykonania kontroly a nazerania do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho poistenia
[§ 231 ods. 1 písm. k) zákona]

100,00 – 16 596,96 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

7. nevytvorenie vhodných podmienok na vykonanie kontroly a neposkytnutie súčinnosti zodpovedajúcej oprávneniam zamestnancov kontroly (§ 244 ods. 2 v spojitosti s § 243 ods. 1 zákona)

100,00 – 16 596,96 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

8. oznámenie zmeny názvu, sídla zamestnávateľa [§ 231 ods. 1 písm. m) zákona v znení neskorších predpisov]

a) oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 16,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 33,20 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

9. oznámenie zmeny mena a priezviska zamestnanca [§ 231 ods. 1 písm. n) zákona v znení neskorších predpisov]

a) oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

10. oznámenie štátu a zmeny štátu [§ 231 ods. 1 písm. o) zákona v znení účinnom do 29. februára 2012]

a) oznámenie štátu po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

b) neoznámenie štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

c) oznámenie zmeny štátu po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

d) neoznámenie zmeny štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eura
(najviac spolu 16 596,96 eura)

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner