Sociálny fond – otázky a odpovede (daňovoprávne, účtovnoprávne, pracovnoprávne súvislosti)

Sociálny fond z hľadiska daňovoprávnych, účtovnoprávnych a pracovnoprávnych súvislostí.

Dátum publikácie:22. 11. 2019

socialny fond

Obsah:
Kto je povinný tvoriť sociálny fond
Z čoho sa tvorí sociálny fond a v akej výške
Komu možno poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu
Na aký účel sa môže sociálny fond použiť
Aké má zamestnávateľ povinnosti
Kedy sa tvorí sociálny fond
Ako sa účtuje sociálny fond
- Jednoduché účtovníctvo
- Postup účtovania v samospráve
Zdaňujú sa príspevky, čerpanie sociálneho fondu u zamestnanca? Platia sa z nich sociálne a zdravotné odvody?

Tvorbu a použitie sociálneho fondu stanovuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“).

Novelizačným zákonom č. 347/2018 Z. z. účinným od 1. januára 2019 sa do zákona o sociálnom fonde doplnila možnosť použiť finančné prostriedky zo sociálneho fondu na rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi.

Kto je povinný tvoriť sociálny fond?

Zamestnávateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom, miestom podnikania na území Slovenskej republiky), ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ nemusí byť len podnikateľ, môže ísť aj o neziskový sektor. Zamestnávateľom sa fyzická alebo právnická osoba stáva, ak začne zamestnávať aspoň jednu fyzickú osobu v pracovno-právnom vzťahu, tzn. vypláca jej príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

NEPREHLIADNITE

Sociálny fond teda tvorí každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere v súlade s § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), tzn. na základe pracovnej zmluvy.

V prípade pracovnoprávnych vzťahov na základe iných typov zmlúv, napr. dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo príkazovej zmluvy, mandátnej zmluvy, konateľskej zmluvy, nevzniká povinnosť tvoriť sociálny fond.

Za obdobný pracovný vzťah uvádzaný v zákone o sociálnom fonde sa považuje:

 • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tu si môžete stiahnuť a upraviť podľa požiadaviek smernicu: Tvorba a použitie sociálneho fondu
 Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného.

Z čoho sa tvorí sociálny fond a v akej výške?

Fond sa tvorí z:

 1. povinného prídelu
 2. ďalšieho prídelu
 3. ďalších zdrojov fondu

Povinný prídel

Povinný prídel sa tvorí ako úhrn vo výške 0,6 % až 1 % zo základu.

 • Základom na určenie ročného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
 • Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac.
 • Základom na určenie prídelu do fondu u zamestnancov, ktorí podľa pracovnej zmluvy vykonávajú práce vo verejnom záujme v zahraničí, a u štátnych zamestnancov dočasne vyslaných na vykonávanie štátnej služby do cudziny je súhrn určených funkčných platov alebo služobných platov pred prepočtom platovým koeficientom alebo objektivizovaným platovým koeficientom.

Povinný prídel vo výške až do 1 % zo základu môže tvoriť len zamestnávateľ, ktorý:

 1. za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a
 2. splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni.

POZNÁMKA

Zamestnávateľ, ktorý nesplnil niektorú z vyššie uvedených podmienok, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0,6 %.

Ďalší prídel

Ďalší prídel do sociálneho fondu je možné tvoriť vo výške:

 1. dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán, najviac vo výške 0,5 % zo základu alebo
 2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 5, najviac však vo výške 0,5 % zo základu.

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie článku:

Sociálny fond – otázky a odpovede

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner