SZČO verzus s. r. o. – účtovný a daňový pohľad

Podnikať ako SZČO alebo ako s. r. o.? Výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania. 

Dátum publikácie:7. 11. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

szco sro

Medzi najčastejšie formy podnikania patrí podnikanie na základe živnostenského oprávnenia alebo formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Budúci podnikatelia sa často zamýšľajú nad tým, či podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo či by bolo výhodnejšie založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Okrem právnych náležitostí vzniku podnikania, možnosti prerušenia a ukončenia podnikania, ručenia, administratívnej náročnosti, prestíže, predmetu podnikania, predpokladaného obratu je pri rozhodovaní významný aj účtovný a daňový pohľad vrátane daňového a odvodového zaťaženia.

SZČO je fyzická osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje predovšetkým činnosť vykonávaná na základe živnosti, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosahovania zisku, za podmienok ustanovených v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje aj činnosť vykonávaná fyzickou osobou v poľnohospodárskej výrobe, lesnom a vodnom hospodárstve, v činnostiach, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním a sú vykonávané podľa osobitných predpisov, napr. činnosť audítorov, daňových poradcov, notárov, advokátov, lekárov, sprostredkovateľov, znalcov, tlmočníkov a pod.

POZNÁMKA

Spoločnosť s ručením obmedzeným je obchodnou spoločnosťou, právnickou osobou založenou za účelom podnikania, prípadne na iný účel (napr. vykonávanie zá­ujmovej činnosti). Podmienky podnikania prostredníctvom s. r. o. ustanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Všeobecný prehľad výhod a nevýhod SZČO a s. r. o.:

Výhody SZČO:

 • rýchly a lacný proces založenia
 • možnosť získať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
 • ľahšia administratíva
 • možnosť vedenia jednoduchého účtovníctva alebo daňovej evidencie
 • uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane a daňových bonusov
 • oslobodenie od platenia poistného na sociálne poistenie pri nízkom príjme
 • možnosť pozastavenia činnosti
 • jednoduchý proces ukončenia činnosti

Výhody s. r. o.:

 • obmedzené ručenie
 • jedna sadzba dane bez ohľadu na výšku daňového základu
 • možnosť optimalizácie odvodového zaťaženia

Nevýhody SZČO:

 • neobmedzené ručenie
 • zdravotné a sociálne odvody závisia od výšky základu dane a povinnosť platenia minimálnych odvodov aj pri nízkom, resp. žiadnom príjme

Nevýhody s. r. o.:

 • dlhší a drahší proces založenia vrátane potreby základných dokumentov
 • náročnejšia administratíva
 • povinné vedenie podvojného účtovníctva
 • komplikovanejší proces ukončenia

1. Povinnosť viesť účtovníctvo

Účtovníctvo je uzatvorená, vnútorne usporiadaná sústava informácií, ktorá v pe­ňažnom vyjadrení poskytuje informácie o hospodárskej činnosti podnikateľského subjektu, o stave jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, o výsledku hospodárenia a je podkladom pre výpočet základu dane z príjmov a daňovej povinnosti účtovnej jednotky. Povinnosť podnikateľov viesť účtovníctvo ustanovuje § 35 Obchodného zákonníka, a to v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

V zmysle § 9 zákona o účtovníctve účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou tých účtovných jednotiek, ktoré môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva nie je povinné, zákon len dáva možnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

Znamená to, že účtovné jednotky, ktorým zákon umožňuje účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, sa môžu rozhodnúť pre účtovanie v sústave podvojného alebo v sústave jednoduchého účtovníctva. V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať:

 • podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis, ktorým je § 37 Obchodného zákonníka, t. j. podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri (podnikateľ zapísaný v obchodom registri, bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva),
 • fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
 • občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 €, ak nie sú subjektmi verejnej správy,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

SZČO verzus s. r. o. – účtovný a daňový pohľad

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner