Tehotná zamestnankyňa

Problematikou tehotných žien sa zaoberá Zákonník práce, určuje pracovné podmienky aj zvýšenú ochranu pracovnoprávnych vzťahov v čase tehotenstva, materstva a rodičovstva.

Dátum publikácie:7. 9. 2018
Autor:JUDr. Klára Ďurková

tt_tehotna-zena

Ochrana tehotných zamestnankýň, matiek či dojčiacich žien patrí medzi imanentnú súčasť Zákonníka práce. Úprava problematiky tehotných žien a matiek začína v článku 6 Zákonníka práce, ktorý v rámci základných zásad ustanovuje, že „tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré chránia ich biologický stav v súvislosti s tehotenstvom, narodením dieťaťa, starostlivosťou o dieťa po pôrode a ich osobitný vzťah s dieťaťom po jeho narodení.

Ženám a mužom sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré im umožňujú vykonávať spoločenskú funkciu pri výchove detí a pri starostlivosti o ne.“ Zákonník práce ďalej v článku 8 poukazuje na zvýšenú ochranu pracovnoprávnych vzťahov v čase tehotenstva alebo materstva a rodičovstva. Následne úprava pokračuje naprieč celým Zákonníkom práce a týka sa nielen pracovných podmienok, ale aj úpravy pracovného času, zákazu výpovede v ochrannej dobe, materskej a rodičovskej dovolenky a starostlivosti o deti.

Sumár:

 • Tehotnou zamestnankyňou sa pre účely Zákonníka práce rozumie zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.
 • Zamestnávateľ nesmie od uchádzača o zamestnanie okrem iného požadovať informácie o tehotenstve uchádzačky o zamestnanie.
 • Tehotným ženám sa zabezpečujú také pracovné podmienky, aby chránili jej biologický stav v súvislosti s tehotenstvom, narodením dieťaťa a starostlivosťou o dieťa po pôrode.
 • Zamestnávateľ nesmie dať zamestnankyni výpoveď v ochrannej dobe, t. j. keď je tehotná, keď je na materskej dovolenke alebo na rodičovskej dovolenke a taktiež s ňou nemôže okamžite skončiť pracovný pomer.
 • Zákaz výpovede tehotnej zamestnankyni sa vzťahuje len na zamestnanie v pracovnom pomere, ktorý vznikol na základe pracovnej zmluvy.

Zamestnankyňa, ktorá vykonáva práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného po­meru, nie je chránená pred výpoveďou v súvislosti s tehotens­t­vom, materst­vom, rodičovstvom, dočasnou prácenes­chopnosťou alebo v iných životných situáciách, kedy zákon zvyčajne priz­náva určitej kategórii jedincov zvýšenú ochranu.

 • Tehotné ženy nesmú vykonávať práce, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu.
 • Zamestnávateľ je povinný preradiť tehotnú zamestnankyňu na inú prácu, ak vykonáva prácu, ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie, alebo je táto práca tehotným ženám zakázaná.
 • Ak dosahuje žena pri práci, na ktorú bola preradená bez svojho zavinenia, nižší zárobok ako pri doterajšej práci, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávací príspevok v tehotenstve a v materstve podľa zákona o sociálnom poistení.
 • Vyrovnávacia dávka patrí zamestnankyni len počas tehotenstva, a to až do nástupu na materskú dovolenku a následne potom po skončení materskej dovolenky, avšak iba do konca deviateho mesiaca po pôrode.
 • Ak nie je možné tehotnú ženu preradiť na pracovné miesto s dennou prácou alebo na inú vhodnú prácu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť jej pracovné voľno s náhradou mzdy.
 • Tehotná žena pracujúca v noci má právo na preradenie na dennú prácu.
 • Zamestnávateľ nemôže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou z dôvodov, ktoré súvisia s jej tehotenstvom a musí skončenie písomne odôvodniť, inak je neplatné.
 • Tehotnej žene možno rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne len po dohode s ňou.
 • Tehotná zamestnankyňa má právo na pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.
 • Ak požiada tehotná žena o kratší pracovný čas alebo o inú úpravu pracovného času, zamestnávateľ je povinný jej žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.
 • Ak tehotná zamestnankyňa nevyčerpala dovolenku pred nástupom na materskú dovolenku, táto dovolenka sa nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku prerušuje a ak si ju nemôže zamestnankyňa vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, zamestnávateľ jej ju poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovs­kej dovolenky.

Kto sa považuje za tehotnú zamestnankyňu?

Aby sme však mohli hovoriť o tehotnej zamestnankyni, je potrebné vymedziť jej definíciu v zmysle Zákonníka práce.

Tehotnou zamestnankyňou sa pre účely Zákonníka práce rozumie zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie (§ 40 ods. 6 Zákonníka práce). To znamená, že zamestnankyňa bude považovaná za tehotnú podľa Zákonníka práce vtedy, ak sú obe uvedené podmienky splnené súčasne.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Tehotná zamestnankyňa

 newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner