Uzatvorenie roka 2015 v mzdovej učtárni

Do 31. marca 2016 je povinnosť vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň, vyplnenie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a odvod za neplnenie povinného podielu na účet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V termíne do 30. apríla 2016 je to vyplnenie a odoslanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2015 a doručenie potvrdenia o zaplatení dane zamestnancovi.

Dátum publikácie:17. 2. 2016
Autor:Bibiána Špániková

Image5208

Téma uzatvorenie roka v mzdovej učtárni pokračuje ďalšou časťou a bude sa venovať ďalším povinnostiam. V termíne do 31. marca 2016 ide o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, vyplnenie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a odvod za neplnenie povinného podielu na účet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V termíne do 30. apríla 2016 je to vyplnenie a odoslanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2015 a doručenie potvrdenia o zaplatení dane zamestnancovi, ktorý ho musí v rovnakom termíne doručiť aj správcovi dane.

Výpočet dane a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2015

Zamestnávateľ môže vykonať výpočet dane za rok 2015 iba tomu zamestnancovi, ktorý splní nasledujúce podmienky:

1. Najneskôr do 15. februára 2016 písomne požiada posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo daňový bonus, o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov za rok 2015. Ak si zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane alebo daňový bonus u žiadneho, môže požiadať o ročné zúčtovanie dane ktoréhokoľvek z nich.

2. V zdaňovacom období 2015 poberal zdaniteľné príjmy iba zo závislej činnosti, prípadne poberal aj príjmy, z ktorých sa vyberá daň podľa § 43 (daň vyberaná zrážkou), a nerozhodol sa daň vybranú zrážkou považovať za preddavok na daň a za rok 2015 nie je povinný podať daňové priznanie (nepoberal príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia).

3. Najneskôr do 15. februára 2016 predloží zamestnávateľovi

a) doklady preukazujúce nárok na zníženie základu dane z príjmov a na daňový bonus a
b) potvrdenia o úhrne zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o nedoplatku dane z nepeňažných zdaniteľných príjmov a o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse na vyživované deti od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane.

Za rok 2015 môže požiadať o ročné zúčtovanie dane aj zamestnanec, ktorý poberal príjmy od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva, a zamestnanec, ktorý poberal príjmy zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Ak daňovník nesplní vyššie uvedené podmienky, prípadne požiada o ročné zúčtovanie preddavkov, ale nepredloží požadované doklady v stanovenom termíne, zamestnávateľ nevykoná ročné zúčtovanie dane a zamestnanec bude povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov.

Za rok 2015 sa hranica príjmov, od ktorej je povinnosť podať daňové priznanie, nemení a zostáva v sume 1 901,67 € (50 % zo sumy 3 803,33 €, čo je suma, o ktorú si znižuje základ dane daňovník – fyzická osoba, pre rok 2015 je to 19,2-násobok sumy 198,09 € – životného minima platného k 1. 1. 2015).

Upozornenie:

Podľa ustanovenia § 38 ods. 9 zákona o dani z príjmov správca dane uloží zamestnávateľovi pokutu najmenej 15 € za každého zamestnanca, ktorý v ustanovenej lehote a ustanoveným spôsobom požiadal o vykonanie ročného zúčtovania a súčasne predložil všetky potrebné doklady a zamestnávateľ mu napriek tomu nevykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Výška celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže presiahnuť 30 000 € za všetkých zamestnancov.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku k Uzatvoreniu roka 2015 v mzdovej účtárni nájdete v súvisiacich odborných článkoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bibiána Špániková

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.