Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon povolania v SR

V SR existuje dvojstupňový model uznávania zahraničného vzdelávania na výkon regulovaných povolaní: zo strany MŠVVaŠ SR a zo strany príslušného orgánu.

Dátum publikácie:1. 4. 2021
Autor:PhDr. Marek Havrila, PhD.

tt_diplom

Dôvody pre uznanie vzdelania získaného v zahraničí

Vo všeobecnosti existujú dva základné dôvody, prečo si nechať uznať zahraničné vzdelanie:

 1. Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na účely pokračovania v štúdiu – na strednej škole alebo na vysokej škole v Slovenskej republike.
 2. Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaných povolaní v Slovenskej republike.

Zoznam regulovaných povolaní je zverejnený na webovej stránke Regulované povolania v Slovenskej republike, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk). Uznávanie vzdelania u neregulovaných povolaní (všetky povolania nenachádzajúce sa v zozname regulovaných povolaní) nie je potrebné (nejestvuje zákonná povinnosť) z dôvodu, že neregulované povolanie je povolanie, ktorého výkon nie je podmienený kvalifikačnou požiadavkou, resp. kvalifikačné požiadavky vzťahujúce sa na výkon daného povolania neexistujú alebo sú príliš všeobecné. Aj osoba vykonávajúca neregulované povolanie si však môže požiadať o uznanie vzdelania vo všeobecnejšom procese o uznanie vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely.

Legislatívny rámec uznávania

Základnou právnou normou upravujúcou problematiku uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií je zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 422/2015 Z. z.“), ktorý v SR vytvoril ucelený a prehľadný spoločný legislatívny rámec pre problematiku uznávania dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií.

Zároveň predstavuje transpozíciu smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005). Zákon č. 422/2015 Z. z. sa vzťahuje na uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou podľa právnych predpisov:

 1. členského štátu Európskej únie (EÚ), štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“),
 2. štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“).

Medzi štáty patriace do EHP okrem členských štátov EÚ patrí aj Lichtenštajnsko, Nórsko a Island.

Na konanie podľa zákona č. 422/2015 Z. z. sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní – zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a to okrem posúdenia a overenia dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou.

POZNÁMKA:

Vo vzťahu k regulovaným povolaniam je právne záväzná vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom po­užívať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania. Zoznam právnych predpisov upravujúcich činnosť Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní pri MŠVVaŠ je na stránke .

Účely uznávania dokladov o vzdelaní

V oblasti rozhodovania o uznaní dokladu o vzdelaní je potrebné rozlišovať:

1. Akademické uznávanie

Toto uznávanie sa vzťahuje na pokračovanie v štúdiu a ostatné účely v SR okrem výkonu regulovaných povolaní, pričom je možné uznanie len dosiahnutého stupňa vzdelania alebo aj rovnocennosti so študijným odborom v SR.

Dôležitou skutočnosťou je, že akademickému uznávaniu nepodliehajú doklady vydané českými školami, a to na základe medzinárodnej zmluvy, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi a ktorá nadobudla platnosť 28. marca 2015 a bola zverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 60/2015 Z. z. – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike).

POZNÁMKA:

Podľa článku 1 zmluva sa okrem uznávania na výkon regulovaného povolania (zdravotnícki pracovníci, pedagógovia, niektoré živnosti a i.) vzťahuje na všetkých absolventov českých základných, stredných a vysokých škôl. V praxi to znamená, že žiaden absolvent českého štúdia (vysokoškolského alebo stredoškolského) nebude musieť úradne overovať získané vzdelania, každý doklad bude automaticky platný na všetky účely, okrem výkonu regulovaných povolaní, automaticky rovnocenné dokladom vydaným v SR.

O uznaní vysokoškolského dokladu o vzdelaní rozhoduje:

 • uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní, alebo
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní,
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vojenskou vysokou školou, alebo
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný policajnou vysokou školou.

2. Profesijné uznávanie

Je to uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaných povolaní v Slovenskej republike. Za regulované povolania sú na základe zákona č. 422/2015 Z. z. účinného od 1. 1. 2021 považované tie povolania, pre ktoré sú zákonom ustanovené kvalifikačné požiadavky špecifickej odbornej prípravy, ktorá môže byť vyjadrená buď dokladom o vzdelaní v špecifikovanom príslušnom odbore, ktorým sa získava odborná kvalifikácia, požiadavkou na osvedčenie o odbornej spôsobilosti (t. j. autorizácia, certifikát a iné), alebo kombináciou uvedených požiadaviek, pri ktorých môže byť vyjadrená aj podmienka praxe.

NEPREHLIADNITE

Ak dokladom o vzdelaní nie je potvrdená osobitná príprava na povolanie, t. j. príprava špeciálne pre daný druh povolania, a na výkon povolania sa nevyžaduje ani osvedčenie o odbornej spôsobilosti, nie je možné tento doklad o vzdelaní považovať za kvalifikačnú podmienku, ktorá by spĺňala požiadavky v zmysle odbornej prípravy na regulované povolania ustanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení.

Za regulované povolania sa nepovažujú tie povolania alebo skupina povolaní, kde nie je ustanovený špecifický kvalifikačný predpoklad s obsahom požadovaného vzdelania a kde je kvalifikačný predpoklad vyjadrený len ako stupeň vzdelania bez uvedenia študijného odboru alebo vyjadrený len stupňom vzdelania s uvedením študijného odboru alebo skupiny študijných odborov (napr. vybrané pracovné pozície v štátnej a verejnej službe), ktoré však nie je možné považovať za regulované vzdelávanie vzhľadom na to, že nepredstavujú odbornú prípravu pre špecifické povolanie.

Príklad č. 1:

Ide napríklad o vzdelanie v odboroch právo, ekonomika a sociálne vedy, pričom žiadna iná kvalifikačná požiadavka, ktorá by predstavovala odbornú prípravu na dané povolanie, nie je súčasne daná. Ak však existuje okrem študijného odboru v oblasti ekonómie, práva alebo sociálnych vied aj iná kvalifikačná podmienka špecifická pre dané povolanie, ide už o regulované povolanie.

Všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní sa uplatňuje na všetky povolania okrem tých, na ktoré sa vzťahuje automatický systém uznávania odborných kvalifikácií alebo dochádza ku koordinácii vzdelania. Pri posudzovaní dokladov o vzdelaní, ktoré možno uznať za rovnocenné s dokladom o vzdelaní vydaným v SR v rámci všeobecného systému, ide prioritne o porovnávanie obsahu a rozsahu vzdelania.

Dvojstupňový model uznávania zahraničného vzdelania na výkon regulovaných povolaní

V SR jestvuje dvojstupňový model uznávania zahraničného vzdelania na výkon regulovaných povolaní:

1. Uznanie dokladu o vzdelaní zo strany MŠVVaŠ SR

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR (ďalej ako „SUDV“) vydáva rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania (doklady o vzdelaní a odborná kvalifikácia – vysokoškolské diplomy, absolventské diplomy, vysvedčenia o maturitnej skúške a vysvedčenia o záverečnej skúške – skúmanie kvalifikačnej podmienky). Rozhodnutie SUDV o uznaní dokladu o vzdelaní je súčasťou procesu o uznanie odbornej kvalifikácie, nie jeho výsledkom. Pre umožnenie výkonu regulovaného povolania sa vyžaduje aj rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré vydáva iný príslušný orgán v SR. V konaní uznaní dokladu o vzdelaní na výkon regulovaných povolaní príslušný orgán rozhodne o:

 1. uznaní dokladu o vzdelaní,
 2. zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
 3. uložení kompenzačného opatrenia na základe zákona č. 276/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. 1. 2018 – najmä ak vzdelanie/odborná príprava je o rok kratšia, ako sa požaduje v SR alebo ak obsah vzdelania/odbornej prípravy je podstatne rozdielny, ako sa vyžaduje v SR, pričom kompenzačné opatrenie sa uplatňuje v dvoch formách:
  • adaptačné obdobie (najviac 3 roky pod dohľadom odborne spôsobilej fyzickej osoby) alebo
  • skúška spôsobilosti, ktorá posúdi odborné vedomosti; držiteľ dokladu o vzdelaní z členského štátu je oprávnený vybrať si formu kompenzačného opatrenia (výnimky upravuje § 26 zákona č. 422/2015 Z. z.).


Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon povolania v SR

Poznámky pod čiarou:


Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 60/2015 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a ČR vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní
 • 422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.