Veličiny používané v mzdovom účtovníctve v roku 2016 podrobnejšie

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2016 používajú veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2014, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. 1. 2016, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2016 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2016, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

Dátum publikácie:19. 4. 2016
Autor:Ing. Eva Gášpárová

Image14021V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2016 sa používajú veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2014, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. 1. 2016, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2016 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2016, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

Článok rozoberá tieto časti:
 1. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 2. Všeobecný vymeriavací základ a priemerná mesačná mzda za rok 2014 a ich vplyv na mzdové veličiny v roku 2016
 3. Životné minimum platné k 1. januáru 2016
 4. Poistné na povinné sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 5. Preddavky na poistné a poistné na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
 6. Preddavok na daň a daň z príjmov zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 7. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa zákona č. 462/2003 Z. z.
 8. Zrážky zo mzdy v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z.
 9. Cestovné náhrady a stravovanie zamestnancov

1. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. Poskytovanie minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Podľa § 2 ods. 1 zákona vláda nariadením vlády SR č. 279/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy, ustanovila na rok 2016 minimálnu mzdu na:

 • 405 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 2,328 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Výpočet čistej minimálnej mzdy

Pri uplatnení odpočítateľnej položky na ZP*

Pri neuplatnení odpočítateľnej položky na ZP*

hrubá minimálna mzda

 

405,00

 

405,00

preddavky na zdravotné poistenie

4 %

3,00

4 %

16,20

poistné na nemocenské poistenie

1,4 %

5,67

1,4 %

5,67

poistné na starobné poistenie

4 %

16,20

4 %

16,20

poistné na invalidné poistenie

3 %

12,15

3 %

12,15

poistné na poistenie v nezamestnanosti

1 %

4,05

1 %

4,05

zdaniteľná mzda

 

363,93

 

350,73

nezdaniteľná časť základu dane

 

316,94

 

316,94

základ dane

 

46,99

 

33,79

preddavok na daň

 

8,92

 

6,42

čistá mzda

 

355,01

 

344,31

 

Výpočet celkovej ceny práce

Pri uplatnení odpočítateľnej položky na ZP*

Pri neuplatnení odpočítateľnej položky na ZP*

hrubá minimálna mzda

 

405,00

 

405,00

preddavky zamestnávateľa na zdravotné poistenie

10 %

7,50

10 %

40,50

poistné zamestnávateľa na nemocenské poistenie

1,4 %

5,67

1,4 %

5,67

poistné zamestnávateľa na starobné poistenie

14 %

56,70

14 %

56,70

poistné zamestnávateľa na invalidné poistenie

3 %

12,15

3 %

12,15

poistné zamestnávateľa na poistenie v nezamestnanosti

1 %

4,05

1 %

4,05

poistné na úrazové poistenie

0,8 %

3,24

0,8 %

3,24

poistné na garančné poistenie

0,25 %

1,01

0,25 %

1,01

poistné do rezervného fondu solidarity

4,75 %

19,23

4,75 %

19,23

celková cena práce

 

514,55

 

547,55

* odpočítateľná položka podľa § 13a zákona o zdravotnom poistení, ktorá je aj v roku 2016 vo výške 380 €

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je daná ako súčin:

 • hodinovej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných hodinovou mzdou,
 • mesačnej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou
 • a koeficientu minimálnej mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti stanoveného v § 120 ods. 4 Zákonníka práce nasledovne:

40-hodinový týždenný pracovný čas

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálny mzdový nárok

hodinový

mesačný

1

1,0

2,3280

405,00

2

1,2

2,7936

486,00

3

1,4

3,2592

567,00

4

1,6

3,7248

648,00

5

1,8

4,1904

729,00

6

2,0

4,6560

810,00

Minimálna mzda môže mať vplyv aj na priemerný zárobok zamestnanca. Priemerný zárobok nemôže byť nižší ako:

 • suma minimálnej mzdy, ak je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve,
 • sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušné pracovné miesto, ak odmeňovanie zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Ak je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako ustanovená minimálna mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tejto minimálnej mzde, resp. ak zistený priemerný zárobok zamestnanca je nižší ako príslušný minimálny mzdový nárok, zamestnávateľ je povinný tento priemerný zárobok upraviť na výšku zodpovedajúcu sadzbe príslušného minimálneho mzdového nároku.

POZNÁMKA

Minimálny mzdový nárok pre prvý stupeň náročnosti práce sa uplatňuje ako východisková sadzba pre odvodenie minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí. Aj minimálna náhrada za pracovnú pohotovosť je odvodená od minimálneho mzdového nároku pre prvý stupeň náročnosti práce. V dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy tak dôjde aj k zvýšeniu minimálnych výšok poskytovaných mzdových zvýhodnení. Minimálne sadzby sú záväzné bez ohľadu na to, či u zamestnávateľa je alebo nie je uzatvorená kolektívna zmluva.

2. Všeobecný vymeriavací základ a priemerná mesačná mzda za rok 2014 a ich vplyv na mzdové veličiny v roku 2016

Podľa zistenia štatistického úradu priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2014 je 858 €; 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok definuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v § 11 ods. 1 ako všeobecný vymeriavací základ, t. j. 12 x 858 € = 10 296 €.

Článok je skrátený, celý príspevok "Veličiny používané v mzdovom účtovníctve v roku 2016 podrobnejšie" nájdete v súvisiacich odborných článkoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.