Vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane

Dokedy vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania zaplatenej dane a ostatné s tým súvisiace termíny.  

Dátum publikácie:1. 10. 2020

percenta dane

Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 sa v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou SR od 12. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá (obdobie pandémie), posunula aj lehota na podávanie daňového priznania k dani z príjmov až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V podanom daňovom priznaní v novej lehote určenej týmto zákonom môže daňovník poukázať podiel zaplatenej dane po splnení podmienok ustanovených v § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania zaplatenej dane z príjmov najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

S ohľadom na negatívny vývoj pandémie nie je možné očakávať v dohľadnej dobe odvolanie mimoriadnej situácie. Neplnenie daňových a iných povinností, ktoré by siahalo za horizont roku 2020, by spôsobilo značné škody ekonomike a nepriaznivo by ovplyvnilo aj situáciu daňovníkov v ďalších zdaňovacích obdobiach. Z uvedeného dôvodu sa v § 2 ods. 3 zákona č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, ustanovilo, že na účely niektorých opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa podania daňového priznania a poukázania a použitia podielu zaplatenej dane sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020.

1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – fyzická osoba

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, je podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov oprávnený vyhlásiť:

- v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo

- na tlačive, vzor ktorého určilo a zverejnilo finančné riaditeľstvo predloženom správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, že ním určenej právnickej osobe (prijímateľovi) sa má poukázať podiel zaplatenej dane do výšky:

o 2 % alebo

o 3 %, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti.

Ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus na vyživované deti a/alebo daňový bonus na zaplatené úroky, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus.

Fyzická osoba môže určiť len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane sa s účinnosťou od 1. 1. 2020 zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky a musí byť najmenej 3 €.

1.1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane prostredníctvom daňového priznania

Daňovník – fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 na účel poukázania podielu zaplatenej dane, vypĺňa Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona:

  • v daňovom priznaní typ A – v VIII. oddiele,
  • v daňovom priznaní typ B – v XII. oddiele.

Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní fyzická osoba uvádza:

 

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
  • 264/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.