Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v ZDP

Výdavky zamestnávateľa vynaložené na BOZP sú daňovými výdavkami. Uvádzame konkrétne ochranné prostriedky a pohľad na ne z daňového hľadiska. 

Dátum publikácie:29. 9. 2021
Autor:Ing. Iveta Petrovická

bozp-danett

Ochrana práce (šiesta časť Zákonníka práce) je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov.

Výdavky zamestnávateľa vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú daňovými výdavkami v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

1. Právna úprava v osobitných predpisoch

V zmysle § 146 Zákonníka práce starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.

Rámcové povinnosti pre zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajú z ustanovenia § 147 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je podľa tohto ustanovenia povinný v rozsahu svojej pôsobnosti sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam.

Uvedená právna povinnosť zamestnávateľov je ďalej osobitne upravená v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP). Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zabezpečenie a ochranu zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Zákon o BOZP sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry. Povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahujú aj na:

 • ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, nemocnicu pre obvinených a odsúdených, právnickú osobu pri zaradení obvineného a odsúdeného do práce a na obvineného a odsúdeného, ktorý je zaradený do práce,
 • fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a na jeho príbuzných v priamom rade, súrodenca a manžela, ak sa podieľajú na plnení jej podnikateľských úloh,
 • organizátora dobrovoľníckych všeobecne prospešných aktivít a na fyzickú osobu vykonávajúcu prácu podľa pokynov organizátora dobrovoľníckych aktivít,
 • vojenský útvar ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy a vojaka v zálohe zaradeného do aktívnych záloh počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • fyzickú osobu, ktorá sa nachádza s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore.

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa, ktoré musí vykonať v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, upravuje § 6 zákona o BOZP. V rámci týchto povinností je zamestnávateľ povinný okrem iného:

 • vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi prepismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky,
 • zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko,
 • zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácie práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravu,
 • zabezpečovať, aby chemické, fyzikálne, biologické faktory a faktory ovplyvňujúce psychiku neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
 • určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
 • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov,
 • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
 • poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • poskytovať zamestnancom za určitých podmienok účinné osobné ochranné prostriedky, pracovný odev a pracovnú obuv, zabezpečovať pitný režim atď.

Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný podľa § 6 ods. 11 zákona o BOZP znášať zamestnávateľ. Tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.

2. BOZP z pohľadu ZDP

V ZDP patria výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci do skupiny výdavkov vynaložených zamestnávateľom na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov, ktoré sú upravené v § 19 ods. 2 písm. c). Podľa bodu 1 a 2 tohto ustanovenia daňovými výdavkami v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone sú:

 • výdavky (náklady) vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, hygienické vybavenie pracovísk,
 • výdavky (náklady) vynaložené na starostlivosť o zdravie zamestnancov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.

Prečítajte si celé znenie:

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Iveta Petrovická


 

Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 349,20 € s DPH / rok

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Platený prístup

Prístup k celému obsahu

  (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

Mzdová TV - videoškolenia, videopríklady

Moje MC - vlastné záložky, poznámky, história...

Mzdová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

Mzdové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.