Vymáhanie poistného od zamestnávateľov a prehľad pokút

Ak si zamestnávateľ neplní povinnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni vo veci platenia poistného, vzniká mu dlžné poistné. Aké pokuty mu v tom prípade hrozia?

Dátum publikácie:17. 1. 2019
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

tt_hnev

Každý zamestnávateľ, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, je povinný si plniť oznamovacie a odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) a voči zdravotným poisťovniam v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné na zdravotné poistenie zamestnávateľ. Zamestnávateľ vykoná zrážku poistného uvedených poistení, ktoré je povinný platiť zamestnanec.

Poistné, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, je splatné v deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. V prípade, ak tak neurobí, vzniká zamestnávateľovi dlžné poistné a poisťovne začnú voči zamestnávateľovi konanie vo veci vymáhania pohľadávky.

1. Sociálna poisťovňa

Obsah:
1.1 Rozhodnutie
1.2 Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
1.3 Obnova konania
1.4 Vymáhanie pohľadávok
1.5 Penále
1.6 Pokuty

Každý zamestnávateľ má prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne – „eSlužby“ k dispozícii saldokonto. Na saldokonte vidí predpisy poistného, úhrady poistného, prípadné nedoplatky aj preplatky. Zamestnávateľ si tak kedykoľvek môže skontrolovať, či má alebo nemá evidované dlžné poistné.

UPOZORNENIE:

Pri akýchkoľvek úhradách, či už ide o poistné, penále alebo pokuty, je potrebné vždy hlavne uvádzať správny:

 • variabilný symbol = „IČZ“ – identifikačné číslo zamestnávateľa pridelené Sociálnou poisťovňou,
 • špecifický symbol = obdobie, za ktoré sa poistné platí;
  • v prípade podaného mesačného výkazu poistného a príspevkov v tvare MMRRRR alebo RRRRMM,
  • v prípade podaného výkazu poistného a príspevkov v tvare XX99RRRR, kde XX je mesiac, v ktorom boli zúčtované príjmy, predtlač 99 a RRRR je rok, v ktorom boli príjmy zúčtované,
 • špecifický symbol = číslo rozhodnutia na poistné, penále, pokuty (uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia).

V prípade, ak zamestnávateľ neuhradí poistné do dňa splatnosti poistného, Sociálna poisťovňa mu po splatnosti poistného zašle upozornenie formou sms správy alebo emailu. Zamestnávatelia sa tak rýchlo dozvedia o svojom nedoplatku. Aktuálne kontakty – mobilné číslo alebo email, je možné kedykoľvek nahlásiť prostredníctvom adresy mojekontakty@socpoist.sk alebo priamo v pobočke Sociálnej poisťovne.

Ak Sociálna poisťovňa eviduje pohľadávku na poistnom voči zamestnávateľovi vyššiu ako 3,32 €, zahrnie ho ako neplatiča, dlžníka do zoznamu dlžníkov, ktorý Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojom webovom sídle.

Zoznam fyzických osôb a právnických osôb obsahuje:

 1. meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
 2. obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo,
 3. sumu pohľadávky.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne a ktokoľvek, napríklad zamestnanci si môžu pozrieť, či ich zamestnávateľ má podlžnosti voči Sociálnej poisťovni a v akej výške. Pripomienky k zaradeniu dlžníka do zoznamu dlžníkov je možné zaslať elektronicky na adresu dlznici@socpoist.sk.

Podotýkam, že evidencia pohľadávky voči zamestnávateľovi nemá pre zamestnanca žiaden vplyv na poistenie, prípadne na dávky, ktoré by si zamestnanec uplatňoval v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Zamestnanec nie je nijakým spôsobom postihovaný z titulu neplatenia poistného jeho zamestnávateľom.

Aké zmeny nastali v mzdovej oblasti od nového roka? Zmeny v mzdovej oblasti od 1. 1. 2019 
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

1.1 Rozhodnutie

Ak zamestnávateľ ani po zaslanom upozornení neuhradí dlžné poistné, začne Sociálna poisťovňa konanie, tzv. nedávkové konanie, predpísaním dlžného poistného prostredníctvom rozhodnutia. Ak suma dlžného poistného v úhrne je nižšia ako 5 €, Sociálna poisťovňa dlžnú sumu nepredpíše. Ak zamestnávateľ na výzvu Sociálnej poisťovne nepredloží podklady potrebné na zistenie správnej sumy poistného, Sociálna poisťovňa môže predpísať poistné na základe dokladov zamestnávateľa za predchádzajúce obdobie alebo na základe podkladov iného zamestnávateľa s činnosťou obdobného charakteru.

Právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti. Právo predpísať poistné sa nepremlčuje, ak zamestnávateľ nesplnil povinnosť ustanovenú v § 231 ods. 1 písm. b), tzn. ak neprihlásil zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

Rozhodnutie sa vydáva písomne a musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti:

 • výrok – uvedú sa ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo,
 • odôvodnenie – uvedú sa skutočnosti, ktoré boli podkladom na rozhodnutie,
 • poučenie o odvolaní – uvedie sa, v akej lehote a kde možno odvolanie podať.

V rozhodnutí sa uvedie aj organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala, dátum vydania rozhodnutia, identifikácia účastníka konania. Na rozhodnutí musí byť odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.

POZNÁMKA:

V súlade s § 215 ods. 2 proti rozhodnutiu o poistnom a o príspevku na starobné dôchodkové sporenie, o uložení pokuty a penále možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Deň oznámenia rozhodnutia je deň doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie sa doručuje do vlastných rúk alebo poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“.

Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí.

Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Zásielky s obsahom písomností určených do vlastných rúk vydá pošta len adresátovi alebo fyzickej osobe, ktorá sa preukáže splnomocnením na preberanie zásielok.

Ak sídlo zamestnávateľa nie je známe (vráti sa zásielka od doručovateľa s poznámkou „adresát neznámy“), použije organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručenie formou verejnej vyhlášky, tzn. písomnosť sa vyvesí na obdobie 15 dní na vývesnej tabuli vo verejne prístupných priestoroch príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Vymáhanie poistného od zamestnávateľov 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner