Výpomoc rodiny živnostníka v podnikaní

Krátky prehľad, aké sú podmienky zamestnávania rodinného príslušníka u živnostníka, aby nedošlo k nelegálnemu zamestnávaniu.

Dátum publikácie:3. 8. 2018
Autor:JUDr. Mária Kevická, PhD.

tt_ludia-okolo-globusu

Podnikanie formou samostatnej zárobkovej činnosti má okrem množstva nevýhod, ako napr. neprimerané odvodové zaťaženie, aj pár zákonných vymožeností. Živnostníkovi môže legálne, bez postihu zo strany inšpektorátu práce, pri výkone jeho činnosti pomáhať bez nároku na odmenu aj jeho rodina.

V zmysle ustanovenia § 2a ods. 1 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nelegálne zamestnávanieUst. § 2 ods. 1 zákona (definícia nelegálnej práce) Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu alebo je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“) a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu. nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu jeho:

  • príbuzný v priamom rade (všetci predkovia a potomkovia, napr. rodičia a deti, pozor, nie svokrovci, resp. švagor),
  • súrodenec (z právneho hľadiska nie je dôležité, či súrodenci majú len jedného alebo obidvoch rodičov spoločných),
  • manžel (aj vtedy, keď nie je členom domácnosti, keď manželia spolu nežijú, nebývajú v spoločnom byte, prípadne sú v rozvodovom konaní),

ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.

V zmysle ustanovenia § 2a ods. 2 zákona nelegálna prácaUst. § 2 ods. 2 a ods. 3 zákona (definícia nelegálneho zamestnávania): § 2 ods. 2 znie: Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu, fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra alebo štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu. § 2 ods. 3 znie: Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom a ktorý vykonáva závislú prácu. nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.

 

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Výpomoc rodiny živnostníka v podnikaní

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Funkcie

Partner