Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov zahŕňa niekoľko spôsobov vzdelávania, a to zvyšovanie kvalifikácie, prehlbovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu. Každý z nich má svoje špecifiká z pohľadu významu a potrieb zamestnávateľa, pracovného voľna, náhrady mzdy, daňového hľadiska. 

Dátum publikácie:8. 6. 2018
Autor:Ing. Eva Gášpárová

vzdel_zamest

V oblasti vzdelávania zamestnancov Zákonník práce rozlišuje prehlbovanie kvalifikácie a rozširovanie kvalifikácie. Pod kvalifikáciou rozumieme súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a osobných vlastností, ktoré vytvárajú predpoklad na výkon určitej práce. Zamestnávateľ je povinný starať sa o prehlbovanie kvalifikácie a zamestnanec je povinný zúčastňovať sa vzdelávacích akcií zabezpečovaných zamestnávateľom. Náklady na prehlbovanie kvalifikácie znáša zamestnávateľ, z pohľadu zákona o dani z príjmov sú tieto náklady uznanými daňovými výdavkami zamestnávateľa a u zamestnanca sú od dane oslobodené. Zvyšovanie kvalifikácie je vzdelávanie, v rámci ktorého sa získava, rozširuje alebo zvyšuje kvalifikačný stupeň vzdelania. Ak je zvyšovanie kvalifikácie v súlade so záujmami zamestnávateľa, zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy a preplatiť náklady na zvyšovanie kvalifikácie. Ak má túto skutočnosť upravenú v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve so zamestnancom, ide o daňové výdavky zamestnávateľa. U zamestnanca je suma úhrady nákladov súvisiacich so zvyšovaním kvalifikácie zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti.

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko, na nový druh práce alebo spôsob práce.

Podmienky rekvalifikácie, resp. vzdelávania a prípravy pre trh práce upravuje zákon o službách zamestnanosti.

Zamestnanci predstavujú zdroj efektivity a prosperity zamestnávateľa, pre ktorého je rozhodujúci nielen počet a štruktúra zamestnancov, ale aj ich vzdelanosť a schopnosť spolupráce. Požiadavky na kvalitu zamestnancov stále stúpajú, preto sa ich vzdelávanie stáva nevyhnutnosťou a súčasťou sociálnej politiky zamestnávateľa. Vzdelávanie zamestnancov preto musí byť permanentné – s cieľom vytvoriť predpoklady na zvyšovanie vedomostnej úrovne, nadobudnutie zručností a schopností pre realizáciu ekonomických aktivít zamestnávateľa. Vzdelávanie je nepretržitý proces rozvoja zamestnancov od najnižších pozícií až po top manažérov.

Všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti, sa označujú ako celoživotné vzdelávanie. V zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní celoživotné vzdelávanie tvorí:

  • školské vzdelávanie uskutočňované v materských školách, základných školách, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, štúdiom v akreditovaných študijných programoch na vysokých školách, pričom úspešným absolvovaním školského vzdelávania sa získa stupeň vzdelania,
  • ďalšie vzdelávanie uskutočňované vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní, pričom úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania nie je možné získať stupeň vzdelania.

Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje ako:

  • ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti,
  • rekvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie, resp. odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v inom povolaní, pre ktoré osoba získala kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania,
  • kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch, ktorým si účastník doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon odbornej činnosti v súlade s osobitnými predpismi, napr. zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch, zákonom č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii, zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a pod.,
  • záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov a iné vzdelávanie, ktorým účastník uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.

Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje vo vzdelávacích inštitúciách, ktorými sú:

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner