Vznik a zánik povinného sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Vznik a zánik nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO je okrem dosiahnutého príjmu viazaný aj na lehoty podania daňového priznania k dani z príjmov.

Dátum publikácie:28. 5. 2020
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_soc-poistenenie-szco

Obsah:
1. Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO v roku 2020
2. Vymeriavací základ na platenie poistného a výpočet poistného na povinné sociálne poistenie SZČO v roku 2020 

Rozsah sociálneho poistenia, vrátane vzniku a zániku sociálneho poistenia, platenia poistného, stanovenia vymeriavacieho základu pre jednotlivé kategórie poistencov a ich povinností v oblasti sociálneho poistenia upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby je štandardne upravený v § 21 zákona a okrem dosiahnutého príjmu vykázaného v daňovom priznaní je viazaný aj na lehoty podania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok. Štandardný postup pri zisťovaní vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia v roku 2020 sa uplatní pri tých samostatne zárobkovo činných osobách, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 v termíne do 31. marca 2020. Keďže lehoty podávania daňových priznaní za rok 2019 uplynuli počas obdobia pandémie koronavírusu, špecificky sa v § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19 upravili aj lehoty na podávanie daňových priznaní za rok 2019. V dôsledku tejto situácie sa pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nepodali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, v § 293ey až § 293fa zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 127/2020 Z. z. špecificky ustanovil postup pri zisťovaní vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorý je viazaný na termín podania daňového priznania za rok 2019 po 31. marci 2020.

Samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len: „SZČO“) je podľa § 5 zákona o sociálnom poistení fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom pre vznik alebo na trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO dosahovala príjmy uvedené v § 3 ods. 1 písm. b)ods. 2 a 3 zákona, t. j.:

  • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 12 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
  • vrátane príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nepodlieha dani z príjmov preto, že tak ustanovujú predpisy a medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
  • vrátane príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nepodlieha dani z príjmov, ak na fyzickú osobou, ktorá zárobkovú činnosť vykonáva, sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy SR podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia alebo sa uplatňuje medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi SR,

okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení povinne nemocensky poistená je SZČO, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 zákona o sociálnom poistení, t. j. mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné, resp. bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení povinne dôchodkovo poistenou SZČO je SZČO, ktorá je povinne nemocensky poistená.

Z uvedeného vyplýva, že SZČO je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená (resp. povinne sociálne poistená), ak jej príjem z činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok je vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho vymeriavacieho základu.

Pri posudzovaní vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia SZČO v roku 2020 sa berú do úvahy:

  • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (ak SZČO účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov alebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov) alebo
  • výnosy súvisiace s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou (ak SZČO účtuje v sústave podvojného účtovníctva)

bez odpočítania výdavkov, resp. nákladov vykázaných v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, t.j. hrubé príjmy.

Výška minimálneho vymeriavacieho základu platná v roku 2020 je vo výške 506,50 €, 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu je 12 x 506,50 = 6 078 €. Je to suma rozhodujúca pre posúdenie vzniku, zániku, resp. trvania povinného sociálneho poistenia SZČO v roku 2020.

1. Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO

Podľa § 21 ods. 1 zákona o sociálnom poistení povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO štandardne:

  • vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem zo zárobkovej činnosti bol vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 zákona,
  • zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem zo zárobkovej činnosti nebol vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 zákona.

Podľa § 21 ods. 12 zákona o sociálnom poistení povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania, štandardne:

  • vzniká od 1. októbra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem zo zárobkovej činnosti bol vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 zákona,
  • zaniká 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem zo zárobkovej činnosti nebol vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 zákona.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Vznik a zánik povinného sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner