Vznik a zánik sociálneho poistenia

Sociálnym poistením je nemocenské, dôchodkové, úrazové, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktoré ako povinné poistenia vznikajú zamestnancovi, SZČO, vymedzeným FO a zamestnávateľovi.

Dátum publikácie:19. 9. 2016
Autor:Ing. Eva Gášpárová

Image29486

Jednotlivé druhy sociálneho poistenia vznikajú a zanikajú v závislosti od štatútu osoby, ktorej sa sociálne poistenie týka a ktorá je povinná platiť poistné. Sociálnym poistením je nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktoré ako povinné poistenia vznikajú zamestnancovi, samostatne zárobkovo činnej osobe, vymedzeným fyzickým osobám a zamestnávateľovi. Pri splnení zákonom vymedzených podmienok môžu byť fyzické osoby aj účastníkmi dobrovoľného nemocenského poistenia, dobrovoľného dôchodkového poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti.


Sociálne poistenie je typom zákonného poistenia, ktoré vzniká na základe zákonom určených podmienok. Rozsah sociálneho poistenia upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Sociálne poistenie sa skladá z viacerých samostatných poistení, ktorými sú:

 • nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva,
 • dôchodkové poistenie, a to:
  • starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,
  • invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu a pre prípad úmrtia,
 • úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania,
 • garančné poistenie ako poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnancov,
 • poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmu z činností.

Vznik a zánik povinného sociálneho poistenia zamestnanca

Zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je podľa § 4 ods. 1 zákona o sociálnom poistení fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti, t. j.:

 • právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti, poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu,
 • vrátane príjmu zo závislej činnosti, ktorý nepodlieha dani z príjmov preto, že tak ustanovujú predpisy a medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
 • vrátane príjmu zo závislej činnosti, ktorý nepodlieha dani z príjmov, ak na fyzickú osobu, ktorá zárobkovú činnosť vykonáva, sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy SR podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia alebo sa uplatňuje medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi SR,

okrem:

 • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom:

- starobného dôchodku,
- invalidného dôchodku,
- výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek,
- invalidného výsluhového dôchodku,

 • žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,
 • fyzickej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ak bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru:

- dlhodobo nezamestnaný občan,
- vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese a
- dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a sú splnené ostatné podmienky vymedzené v § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení,

 • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti.

Podľa § 20 ods. 1 zákona o sociálnom poistení povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca:

 • vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na uvedený príjem,
 • zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu.

Podľa § 20 ods. 4 zákona o sociálnom poistení povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ak bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru dlhodobo nezamestnaný občan alebo bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, vzniká:

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý bol jej príjem vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom za rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom vznikol pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer, najskôr od vzniku pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 • odo dňa, keď prestane mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,
 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanásteho kalendárneho mesiaca trvania pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru.
Príklad č. 1:

Zamestnávateľ zamestnal dlhodobo nezamestnaného občana od 1. 1. 2016. Mesačný príjem zamestnanca v období január až jún je mesačne 570 €. Na zamestnanca sa v uvedených mesiacoch vzťahuje tzv. odvodová výnimka, pretože jeho príjem nie je vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy (574,86 €) a spĺňa ostatné podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení, t. j. povinné poistenie mu nevzniká. Za mesiac júl zamestnanec dosiahne príjem 620 €. Od 1. 7. 2016 zamestnancovi vzniká povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti.

Príklad č. 2:

Zamestnávateľ zamestnal dlhodobo nezamestnaného občana od 16. 6. 2015. Zamestnanec spĺňa všetky podmienky vymedzené v § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení, vzťahuje sa na neho tzv. odvodová výnimka, povinné postenie nevzniká. Posledným dňom, dokedy trvá odvodová výnimka, je 31. 5. 2016. Ak pracovný pomer bude trvať naďalej, zamestnancovi od 1. 6. 2016 vzniká povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti.

Podľa § 20 ods. 3 zákona o sociálnom poistení povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti zaniká:

 • priznaním starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,
 • dovŕšením dôchodkového veku poberateľa výsluhového dôchodku.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení, celý článok nájdete tu:

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.