Zabezpečenie záväzkov v pracovnoprávnych vzťahoch

Finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa možno zabezpečiť v zmysle Zákonníka práce viacerými spôsobmi: dohodou o zrážkach zo mzdy, ručním alebo zriadením záložného práva.

Dátum publikácie:13. 9. 2018
Autor:JUDr. Slavomíra Gejdošová

tt_bomba

Ako možno zabezpečiť finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa, je uvedené možné uplatniť i po zániku pracovného pomeru?

V predmetnom článku sa budeme venovať otázke zabezpečenia záväzkov zamestnanca zo strany zamestnávateľa v zmysle ustanovení Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov.

Čo je v danom prípade nevyhnutné, aby zamestnávateľ neopomenul, a aké povinnosti mu vyplývajú zo samotných práv­nych predpisov?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky sú predmetom uvedeného článku. Jednotlivé príklady z praxe vysvetlia podrobnejšie danú problematiku.

V zmysle ust. § 20 Zákonníka práce možno práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečiť nasledujúcimi inštitútmi:

  1. dohodou o zrážkach zo mzdy,
  2. ručením,
  3. zriadením záložného práva.

1. Dohoda o zrážkach zo mzdy

Uspokojenie nároku zamestnávateľa možno zabezpečiť dohodou medzi ním a zamestnancom o zrážkach zo mzdy. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

Uzavretím dohody o zrážkach zo mzdy vzniká zamestnávateľovi právo vykonať zrážky zo mzdy a pri zmene platiteľa mzdy predložiť dohodu tomuto novému platiteľovi mzdy. Táto dohoda musí byť písomná a dohodnuté zrážky zo mzdy nesmú byť vyššie, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia. Pri zrážkach vykonávaných na základe dohody o zrážkach zo mzdy sa poradie spravuje dňom uzatvorenia dohody. Ak zamestnanec nastúpi do pracovného pomeru k inému zamestnávateľovi, zostáva poradie, ktoré získali pohľadávky, zachované aj u nového zamestnávateľa, ak v dohode o zrážkach zo mzdy nebol tento účinok výslovne vylúčený. Povinnosť vykonávať zrážky vzniká novému zamestnávateľovi až dňom, keď sa od zamestnanca alebo od doterajšieho zamestnávateľa dozvie, že sa vykonávali zrážky zo mzdy a pre aké pohľadávky.

Ustanovením § 131 Zákonníka práce sa odstránila nezrovnalosť medzi povinnosťou vykonávať zrážky v zmysle Občianskeho zákonníka a zákazom vykonávať ďalšie zrážky mimo zrážok na základe Dohody o zrážkach zo mzdy medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Zrážky zo mzdy podľa § 131 ods. 1 a 2 Zákonníka práce (prednostné pohľadávky – § 131 ods. 1 a zrážky, ktoré môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy po vykonaní prednostných pohľadávok, ako napr. preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov - § 131 ods. 2) a zrážky zo mzdy podľa § 20 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého uspokojenie nároku zamestnávateľa možno zabezpečiť dohodou medzi ním a zamestnancom o zrážkach zo mzdy – ide o ostatné nároky zamestnávateľa zabezpečené dohodou o zrážkach zo mzdy, možno vykonávať len v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. Týmto predpisom je Občiansky zákonník, ktorý vo svojom ustanovení § 551 zakotvuje, že zrážky zo mzdy nesmú byť väčšie, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia (s tým súvisiace ust. § 276 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, zákon č. 99/1963 Zb.). Pri pohľadávkach, na ktoré súd alebo správny orgán nariadil výkon rozhodnutia, spôsob vykonávania zrážok a ich poradie upravujú ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy.

V zmysle ust. § 551 Občianskeho zákonníka možno uspokojenie pohľadávky zabezpečiť písomnou dohodou medzi veriteľom a dlžníkom o zrážkach zo mzdy. Proti platiteľovi mzdy nadobúda veriteľ právo na výplatu zrážok okamihom, keď sa platiteľovi dohoda predložila.

Uvedené ustanovenie platí aj pre iné príjmy, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako so mzdou.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Zabezpečenie záväzkov v pracovnoprávnych vzťahoch

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace kalkulačky

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner