Základné zmeny v Zákonníku práce a v zákone o minimálnej mzde – dovolenka, príspevok na športovú činnosť dieťaťa a zmena mechanizmu určovania minimálnej mzdy

Zmeny týkajúce sa nároku na dovolenku po novom, poskytnutia príspevku na športovú činnosť dieťaťa a minimálnej mzdy. 

Dátum publikácie:13. 2. 2020
Autor:JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

novela ZP2Táto novela obsahuje dve zmeny:

  1. zmena výmery dovolenky u zamestnancov, ktorí sa trvalo starajú o dieťa (a v príslušnom kalendárnom roku nedosiahli 33 rokov veku) – účinnosť od 1. 1. 2020,
  2. spresnenie a doplnenie pojmov a zmena výmery, pokiaľ ide o výmeru pre zamestnancov v školstve a vo výskume – účinnosť dňom vyhlásenia novely, t. j. od 19. 11. 2019.
  • Uplatnenie zvýšenej výmery dovolenky

a) dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa

Poslaneckým návrhom sa doplnil § 103 ods. 2 ZP, kde sa pred účinnosťou novely upravovala zvýšená výmera dovolenky zamestnanca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku dovŕšil 33 rokov veku. Jeho výmera dovolenky je najmenej 5 týždňov. Novelou Zákonníka práce sa ustanovilo, že výmeru dovolenky najmenej 5 týždňov má aj zamestnanec, ktorý sa trvalo stará o dieťa. Všeobecná dôvodová správa je veľmi stručná. Určité náznaky zdôvodnenia možno odvodiť len z nasledujúcich vplyvov: „Predkladatelia predpokladajú najmä nasledovné dosahy navrhovanej právnej úpravy: pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, pozitívny vplyv na výchovu detí, pozitívny vplyv na cestovný ruch, pozitívny vplyv na bezpeč­nosť, produktivitu a efektivitu práce zamest­nancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku a trvalo sa starajú o dieťa, pozitívne vplyvy na mladé pracujúce rodiny s maloletými deťmi a ich zakladanie.“. „Návrh zákona má pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie – očakáva sa pozitívny vplyv napríklad v oblasti cestovného ruchu a mierne negatívny vplyv na produktivitu tých zamestnancov u zamestnávateľov, ktorým sa navýši základná výmera dovolenky o jeden týždeň.“.

V tomto kontexte sa objavil celý rad aplikačných otázok.

1. kto je to osoba trvalo starajúca sa o dieťa?

Pojem osoba trvalo starajúca sa o dieťa je použitý ešte vo vyhlásenom znení Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. Zákonník práce (účinnom od 1. 1. 1966), ako aj v zákone č. 58/1964 Zb. o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky. Nejde teda o nový pojem.

Tento pojem používa aj súčasné znenie Zákonníka práce – napr. § 87 ods. 3 ZP – kde sa na nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času v prípade zamestnanca trvalo sa starajúceho o dieťa vyžaduje jeho súhlas, § 164 ZP – s ohľadom na právo na vhodnú úpravu pracovného času. V minulosti sa pojem používal napr. aj pri dovolenke, kedy sa medzi náhradnými dobami pre účely vyššej výmery dovolenky 5 týždňov (podmienkou bolo trvanie pracovného pomeru 15 rokov po dosiahnutí 18 rokov a náhradné doby umožnili aj započítanie inej doby) započítavala aj táto starostlivosť o dieťa – pozri zrušený § 103 ods. 5 písm. a) ZP: „Do času trvania pracovného pomeru sa započítava, ak spadá do doby po 18. roku veku, čas .... a) trvalej starostlivosti o dieťa vo veku do troch rokov,“.

Nejde teda o pojem nový, ale o pojem spravidla používaný v inom kontexte a na iných miestach Zákonníka práce. Odborná literatúra (československá, česká, ale aj slovenská odborná literatúra) od roku 1966 (ak sa k tejto otázke autori vyjadrili) uvádza nasledovné:

  • trvalá starostlivosť je splnená, aj keď je osoba v kolektívnom zariadení pre deti (napr. jasle, škôlka),
  • ide o faktickú starostlivosť o dieťa, a teda nejde len o biologického rodiča (matku, otca), ale aj o náhradných rodičov (zverenie dieťaťa v zmysle zákona o rodine), ale dokonca aj o osoby, ktoré sa preukázateľne starajú o dieťa, hoci nedošlo k samotnému úkonu zverenia.

Autor tohto článku si dal námahu dohľadať v rôznych odborných knihách (komentáre k Zákonníkom práce, pracovnoprávna literatúra o starostlivosti o dieťa a ochrane osôb starajúcich sa o dieťa), ako sa autori venovali tejto otázke, uvádzali, že sa v odbornej literatúre ustálil širší výklad starostlivosti o dieťa. Tieto osoby však musia túto skutočnosť preukázať, pričom autori uznávali, že je to komplikované. Otázne však je, aký by bol ich záver, pokiaľ ide o tak zásadný inštitút, ako je dovolenka.

Je potrebné si uvedomiť, že inštitút dovolenky je nástrojom na zotavenie zamestnanca z dôvodu výkonu práce (regenerácia pracovných síl).

Otázkou je, či tento kontext (dôvod regulácie, účel inštitútu) platí aj na doplnené znenie § 103 ods. 2 ZP – je to zvýšenie času odpočinku (výmery dovolenky) z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa (t. j. že trvalá starostlivosť uberá z regenerácie zamestnanca) alebo ide o zvýšenie času odpočinku pre možnosť osoby stráviť viac času s die­ťaťom (napr. viac voľna využije počas letných prázdnin). Dôvodová správa (hoci nejasne a ťažko povedať, či s nejakým konkrétnym úmyslom) akoby pracovala s oboma dôvodmi.

Iné zákony: zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine – používa pojem osobná starostlivosť. Zákon o rodine nepoužíva pojem trvalá starostlivosť. Pojem trvalá starostlivosť je teda výlučne pracovnoprávnym pojmom.

Je však potrebné uviesť, že s prihliadnutím na pojem osobná starostlivosť podľa zákona o rodine je potrebné zvážiť nasledovné závery:

  • ak má rodič osobnú starostlivosť – musí dieťa voziť do škôlky, školy, učiť sa s ním, hrať sa s ním, variť mu, prať mu a pod., a teda venovať mu aj čas, ktorý by bol určený na jeho odpočinok (t. j. znižu­je sa čas regenerácie). Z tohto hľadis­ka možno odvodiť, že osoba, ktorá má osobnú starostlivosť, sa aj trvalo stará o dieťa pre pracovnoprávne účely;
  • v prípade rozvodu súd určí aj práva rodičov k dieťaťu. Ak súd rozhodne, že sa dieťa zveruje do osobnej starostlivosti matky a otca, sa umožňuje styk s die­ťaťom a určuje povinnosť platiť výživné, automaticky nejde o trvalú starostlivosť o dieťa pre účely § 103 ods. 2 ZP (to však v kontexte rodinnej politiky neznamená, že sa muž o dieťa nestará).

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Základné zmeny v Zákonníku práce a v zákone o minimálnej mzde – dovolenka, príspevok na športovú činnosť dieťaťa a zmena mechanizmu určovania minimálnej mzdy 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

CENA PO ZĽAVE -15%: 247,35 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.