Základné zmeny v Zákonníku práce a v zákone o minimálnej mzde – dovolenka, príspevok na športovú činnosť dieťaťa a zmena mechanizmu určovania minimálnej mzdy

Zmeny týkajúce sa nároku na dovolenku po novom, poskytnutia príspevku na športovú činnosť dieťaťa a minimálnej mzdy. 

Dátum publikácie:13. 2. 2020
Autor:JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

novela ZP2Táto novela obsahuje dve zmeny:

  1. zmena výmery dovolenky u zamestnancov, ktorí sa trvalo starajú o dieťa (a v príslušnom kalendárnom roku nedosiahli 33 rokov veku) – účinnosť od 1. 1. 2020,
  2. spresnenie a doplnenie pojmov a zmena výmery, pokiaľ ide o výmeru pre zamestnancov v školstve a vo výskume – účinnosť dňom vyhlásenia novely, t. j. od 19. 11. 2019.
  • Uplatnenie zvýšenej výmery dovolenky

a) dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa

Poslaneckým návrhom sa doplnil § 103 ods. 2 ZP, kde sa pred účinnosťou novely upravovala zvýšená výmera dovolenky zamestnanca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku dovŕšil 33 rokov veku. Jeho výmera dovolenky je najmenej 5 týždňov. Novelou Zákonníka práce sa ustanovilo, že výmeru dovolenky najmenej 5 týždňov má aj zamestnanec, ktorý sa trvalo stará o dieťa. Všeobecná dôvodová správa je veľmi stručná. Určité náznaky zdôvodnenia možno odvodiť len z nasledujúcich vplyvov: „Predkladatelia predpokladajú najmä nasledovné dosahy navrhovanej právnej úpravy: pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, pozitívny vplyv na výchovu detí, pozitívny vplyv na cestovný ruch, pozitívny vplyv na bezpeč­nosť, produktivitu a efektivitu práce zamest­nancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku a trvalo sa starajú o dieťa, pozitívne vplyvy na mladé pracujúce rodiny s maloletými deťmi a ich zakladanie.“. „Návrh zákona má pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie – očakáva sa pozitívny vplyv napríklad v oblasti cestovného ruchu a mierne negatívny vplyv na produktivitu tých zamestnancov u zamestnávateľov, ktorým sa navýši základná výmera dovolenky o jeden týždeň.“.

V tomto kontexte sa objavil celý rad aplikačných otázok.

1. kto je to osoba trvalo starajúca sa o dieťa?

Pojem osoba trvalo starajúca sa o dieťa je použitý ešte vo vyhlásenom znení Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. Zákonník práce (účinnom od 1. 1. 1966), ako aj v zákone č. 58/1964 Zb. o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky. Nejde teda o nový pojem.

Tento pojem používa aj súčasné znenie Zákonníka práce – napr. § 87 ods. 3 ZP – kde sa na nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času v prípade zamestnanca trvalo sa starajúceho o dieťa vyžaduje jeho súhlas, § 164 ZP – s ohľadom na právo na vhodnú úpravu pracovného času. V minulosti sa pojem používal napr. aj pri dovolenke, kedy sa medzi náhradnými dobami pre účely vyššej výmery dovolenky 5 týždňov (podmienkou bolo trvanie pracovného pomeru 15 rokov po dosiahnutí 18 rokov a náhradné doby umožnili aj započítanie inej doby) započítavala aj táto starostlivosť o dieťa – pozri zrušený § 103 ods. 5 písm. a) ZP: „Do času trvania pracovného pomeru sa započítava, ak spadá do doby po 18. roku veku, čas .... a) trvalej starostlivosti o dieťa vo veku do troch rokov,“.

Nejde teda o pojem nový, ale o pojem spravidla používaný v inom kontexte a na iných miestach Zákonníka práce. Odborná literatúra (československá, česká, ale aj slovenská odborná literatúra) od roku 1966 (ak sa k tejto otázke autori vyjadrili) uvádza nasledovné:

  • trvalá starostlivosť je splnená, aj keď je osoba v kolektívnom zariadení pre deti (napr. jasle, škôlka),
  • ide o faktickú starostlivosť o dieťa, a teda nejde len o biologického rodiča (matku, otca), ale aj o náhradných rodičov (zverenie dieťaťa v zmysle zákona o rodine), ale dokonca aj o osoby, ktoré sa preukázateľne starajú o dieťa, hoci nedošlo k samotnému úkonu zverenia.

Autor tohto článku si dal námahu dohľadať v rôznych odborných knihách (komentáre k Zákonníkom práce, pracovnoprávna literatúra o starostlivosti o dieťa a ochrane osôb starajúcich sa o dieťa), ako sa autori venovali tejto otázke, uvádzali, že sa v odbornej literatúre ustálil širší výklad starostlivosti o dieťa. Tieto osoby však musia túto skutočnosť preukázať, pričom autori uznávali, že je to komplikované. Otázne však je, aký by bol ich záver, pokiaľ ide o tak zásadný inštitút, ako je dovolenka.

Je potrebné si uvedomiť, že inštitút dovolenky je nástrojom na zotavenie zamestnanca z dôvodu výkonu práce (regenerácia pracovných síl).

Otázkou je, či tento kontext (dôvod regulácie, účel inštitútu) platí aj na doplnené znenie § 103 ods. 2 ZP – je to zvýšenie času odpočinku (výmery dovolenky) z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa (t. j. že trvalá starostlivosť uberá z regenerácie zamestnanca) alebo ide o zvýšenie času odpočinku pre možnosť osoby stráviť viac času s die­ťaťom (napr. viac voľna využije počas letných prázdnin). Dôvodová správa (hoci nejasne a ťažko povedať, či s nejakým konkrétnym úmyslom) akoby pracovala s oboma dôvodmi.

Iné zákony: zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine – používa pojem osobná starostlivosť. Zákon o rodine nepoužíva pojem trvalá starostlivosť. Pojem trvalá starostlivosť je teda výlučne pracovnoprávnym pojmom.

Je však potrebné uviesť, že s prihliadnutím na pojem osobná starostlivosť podľa zákona o rodine je potrebné zvážiť nasledovné závery:

  • ak má rodič osobnú starostlivosť – musí dieťa voziť do škôlky, školy, učiť sa s ním, hrať sa s ním, variť mu, prať mu a pod., a teda venovať mu aj čas, ktorý by bol určený na jeho odpočinok (t. j. znižu­je sa čas regenerácie). Z tohto hľadis­ka možno odvodiť, že osoba, ktorá má osobnú starostlivosť, sa aj trvalo stará o dieťa pre pracovnoprávne účely;
  • v prípade rozvodu súd určí aj práva rodičov k dieťaťu. Ak súd rozhodne, že sa dieťa zveruje do osobnej starostlivosti matky a otca, sa umožňuje styk s die­ťaťom a určuje povinnosť platiť výživné, automaticky nejde o trvalú starostlivosť o dieťa pre účely § 103 ods. 2 ZP (to však v kontexte rodinnej politiky neznamená, že sa muž o dieťa nestará).

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Základné zmeny v Zákonníku práce a v zákone o minimálnej mzde – dovolenka, príspevok na športovú činnosť dieťaťa a zmena mechanizmu určovania minimálnej mzdy 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner