Zákon o službách zamestnanosti v znení posledných noviel – čo sa mení pre rok 2019 (novinky)

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 1. 2019, ktoré sa týkajú napr. dôvodov vyradenia uchádzačov o zamestnanie, platenia odvodov do zdravotnej poisťovne, nahlasovania voľných pracovných miest a iných oblastí.

Dátum publikácie:23. 5. 2019
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

zakon o sluzbach zamest201

Uznesením vlády č. 473/2018 z 10. ok­tóbra 2018 bol schválený dokument „Stra­tégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike“.

Ide o strategické plánovanie, riadenie a regulovanie pracovnej mobility cudzincov na trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) do roku 2020 s výhľadom do roku 2030. Dokument teda obsahuje návrhy krátkodobých a dlhodobých opatrení zameraných na nedostatok pracovných síl v SR v niektorých odvetviach. V článku si priblížime, čo všetko priniesla novelizácia zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) účinná od 1. januára 2019 nielen v spojitosti s krátkodobými opatreniami stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

Obsah:
Nový dôvod vyradenia uchádzačov o zamestnanie
Povinnosť oznamovať voľné pracovné miesta/pokuta za nesplnenie povinnosti
Častejšie aktualizované zoznamy zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily
Niektoré agentúry dočasného zamestnávania môžu prideliť cudzinca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi pri nedostatkových profesiách 
Povinnosti užívateľského zamestnávateľa, ktorému agentúra dočasného zamestnávania pridelila cudzinca na výkon práce pri nedostatkových profesiách
Zmenené podmienky na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením

Nový dôvod vyradenia uchádzačov o zamestnanie

V súlade s § 34 ods. 6 a 8 je uchádzač o zamestnanie povinný:

 • aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom,
 • na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom. Formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom. Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.

Novelizáciou sa od 1. januára 2019 rozšírila pôsobnosť lekárskej posudkovej činnosti na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie, a to o posúdenie:

 • schopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8, ak ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý predložil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.
  Lekársky posudok bude obsahovať záver, v ktorom je posúdená schopnosť alebo neschopnosť plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8 .
  Podľa § 36 ods. 1 písm. u) úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia neschopnosti plniť povinnosti podľa
 • § 34 ods. 6 a 8 na základe posudku podľa § 19 ods. 7 (posudkového lekára) alebo § 20 ods. 4 (odborného konzília posudkových lekárov).

POZNÁMKA

V tejto súvislosti sa novelizačným zákonom č. 376/2018 Z. z. novelizoval aj zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou elektronicky údaje podľa § 36 ods. 1 písm. u) zákona o služ­bách zamestnanosti na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia.

Rozširuje sa okruh fyzických osôb, za ktoré platí poistné na zdravotné poistenie štát – § 11 ods. 7 písm. m) piaty bod:

 • za fyzickú osobu, ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, má vystavené potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa osobitného predpisu.

Po ukončení práceneschopnosti, ak občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní, ho príslušný úrad práce zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti [§ 34 ods. 3 písm. f)].

POZNÁMKA

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že ak bude mať nezamestnaný taký zdravotný stav, že nebude schopný počas dočasnej práceneschopnosti plniť si povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8, bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Možno teda predpokladať zníženie stavu nezamestnaných so statusom dlhodobo nezamestnaný.

Povinnosť oznamovať voľné pracovné miesta/pokuta za nesplnenie povinnosti

V súlade s § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je každý zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. To sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy (§ 26 zákona č. 55/2017 Z. z.).

Oznamovať voľné pracovné miesta môžu zamestnávatelia týmito spôsobmi:

 • vyplnením tlačiva „Nahláška voľných pracovných miest“. Voľné pracovné miesta sa nahlasujú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého pôsobnosti sa nachádza miesto výkonu práce. Na jednu nahlášku sa nahlasuje pracovný pomer uzatvorený pracovnou zmluvou na jeden druh pracovnej pozície. Nahláška sa môže podať prostredníctvom pošty, faxu alebo formou elektronickej pošty alebo ponuku nahlásiť aj telefonicky – kontakty na príslušných zamestnancov úradu nájdete na: https://www.upsvr.gov.sk/ volne-pracovne-miesta/zoznam-agentov-vpm.html;
 • online prostredníctvom Internetového sprievodcu trhom práce (www.istp.sk). Po registrácii v systéme ISTP možno bezplatne vytvárať inzeráty pracovných ponúk;
 • online prostredníctvom komerčných portálov www.profesia.sk a www. kariera.sk (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je v rokovaní s ďalšími pracovnými portálmi).

Pracovné ponuky určené pre štátnych príslušníkov tretích krajín (cudzincov) je nevyhnutné naďalej inzerovať cez www.istp.sk alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

V prípade, ak si zamestnávateľ nesplní vyššie uvedenú povinnosť, môže mu ústredie, úrad uložiť pokutu podľa § 68a ods. 1 písm. e) až do výšky 300 eur.

Článok je skrátený. Prečítajte si celý text:

Zákon o službách zamestnanosti v znení posledných noviel – čo sa mení pre rok 2019

Pripravujeme: Komentár k zákonu č. 5/2004 Z. z. v znení posledných noviel

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner