Zákonník práce - komentár

Zmeny v Zákonníku práce v roku 2018 a 2019 a podrobný komentár.

Dátum publikácie:13. 3. 2019

ZP_kladivko

I. Zákon č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Koncom roka bol schválený zákon č. 347/2018 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorý do Zákonníka práce vkladá nový § 152a. Týka sa rekreácie zamestnancov a poskytovania rekreačného príspevku zamestnancom. Špecifikuje podmienky poskytnutia, spôsob poskytovania a okruh oprávnených výdavkov:

„Pojem prenocovanie upravuje § 2 písm. d) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Prenocovaním je prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie."

„O zvolenej forme rozhoduje zamestnávateľ (obdobne, ako je to v prípade § 152 ZP). Zamestnávateľ pri zvolenej forme rekreačného poukazu musí dať zamestnancovi aj informáciu o sieti prijímateľov rekreačného poukazu.

Rekreačný poukaz upravuje zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorý ho v § 27a zaraďuje medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu. Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách; § 27a ods. 2 zákona č. 91/2010 Z. z.: Rekreačný poukaz je možné použiť výlučne v Slovenskej republike, a to u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu9a) (odkaz smeruje na § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách) vydávajúcim rekreačný poukaz; § 27a ods. 3 zákona: Rekreačný poukaz slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu9b) (odkaz smeruje na § 152a ods. 4 a 5 ZP)… § 27a ods. 3 zákona: Rekreačný poukaz je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný." komentár k ZP

II. Zákon č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 376/2018 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v  II. časti vkladá do § 13 nový odsek 5.:

Od 1. 1. 2019 sa v § 13 ods. 5 ustanovuje obmedzenie zamestnávateľa, ktorý nemôže (nesmie) zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. Na uvedené nadväzuje aj § 43 ods. 4 ZP, podľa ktorého sú ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody, ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania, neplatné (ide o absolútnu neplatnosť)." komentár k ZP

 

Celý podrobne spracovaný komentár s množstvom praktických príkladov k zákonu č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Komentár k Zákonníku práce 

 

III. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Výraznú zmenu vniesla do Zákonníka práce aj novela zákona č. 63/2018 Z. z., ktorá upravila niekoľko oblastí, ako napr. vysielanie na dočasný výkon práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo členského štátu Európskej únie/EHP, uvedenie základnej zložky mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania,  potvrdenie o zamestnaní, pracovnú pohotovosť vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, zavedenie 13. a 14. mzdy, zvýhodnenie za prácu z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a iné. 

„Novela Zákonníka práce zvyšuje minimálnu sadzbu mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok z 50 % priemerného zárobku zamestnanca na 100 % jeho priemerného zárobku. Zvýšenie sadzby mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok reaguje na skutočnosť, že zamestnanec, ktorý musí v deň sviatku pracovať, mal popri mzde za prácu vo sviatok právo na mzdové zvýhodnenie vo výške 50 % priemerného zárobku. Naproti tomu zamestnanec, ktorý z dôvodu sviatku nemohol pracovať (práca odpadla kvôli sviatku), dostal náhradu mzdy vo výške 100 % priemerného zárobku alebo sa mu jeho mesačná mzda nekrátila." (mzdové zvýhodnenie z prácu vo sviatok) komentár k ZP

Novela je účinná od 1. 5. 2018, avšak sumy mzdového zvýhodnenia  do 30. 4. 2019 sú upravené v prechodnom ustanovení v § 252m ZP.

Viac sa téme venuje aj článok 

Novela Zákonníka práce od 1. 5. 2018 

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace školenia

Funkcie

Partner