Založenie chránenej dielne a chráneného pracoviska

Zriadenie chránenej dielne alebo pracoviska, podmienky, žiadosť o priznanie postavenia chránenej dielne či pracoviska, poskytnutie finančného príspevku.

Dátum publikácie:11. 4. 2019
Autor:JUDr. Slavomíra Gejdošová

chran_dielna

Obsah:

1. Ako možno zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko?
2. Ako sa žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?
3. Príloha k žiadosti na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
4. Aké zákonné povinnosti má právnická alebo fyzická osoba v prípade priznaného postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?
5. Poskytnutie finančného príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
6. Kým je možné obsadzovať pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok?
7. Je povinnosťou zamestnávateľa, ktorému bol poskytnutý príspevok, zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku?
8. Príloha

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností alebo príprava na pracovné uplatnenie, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie.

Úprava podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím je obsiahnutá nielen v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonníku práce, ale i v osobitných právnych predpisoch, najmä ide o zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Pre zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého nemožno zamestnať za obvyklých pracovných podmienok, t. j. za rovnakých pracovných podmienok ako ostatných zamestnancov, alebo ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamest­nanie na iných pracoviskách, môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

Uvedené vyplýva z § 158 ods. 1 Zákonníka práce, v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných miestach, zároveň mu umožňovať výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie, t. j. vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím. Pracovné podmienky sú v chránených dielňach a v chránených pracoviskách prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím, aby mohol zamestnanec dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená.

Ako možno zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko?

V danej problematike budeme vychádzať z ustanovenia § 55 zákona č. 5/2004 Z. z.

 1. Chránenú dielňu a chránené pracovisko je oprávnená zriadiť právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť – spoločnosť s r. o, akciová spoločnosť alebo družstvo, príp. neinvestičný fond, občianske združenie, vysoká škola, nadácia, VÚC, orgán štátnej správy, obec, odborové organizácie, nezisková organizácia) alebo fyzická osoba [napr. živnostník – osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, slobodné povolanie (lekár, advokát, znalec...) alebo i občan so ZŤP (ďalej aj občan so zdravotným postihnutím)].
 2. Uvedená osoba zamestnáva na týchto pracoviskách (v chránenej dielni a na chránenom pracovisku) občanov so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, na základe pracovnej zmluvy, t. j. nejde o zamestnávanie občanov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti), a zároveň títo občania nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce.

Upozornenie:

Na tomto mieste by sme chceli odporučiť zamestnať zamestnanca so zdravotným postihnutím, t. j. podpísať danú pracovnú zmluvu, k dátumu reálneho začatia fungovania chránenej dielne alebo chráneného pracovis­ka, a to z dôvodu podpísania dohody o poskytovaní štátneho príspevku (viac informácií o vybraných príspevkoch nižšie – príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, príspevok na činnosť pracovného asistenta, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov). Štátny príspevok je možné získať len na novovytvorené pracovné miesto!

Ako je uvedené nižšie, úrad práce môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Z uvedeného vyplýva, že do pracovného pomeru by mali byť prijatí z dôvodu získania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na základe žiadosti zamestnávateľa, evidovaní uchádzači o zamestnanie na úrade práce (v evidencii najmenej jeden mesiac).

 1. Chránenú dielňu a chránené pracovis­ko je možné zriadiť tiež ako pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu (t. j. poskytuje sa im získanie odborných zručností) a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Akási príprava na pracovné uplatnenie.
 2. Chránenú dielňu možno založiť ako pracovisko, na ktorom zamestnávateľ zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím.
  Z uvedeného vyplýva, že chránená dielňa sa zriaďuje na zamestnávanie viac ako jedného občana so zdravotným postihnutím na základe pracovnej zmluvy, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na trhu práce, pričom počet osôb so zdravotným postihnutím musí byť v chránenej dielni minimálne 50 %.
  Chránenú dielňu je možné založiť minimálne pre 2 občanov so zdravotným postihnutím.
  Chránená dielňa je určená na pracovné uplatnenie pre občanov so ZŤP, ktorým nemôže zamestnávateľ poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách.
  Chránenú dielňu je možné zriadiť i v prenajatých priestoroch, ktoré si vyššie uvedená právnická osoba alebo fyzická osoba prenajíma na základe nájomnej zmluvy.
 3. Chránené pracovisko možno založiť ako pracovisko, na ktorom zamestnávateľ zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné mies­to sa nevytvára v chránenej dielni, alebo ako pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť alebo zriadené v domácnosti občana so zdravotným postihnutím!
  Z uvedeného vyplýva, že chránené pracovisko sa zriaďuje na zamestnanie jedného občana so zdravotným postihnutím na základe pracovnej zmluvy, ktorý nie je schopný si nájsť zamestnanie na trhu práce.
  Chránené pracovisko môže zriadiť aj občan so ZŤP, kde sám prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené i v domácnosti občana so ZŤP, t. j. v byte, rodinnom dome, ktorého je vlastníkom, ide o vymedzenie priestoru chráneného pracoviska z rozlohy príslušného bytu, rod. domu v m2.
  Je možné ho zriadiť i v prenajatých priestoroch, ktoré si právnická osoba alebo fyzická osoba prenajíma na základe nájomnej zmluvy.
 4. Chránená dielňa alebo chránené pracovisko môže byť aj výrobné družstvo invalidov, ak spĺňa zákonné podmienky, t. j. ak zamestnáva občanov so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Založenie chránenej dielne a chráneného pracoviska

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner